Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 61. ročníka Fyzikálnej olympiády, kategória A:  
Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády, kategória A, sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční. Viac informácií nájdete v časti Aktuálne informácie počas koronavírusu.

Medzinárodné kolá

EuPhO, 4. ročník  

Európska fyzikálna olympiáda, 4. ročník (EuPhO – European Physics Olympiad) sa uskutoční v termíne 20. – 26. júla 2020 dištančnou formou. Slovensko bude mať reprezentačné zastúpenie. 

EuPhO 2020

Reprezentačné družstvo SR

RNDr. Ľubomír Mucha – vedúci reprezentácieJozef Csipes – Gymnázium, Gymnázium, Grösslingová 19, Bratislava 
Ronald Doboš – Gymnázium, Poštová 9, Košice 
Martin Opat – Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 2, Trenčín 
Marcel Polák – Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce 
Dorota Porubská – Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov

IPhO, 51. ročník

Organizačný výbor 51. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (IPhO – International Physics Olympiad) vydal oficiálne  rozhodnutieo presunutí ročníka súťaže. Nový plánovaný termín a miesto je 17. – 25. júl 2021, Vilnius, Litva.  

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo

Okresné kolo

  • kategória E – úlohy
  • kategória F – úlohy
  • kategória G – úlohy 

Krajské kolo

Celoštátne kolo

  • kategória A – úlohy 

Sústredenia pred medzinárodnými kolami

Otázka organizácie sústredení pred medzinárodnými súťažami je zatiaľ otvorená. Informácie priebežne aktualizujeme.

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z rozhodnutia Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády (SK FO) bude 61. ročník Fyzikálnej olympiády ukončený v obmedzenom rozsahu z objektívnych dôvodov na úrovni domáceho kola v prípade kategórií B, C, D, E, F a G. Kategória A bude ukončená krajským kolom zrealizovaným dištančnou formou.

Domáce kolo Fyzikálnej olympiády (DK FO)

Domáceho kola sa nedotýkajú opatrenia MŠVVaŠ SR. Keďže ide o prácu v domácom prostredí, nie je súčasná situácia prekážkou jeho realizácie. Nebude mať síce za cieľ výber do vyššieho kola, ale môže slúžiť ako študijná príležitosť pre záujemcov o fyziku. Vyhodnotenie domáceho kola je v kompetencii školy. Ak má škola, resp. učiteľ fyziky, záujem, môže vyhodnotiť súťaž v rámci školy a podľa svojho uváženia použiť riešenie DK, napr. ako dodatočné kritérium pri ročnom hodnotení žiakov.

Kategória B, C, D – DK FO sa skončí 24. 4. 2020, najneskôr v pondelok 27. 4. 2020 budú na obvyklom mieste uverejnené vzorové riešenia úloh. Riešenie úloh musia žiaci odovzdať vo forme, ktorú určí ich učiteľ (najvhodnejšie v elektronickej forme).

Kategória G – DK FO sa končí 30. 4. 2020, o deň neskôr budú na obvyklom mieste zverejnené riešenia. 

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády (OK FO) 

Kategória G – okresné kolo je v kompetencii okresu a nejde o prestížnu súťaž, ale skôr o vzbudenie záujmu o fyziku, preto by v rámci okresu alebo spádovej oblasti bolo možné usporiadať okresné kolo on-line formou. Iná možnosť je využiť úlohy okresného kola, napr. ako doplnenie on-line vyučovania. Súťaž sa nemôže uskutočniť prezenčne

Kategória, E, F – okresné kolo sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v pôvodnom termíne (18.3.2020), neuskutoční sa v náhradnom termíne ani dištančnou formou.

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády (KK FO) 

Kategória A  – KK FO sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dištančnou formou dňa 23.6.2020. 

Kategória B, C, D – KK FO sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia v stanovenom termíne, v náhradnom termíne ani dištančnou formou.

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (CK FO) 

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (CK FO) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v pôvodnom termíne (16. – 19. 4. 2020), neuskutoční sa v náhradnom termíne ani dištančnou formou. 

Ďalšie priebežne aktualizované informácie nájdete v Novinkách.