Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 61. ročníka Fyzikálnej olympiády, kategória A sa uskutoční v dňoch 15. – 18. 4. 2021 v Bratislave.   

Medzinárodné kolá

EuPhO, 5. ročník  

Európska fyzikálna olympiáda, 5. ročník (EuPhO – European Physics Olympiad) nemá zatiaľ bližšie určený termín. 

IPhO, 51. ročník  

Medzinárodná fyzikálna olympiáda, 51. ročník (IPhO – International Physics Olympiad) je plánovaná v termíne 17. – 25. júla 2021, Vilnius, Litva. 51. ročník súťaže bol na základe oficiálneho rozhodnutia presunutý z vlaňajška, kedy sa neuskutočnil kvôli pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. 

Súťažné úlohy a riešenia

Pozor: dňa 3.2.2021 sa aktualizovali texty úloh pre kat. A a termín odovzdania úloh sa posúva na 20.2.2021!

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Domáce kolo : Pozor: termín ukončenia pre kategóriu A, E, F sa posúva na 20.2.2021 (z pôvodného termínu 12.2.2021)! 

Domáce kolo 

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A

V dňoch 16. a 17.4. 2021 sa konalo 62. Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Medzi najlepšími sa predstavilo 26 študentov z toho 24 chlapcov a 2 dievčatá. Zaujímavosťou je, že išlo o prvé online celoštátne kolo pre Fyzikálnu olympiádu (minulý rok sa nekonalo).

62. ročník priniesol spolu 16 úspešných riešiteľov, pričom prvých 10 úspešných riešiteľov sa stalo víťazmi a dostali pozvánku na výberové sústredenie pred medzinárodnou fyzikálnou olympiádou (IPhO), ktorá sa uskutoční v Litve už v júli. Prví piati víťazi sa zároveň predstavia na Európskej fyzikálnej olympiáde (EUPhO). Na celkovom 1. mieste sa umiestnil Jozef Csipes (Gymnázium Grösslingová, Bratislava), pred Pavlom Šimkovičom a Štefanom Slavkovským (obaja Gymnázium Kukučínova, Poprad).

Ako prebieha také celoštátne kolo v online forme? 1.deň mali študenti 5 hodín na vyriešenie 4 teoretických úloh, 2. deň mali študenti 4 hodiny na vyriešenie experimentálnej úlohy. Tá stojí naozaj za pozornosť, pretože ukázala čaro a jednoduchosť fyziky. Skúste si ju doma: na náročný experiment stačí 1L plastová fľaša, dve odmerné nádoby, voda a smartfón. Vašou úlohou, rovnakou ako úlohou študentov, bude zistiť ako sa mení vlnová dĺžka generovaného zvuku pri fúkaní do fľaše so zmenou objemu vzduchu vo fľaši.


Medzinárodné kolá

Júl – mesiac fyzikálnych medailí

V dňoch 17. – 24. 7. 2021 sa uskutočnila súťaž 51. ročníka Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, IPhO 2021. Usporiadateľom súťaže bola Litva, no vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaž uskutočnila dištančne. Slovenské družstvo súťažilo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Účasť družstva SR na 51. ročníku IPhO zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Fyzikálnej olympiády.

Účasť a priebeh súťaže

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 365 súťažiacich zo 76 krajín. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich žiakov stredných škôl a dvoch vedúcich. Slovenskú republiku reprezentovali študenti Jozef Csipes, Pavol Šimkovič, Štefan Slavkovský, Adam Džavoronok, Pavol Pivko. Vedúcim delegácie bol prof. Ing. Ivo Čáp, CSc a pedagogickým vedúcim PaedDr. Ľubomír Konrád. Dozerajúcimi boli RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Organizátori v Litve zabezpečili týždenný program, ktorý pozostával z dvoch súťažných dní a on-line voľnočasových aktivít. Riešenia študentov opravili nezávisle odborná komisia organizátorov i vedúci delegácie. Zosúladenie hodnotenia sa realizovalo formou moderácie za každú úlohu medzi korektormi a vedúcimi družstva.

SK reprezentácia_fyzika
SK reprezentácia_fyzika

Trúfli by ste si?

Pre vlastnú súťaž usporiadatelia pripravili zaujímavé, no veľmi náročné úlohy – dve experimentálne (1. súťažný deň) a tri teoretické (2. súťažný deň). Pre experimentálnu časť súťaže organizátori zaslali pre každého súťažiaceho experimentálne zariadenie, ktoré bolo možné rozbaliť pod dozorom kamery až deň pred začatím súťaže.

              Prvá experimentálna úloha – Neideálny kondenzátor: Predmetom úlohy bolo meranie závislosti kapacity o napätia dvoch kondenzátorov, jedného s lineárnym a druhého s nelineárnym dielektrikom. Po ociachovaní termistora opakovanie merania závislosti C(U) pri rôznych teplotách. Poslednou úlohou bolo určenie hlavných príčin chyby merania.

              Druhá experimentálna úloha – Svetlo emitujúca dióda (LED): Úlohou bolo zmerať V-A charakteristiky LED pri rôznych teplotách a určenie dynamického odporu. V poslednej časti bolo úlohou zmerať závislosť teploty diódy od výkonu a určenie teplotného odporu diódy.

              Prvá teoretická úloha – Planetárna fyzika: V prvej časti riešili tlakové pomery na podmorskom hrebeni. V druhej časti skúmali šírenie seizmických vĺn vo vrstevnatom prostredí zemskej kôry.

               Druhá teoretická úloha ­– Elektrostatická šošovka: V prvej časti riešili pohyb elektrónu v smere osi a kolmo na os nabitého kruhového prstenca a určenie vratnej sily pri vychýlení elektrónu zo stredu prstenca. V druhej časti dopadal zväzok elektrónov na plochu ohraničenú prstencom a určovala sa ohnisková vzdialenosť takto vytvorenej šošovky. Overila sa platnosť šošovkovej zobrazovacej rovnice. V poslednej časti sa prstenec považoval za kapacitor a riešil sa vplyv postupného nabíjania vybíjania na ohniskovú vzdialenosť.

             Tretia teoretická úloha – Častice a vlny: V prvej časti riešili stavy častice v pravouhlej potenciálovej jame. V druhej časti vyšetrovali optické vlastnosti molekuly cyanínu Cy5. V tretej časti skúmali vlastnosti Bose-Einsteinovho kondenzátu. V poslednej časti sa zaoberali trojlúčovou optickou mriežkou.

Medaily pre slovenských fyzikov

Za riešenie úloh bolo možné získať maximálne 50 bodov. Na základe bodového hodnotenia študentských riešení úloh zostavili organizátori poradie súťažiacich a medzinárodný výbor určil hranice pre jednotlivé druhy ocenenia. V zmysle štatútu IPhO hranica pre zisk zlatej medaily bola stanovená na 33 b., striebornej na 23,5 b. a bronzovej na 14,4 b. Výsledky jednotlivých úspešných súťažiacich sa nachádzajú na stránke www.ipho2019.org.il.

Napriek tomu, že úlohy boli fyzikálne pomerne náročné a vyžadovali netradičný tvorivý prístup, všetci súťažiaci slovenskej reprezentácie si z IPhO 2021 odniesli cenné medaily. O svojom talente a dobrej odbornej príprave presvedčila slovenská delegácia ziskom jednej striebornej (Jozef Csipes) a štyroch bronzových medailí (Adam Džavoronok, Štefan Slavkovský, Pavol Pivko, Pavol Šimkovič), čím zaujala umiestnenie v prvej tretine zúčastnených krajín.

Celému súťažnému družstvu a jeho odbornému vedeniu patrí veľká gratulácia. 52. ročník IPhO sa plánuje v Bielorusku a my veríme, že bude pre mladých slovenských fyzikov minimálne tak úspešný, ako ročník 2021. Súťažne družstvo bude opäť zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády a o medaile tak môžeš zabojovať aj ty!

Sleduj termíny školského kola v roku 2021/2022 a urob svoj prvý krok na ceste za úspechom.

Autor: Alexandra Pačutová