Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády, kategória A, 12. – 15. 4. 2018, Košice 

Medzinárodné kolá

Európska fyzikálna olympiáda, 2. ročník, 28. 5. – 1. 6. 2018, Moskva, Ruská federácia 

V dňoch 28. 5.  – 1. 6. 2018 sa v Moskve, hlavnom meste Ruskej Federácie, uskutočnil 2. ročník Európskej fyzikálnej olympiády. Samotná súťaž prebiehala v Moskovskom inštitúte fyziky a techniky (Moscow Institute of Physics and Technology – MIPT). Na súťaži sa zúčastnilo 115 súťažiacich z 23 krajín – 19 krajín Európy a 4 krajiny mimo Európy. Celkový počet súťažiacich z Európy bol 93. Súťažné družstvo pozostávajúce z piatich súťažiacich bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády.   

Naša výprava získala jednu bronzovú medailu a dve čestné uznania, čo je vzhľadom na charakter súťaže a aktuálne možnosti prípravy talentovaných žiakov v podmienkach SR dobrý výsledok. Žiaci išli na súťaž bez špeciálnej prípravy na rozdiel od žiakov, ktorí cestujú na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu. Úlohy, ktoré žiaci riešili, boli netradičné, krátke zadania úloh nútili žiakov k veľkej kreatívnosti. V experimente museli sami navrhovať postup merania a spracovania výsledkov. Treba však zdôrazniť, že žiaci sami moderovali svoje riešenia úloh v anglickom jazyku na vysokej úrovni znalosti jazyka.  
     
Problematika a náročnosť úloh na medzinárodnej súťaži značne prekračuje rámec osnov na slovenských stredných školách, preto pre úspešnosť v takomto medzinárodnom porovnávaní je mimoškolská výchova, ktorú predstavuje najmä Fyzikálna olympiáda na Slovensku a s ňou spojené aktivity, veľmi dôležitá. Navyše súťaž má trochu iný charakter ako Medzinárodná fyzikálna olympiáda, je však jej veľmi vhodným doplnkom. Odlišnosť je najmä v type zadaní úloh, v požiadavkách na spôsob ich riešenia a v samostatnom moderovaní výsledkov samotnými žiakmi pred porotou, čo kladie nároky aj na úroveň ovládania anglického jazyka a prezentácie.     

3. ročník EuPhO sa uskutoční v termíne 31.5. – 4.6.2019 v Rige v Lotyšsku.Vedúci delegácie:

RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ-RCM, Košice       

Súťažiaci: 

Šimon Pajger, Gymnázium, Veľká okružná, Žilina – bronzová medaila          
Matúš Kopunec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín –  čestné uznanie         
Martin Okánik, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – čestné uznanie            
Róbert Jurčo, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín         
Jana Švrčková, Gymnázium L. Novomeského, Senica         

Výsledky jednotlivých úspešných súťažiacich sa nachádzajú na stránke http://eupho2018.mipt.ru.         

Úlohy sa nachádzajú na http://eupho2018.mipt.ru.

Medzinárodná fyzikálna olympiáda, 49. ročník, 21. – 29. 7. 2018, Lisabon, Portugalsko  

V dňoch 21. – 29. 7. 2018 sa uskutočnil 49. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (International Physics Olympiad – IPhO) v hlavnom meste Portugalska, v Lisabone.  Slovenskú delegáciu tvorili 5 žiaci vybraní na základe výsledkov dosiahnutých na celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády a počas výberového sústredenia, dvaja vedúci výpravy a jeden pozorovateľ. 

Garantom podujatia bolo Ministerstvo vzdelávania Portugalska a fyzikálna spoločnosť Portugalska. Organizačne podujatie zabezpečil Institut Superior Technico, Lisabon a Výbor fyzikálnej olympiády Portugalska. Na súťaži sa zúčastnilo 396 súťažiacich z 87 krajín sveta. Usporiadatelia pripravili v súlade so sylabom IPhO tri teoretické a dve experimentálne úlohy. Teoretické úlohy boli zaujímavé, objavné a primerane náročné. Na riešenie trojice úloh mali súťažiaci 5 hodín. Najlepší riešiteľ riešil úlohy na 100 %.Experimentálne úlohy boli veľmi pekné, ale neprimerane časovo náročné. O nedostatočnom čase (5 hodín) svedčí aj to, že i najlepší súťažiaci vyriešil úlohy iba na 63 %.Riešenia študentov opravili nezávisle odborná komisia organizátorov i vedúci delegácie. 

Slovenské reprezentačné družstvo v celkovom hodnotení krajín skončilo na 33. mieste, v rámci porovnania zúčastnených krajín Európy sme obsadili 16. poradie zo 41 krajín, v rámci EU28 sme obsadili 10. miesto z 26 zúčastnených krajín (Írsko a Malta sa nezúčastnili). Naša výprava získala tri bronzové medaily a jedno čestné uznanie. Ziskom medailí naďalej udržiavame pozitívny obraz SR v medzinárodnom meradle. 

Nároky IPhO značne prekračujú úroveň bežnej stredoškolskej výučby. Súťaž je určená pre mimoriadne nadaných študentov stredných škôl. Dobré výsledky našich študentov sú podmienené jednak ich mimoriadnym talentom a záujmom o sebavzdelávanie, jednak mimoškolskou prípravou, ktorú organizuje najmä Slovenská komisia FO v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Systém prípravných sústredení v kombinácii s Fyzikálnym korešpondenčným seminárom sa ukazuje ako účinný nástroj pre neformálnu prípravu študentov. Úspešnosť našej reprezentácie významne súvisí s úrovňou podpory talentovej prípravy. 

50. ročník IPhO sa uskutoční v termíne 7. – 15. 7. 2019 v Tel Avive v Izraeli. Základné informácie sú dostupné a budú postupne inovované na stránke

Vedúci delegácie:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – Žilinská univerzita, Vysokoškolákov, Žilina 
PaedDr. Ľubomír Konrád – Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

Súťažiaci:   

Martin Okánik, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – bronzová medaila    
Jana Švrčková, Gymnázium L. Novomeského, Senica – bronzová medaila   
Matúš Kopunec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila 
Róbert Jurčo, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – čestné uznanie 
Kristián Šalata, Gymnázium P. Horova, Michalovce    

Výsledky jednotlivých úspešných súťažiacich sa nachádzajú na stránke www.ipho2018.pt.

Úlohy sa nachádzajú na www.ipho2018.pt a preklad na http://fo.uniza.sk.        

ipho 2018_sk výprava

Obr. 1  Družstvo Slovenskej republiky po vyhlásení výsledkov
Zľava: Ivo Čáp, Klára Čápová, Róbert Jurčo, Martin Okánik, Jana Švrčková, Matúš Kopunec, Ľubomír Konrád, vpredu Kristián Šalata 

ipho 2018_bronzová medaila

Obr. 2  Bronzová medaila

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo