Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 58. ročníka Fyzikálnej olympiády, kat. A,  6. –  9. 4. 2017,  Žilina

Medzinárodné kolo

Európska fyzikálna olympiáda, 1. ročník, Tartu, Estónsko, 20. – 24. 5. 2017

V dňoch 20. – 24. 5. 2017 sa v Tartu, Estónsko konal 1. ročník Európskej fyzikálnej olympiády. Samotná súťaž prebiehala na dvoch významných univerzitách: Univerzity of Tartu a Tallinn University of Technology. N súťaži sa zúčastnilo 92 súťažiacich z 23 krajín, z toho 20 krajín bolo európskych a 3 krajiny mimoeurópske. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich  – žiakov stredných škôl a jedného vedúceho. Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády.

Naša výprava získala jednu striebornú a dve bronzové medaily, čím sa potvrdzuje kvalita výberu žiakov a ich prípravy v podmienkach SR. 

Podľa vedúceho delegácie RNDr. Ľubomíra Muchu problematika a náročnosť úloh na medzinárodnej súťaži značne prekračuje rámec osnov na slovenských stredných školách, a preto pre úspešnosť v takomto medzinárodnom porovnávaní je mimoškolská výchova, ktorú predstavuje najmä Fyzikálna olympiáda na Slovensku a s ňou spojené aktivity, veľmi dôležitá. navyše súťaž má trochu iný charakter ako Medzinárodná fyzikálna olympiáda. Odlišnosť je najmä v tom, že žiaci sami moderujú svoje výsledky pred porotou, čo kladie nároky aj na úroveň ovládania anglického jazyka a prezentácie. 

Nasledujúci 2.ročník Európskej fyzikálnej olympiády – EuPhO 2018 sa uskutoční v Moskve, Rusko. Termín súťaže zatiaľ nie je určený. 

Vedúci delegácie: 

RNDr. Ľubomír Mucha – CVČ-RCM Košice 

Súťažiaci: 

Jozef Lipták, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – strieborná medaila  
Filip Čermák, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila 
Ivan Grega, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice  – bronzová medaila  
Matúš Kopunec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 
Patrik Lamoš, Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Ďalšie informácie o súťaži nájdete na: http://eupho.ut.ee/  a http://fo.uniza.sk/

eupho%202017_reprezentacna%20vyprava%20sk

Zľava: M. Kopunec, I. Grega, Ľ. Mucha (vedúci výpravy), Jaan Kalda (prezident EuPhO), J. Lipták,  Elise (estónska sprievodkyňa žiakov), F. Čermák, P. Lamoš 

Medzinárodná fyzikálna olympiáda, 48. ročník, Yogyakarta, Indonézia, 16. – 24. 7. 2017

V dňoch 16. – 24. 7. 2017 sa uskutočnil 48. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (International Physics Olympiad – IPhO) v meste Yogyakarta v Indonézii. Slovenskú delegáciu tvorili 5 žiaci vybraní na základe výsledkov dosiahnutých na celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády a počas výberového sústredenia pred IPhO, dvaja vedúci výpravy a dvaja pozorovatelia. 

Garantom podujatia bolo Ministerstvo vzdelávania Indonézie, organizačne akciu zabezpečila Fakulta matematiky a prírodných vied Univerzity Gadjah Mada v Yogyakarte. Na súťaži sa zúčastnilo 394 súťažiacich z 86 krajín. Usporiadatelia pripravili v súlade so sylabom IPhO zaujímavé a veľmi náročné úlohy, tri teoretické a dve experimentálne. Riešenia študentov opravili nezávisle odborná komisia organizátorov i vedúci delegácie.

Slovenské reprezentačné družstvo v celkovom hodnotení krajín skončilo na 23. mieste, v rámci porovnania zúčastnených krajín Európy sme obsadili 9. poradie zo 43 krajín, v rámci EÚ sme obsadili 4. miesto z 26 krajín. Naša výprava získala jednu zlatú a štyri bronzové medaily, čím sa potvrdzuje kvalita výberu žiakov a ich prípravy v podmienkach SR.

Nároky IPhO značne prekračujú úroveň bežnej stredoškolskej výučby. Súťaž je určená pre mimoriadne nadaných študentov stredných škôl. Dobré výsledky našich študentov sú podmienené jednak ich mimoriadnym talentom a záujmom o sebavzdelávanie, jednak mimoškolskou prípravou (tréningom), ktorú organizuje najmä Slovenská komisia FO v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Systém prípravných sústredení v kombinácii s Fyzikálnym korešpondenčným seminárom sa ukazuje ako účinný nástroj pre neformálnu prípravu študentov. Úspešnosť našej reprezentácie významne súvisí s úrovňou podpory talentovej prípravy.

49. ročník IPhO sa uskutoční v Lisabone v Portugalsku v termíne 21. – 29. 7. 2018. Základné informácie sú dostupné a budú postupne inovované na stránke www.ipho2018.pt

Vedúci delegácie:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – Žilinská univerzita, Vysokoškolákov, Žilina 
PaedDr. Ľubomír Konrád – Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

Súťažiaci: 
Jozef Lipták, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – zlatá medaila  
Filip Čermák, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila 
Ivan Grega, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice  – bronzová medaila  
Juraj Halabrín, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila 
Martin Okánik, tGymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – bronzová medaila 

Výsledky jednotlivých úspešných súťažiacich sa nachádzajú na stránke www.ipho2017.id.

Úlohy sa nachádzajú na www.ipho2017.id a preklad na http://fo.uniza.sk.

ipho%202017_reprezenta%C4%8Dn%C3%A1%20v%C3%BDprava

Obr. 1. Družstvo Slovenskej republiky po vyhlásení výsledkov
Zľava: Ľubomír Konrád, Martin Okánik, Jozef Lipták, Ivan Grega, Juraj Halabrin, Filip Čermák, Ivo Čáp (foto: Klára Čápová) 

ipho%202017_zlat%C3%A1%20medaila
ipho%202017_zlat%C3%A1%20medaila%201

Obr. 2    Zlatá medaila 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Okresné kolo

  • kategória E – úlohy,  (maďarská verzia), riešenia
  • kategória F – úlohy,  (maďarská verzia), riešenia
  • kategória G – úlohy, riešenia   

Krajské kolo

Celoštátne kolo