Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády, kategória A, 11. – 14. 4. 2019, Trenčín, Trenčianske Teplice:

Medzinárodné kolá

Európska fyzikálna olympiáda, 3. ročník, 31. máj – 4. jún 2019, Riga, Lotyšsko  

V dňoch 31. mája – 4. júna 2019 sa uskutočnila v hlavnom meste Lotyšska Rige súťaž 3. ročníka Európskej fyzikálnej olympiády – EuPhO 2019. Súťaže sa zúčastnilo 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich – žiakov stredných škôl a jedným vedúcim. Domáce Lotyšsko malo dve družstvá.

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach. Na túto súťaž sa neuskutočnila žiadna spoločná príprava družstva. Všetci členovia družstva sa zúčastnili v dňoch 28. apríla až 3. mája 2019 výberového sústredenia na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu. Členovia družstva dostali od vedúceho družstva sadu úloh na preriešenie v rámci domácej prípravy. Štyria členovia družstva mali tesne pred súťažou maturitné skúšky.

Účasť družstva SR na 3. ročníku EuPhO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády RNDr. Ľubomírom Muchom. Garantom podujatia bolo Ministerstvo školstva a vedy Lotyšskej republiky. Organizačne akciu zabezpečila Univerzita Lotyšska (University of Latvia) v Rige.  

Pre vlastnú súťaž pripravila medzinárodná akademická porota zaujímavé a veľmi náročné úlohy, tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej úlohe riešili, ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli dostať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, teda celkovo 50 bodov. Žiaci okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti, ako aj taktické myslenie v tom, že takmer každý žiak si opravil svoje bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy.  

Tohtoročné výsledky sú vynikajúce a hlavne celkové víťazstvo Jonáša Dujavu je historické. Jonáš je prvým žiakom v ére samostatnosti Slovenskej republiky, ktorý sa stal absolútnym víťazom medzinárodnej olympiády z prírodovedných predmetov.

Slovenskú republiku na súťaži reprezentovali:  

– vedúci delegácie:

RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ – RCM, Košice, podpredseda SK FO          

– súťažiaci:     
 
Jonáš Dujava, absolvent SPŠE Prešov – zlatá medaila
Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium Poštová 9, Košice – strieborná medaila
Róbert Jurčo, absolvent Gymnázia L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila
Emil Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – bronzová medaila
Michal Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – čestné uznanie      

Autor textu: RNDr. Ľubomír Mucha  

FOTOGALÉRIA 

Viac informácií o súťaži nájdete: https://eupho2019.lv/    Medzinárodná fyzikálna olympiáda, 50. ročník, 6. – 15. júl 2019, Tel Aviv, Izrael

V dňoch 6. – 15. júla 2019 sa v meste Tel Aviv, Izrael uskutočnil 50-ty ročník Medzinárodnej  fyzikálnej olympiády (MFO). Súťaže sa zúčastnilo 360 súťažiacich zo 76 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich – žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Členmi našej delegácie boli i pozorovatelia a hostia.

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády. V dňoch 29. 4. až 3. 5. 2019 sa v Žiline na Žilinskej univerzite konalo výberové sústredenie, v rámci ktorého sa uskutočnil výber družstva. Piati najúspešnejší žiaci spolu s jedným náhradníkom absolvovali v dňoch 3. – 14. 6. 2019 v Košiciach 12-dňové prípravné sústredenie. Za prípravu, realizáciu a odborný program sústredení zodpovedali prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – predseda SK FO (Žilina) a RNDr. Ľubomír Mucha – podpredseda SK FO (Košice). 

Účasť družstva SR na 50. ročníku MFO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s predsedom SK FO prof. Ing. Ivom Čápom, CSc. a  podpredsedom SK FO PaedDr.  Ľubomírom Konrádom. Garantom podujatia bolo Ministerstvo vzdelávania a športu Izraela a Tel Aviv University, Faculty of Exact Sciences. 

Pre vlastnú súťaž pripravila medzinárodná akademická porota zaujímavé a veľmi náročné úlohy, tri teoretické a dve experimentálne.  V prvej teoretickej úlohe riešili súťažiaci problematiku pružiny s nulovou efektívnou pokojovou dĺžkou. Náplňou úlohy bolo predĺženie zavesenej pružiny v pokoji a následne dynamika pádu pružiny po uvoľnení závesu na hornom konci. V druhej teoretickej úlohe súťažiaci riešili princíp vzniku mikrovlnového žiarenia magnetrónu používaného v mikrovlnkách a absorpciu MW žiarenia v látkach (potravinách). Náročná bola analýza pohybu elektrónov v kombinovanom elektrickom a magnetickom poli v cylindrickej vzťažnej sústave. Témou tretej teoretickej úlohy bol termoakustický zosilňovač. Cieľom bolo vysvetlenie zosilnenia zvuku v plyne vplyvom teplotného gradientu. Výpočty viedli k stanoveniu účinnosti takého zosilňovača. Teoretické úlohy boli zaujímavé, objavné ale veľmi náročné. Na riešenie trojice úloh mali súťažiaci 5 hodín. Najlepší riešiteľ riešil úlohy na 95 %, priemerný bodový zisk riešiteľov bol iba 20 %, tzn. 6,1 bodu z 30 možných. 

Prvá experimentálna úloha bola zameraná na presné meranie indexu lomu a na meranie parametrov optickej mriežky. Aj keď úlohy boli celkom štandardné, náročné bolo najmä hodnotenie dosiahnutej presnosti, čo vyžadovalo vysokú zručnosť.  Druhá experimentálna úloha sa zameriavala na meranie kinetických javov a overenie Wiedemannovho – Franzovho zákona. V prvej časti merali elektrickú konduktivitu troch kovov, v druhej mernú tepelnú vodivosť.  Experimentálne úlohy boli veľmi pekné, ale neprimerane časovo náročné. O nedostatočnom čase (5 hodín) svedčí aj to, že i najlepší súťažiaci vyriešil úlohy iba na 80 % a priemerný zisk bol iba 20 %, tzn. 5,9 bodu z 20 možných.

Výsledky slovenského družstva v 50. ročníku MFO predstavujú mierny pokles v porovnaní s priemerom za 5 predchádzajúcich ročníkov. Ziskom dvoch strieborných medailí a jednej bronzovej zaujala slovenská reprezentácia umiestnenie v prvej polovici zúčastnených krajín (32/78), čo približne kopíruje výsledok v minulom ročníku. V porovnaní krajín Európy a EU sa reprezentácia SR umiestnila približne v polovici krajín – Európa 16/39 a krajiny EU 13/26. 

V celovej úspešnosti (5 úloh) je reprezentácia SR na úrovni porovnateľnej so svetom, Európou i EU. Úspešnosť prvej dvojice SR (strieborné medaily) je výrazne nadpriemerná. 

Slovenskú republiku reprezentovali:

Vedenie delegácie:                   

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – vedúci delegácie (Žilinská univerzita v Žiline)

PaedDr. Ľubomír Konrád – pedagogický vedúci (Gymnázium, Veľká okružná, Žilina)

prof. Ing. Klára Čápová, PhD. – pozorovateľ (Žilinská univerzita v Žiline)

Mgr. Miroslava Konrádová – hosť (Spojená evanjelická škola v Martine)

Súťažiaci:                  

Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium, Poštová 9, Košice – strieborná medaila

Jonáš Dujava, 4. ročník, Stredná priemyselná škola elektrotechnická,  Prešov – strieborná medaila

Róbert Jurčo, 4. ročník, Gymnázium L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila

Emil Lelák, 4. ročník, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Marcel Polák, 3. ročník, Gymnázium P. Horova, Michalovce

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke: https://www.ipho2019.org.il/ 

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Okresné kolo

  • kategória E – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
  • kategória F – úlohy, (maďarská verzia), riešenia
  • kategória G – úlohy, riešenia    

Krajské kolo

Celoštátne kolo