Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 47. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 29. – 31. 3. 2019, Bratislava:

Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Matej Galamb, Gymnázium, Alejová 1, Košice, kat. B – Peter Sojka, Gymnázium J. Chalupku, Brezno, kat. Z – Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno. 

Cenu Michala Zaťka získali: Marek Sartoris, Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda, Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec, Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno.

Cenu prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti získal Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno. 

Celoštátne kolo 47. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 17. – 18. 5. 2019, Ružomberok:

Výsledková listina:

Cenu dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku získal Lukas Michna, ŠpMNDaG, Skalická 1, Bratislava. 

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získal Bruno Mitter, Základná škola, Školská 1, Fiľakovo. 

Medzinárodné kolo

V dňoch 30. 7. – 6. 8. 2019 sa v Hong Kongu, Čína, uskutočnil 16. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády.  

Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) pozostáva z troch hlavných testov: písomný test, multimediálny test a praktický, terénny test s analytickým výstupom. Súťaž prebieha výlučne v anglickom jazyku. 

Naši súťažiaci získali jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Medzinárodnej geografickej olympiády sa zúčastnilo 160 súťažiacich zo 44 krajín.Nasledujúci ročník Medzinárodnej geografickej olympiády sa uskutoční v Istanbule, Turecko.  

Zoznam dospelých účastníkov:

doc.. RNDr. František Križan, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava 
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava 

Zoznam súťažiacich:  

Matúš Béber, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno – strieborná medaila  
Nina Bučeková, Gymnázium A. Bernoláka, Senec – bronzová medaila 
Daniela Dančejová, Gymnázium P. Horova, Michalovce 
Matej Galamb, Gymnázium, Alejová 1, Košice 

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.eduhk.hk/igeo2019/

67418125_377033256340912_2955995182589280256_n

Slovenská delegácia na Medzinárodnej geografickej olympiáde v Číne.
Zdroj: archív slovenskej delegácie IGEO

Témy písomných prác GO pre kat. A a B

Témy písomných prác GO pre kat. A a B

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

Okresné kolo GO pre ZŠ a OG:

Krajské kolo GO pre SŠ

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, Z  

Celoštátne kolo GO pre kat. E

 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – monotematická a teoretická časť – úlohyriešenia
 • 8. – 9. ročník a 3. – 4. ročník OG – praktická časť – úlohyriešenia

Zasadnutie SK GO

Dňa 9. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Geografickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.

 • V zmysle nového Organizačného poriadku Geografickej olympiády je potrebné vypracovať a zverejniť pokyny GO pre kat. A, B a Z vždy do 30. 10. Do pokynov treba zakomponovať aj informáciu o originalite prác, postupovom kľúči a stanovení poradia v prípade rovnosti bodov.
 • SK GO konštatuje, že niektoré okresné komisie GO, napriek požiadaniu, nedali k nahliadnutiu úlohy o miestnej krajine, a niektoré nedovolili súťažiacim používať milimetrový papier, preto bola informácia o milimetrovom papieri doplnená do Metodicko-organizačných pokynov GO pre. kat. E, F a G.
 • L. Tolmáči informoval o priebehu 15. ročníka Medzinárodnej geografickej olympiády IGEO, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. 7. – 8. 8. 2018 v Quebecu, Kanada. Súťažiaca Nina Bučeková (Gymnázium A. Bernoláka, Senec) získala bronzovú medailu. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 170 súťažiacich zo 42 krajín.
 • SK GO konštatuje, že sa skoršie termíny kôl GO pre kat. A a B prejavili v poklese súťažiach. L. Tolmáči pripomenul, že sa tak urobilo z dôvodu vytvorenia väčšieho časového priestoru medzi celoštátnym kolom a sústredeniami, v záujme skvalitnenia prípravy súťažiacich na IGEO. SK GO posúdi potrebu posunu termínov na základe výsledkových listín krajských kôl GO kat. A a B zo školského roku 2018/2019.
 • Celoštátne kolá GO pre kat. A, B, Z a kat. E sa uskutočnia v školskom roku 2018/2019 v spolupráci s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
 • SK GO berie na vedomie, že sa Medzinárodná geografická olympiáda uskutoční 30. 7. – 5. 6. 2019 v Hongkongu, Čína.
 • L. Tolmáči navrhol obnovenie medzinárodného výstupu pre ZŠ a OG, konkrétne Stredoeurópsku geografickú olympiádu, ktorá sa uskutoční 23. – 29. 6. 2019 v Belehrade, Srbsko. Mali by sa jej zúčastniť 4 súťažiaci (12 – 15 ročný) a 2 dospelí. Účastnícky poplatok za osobu je 200 EUR. IUVENTA overí možnosť financovania tejto súťaže už v školskom roku 2018/2019.
 • G. Nováková požiadala, aby sa vo výsledkových listinách okresných kôl GO uvádzal aj údaj o ročníku (triede) súťažiaceho, ktorý pomôže pri analýze úspešnosti žiakov jednotlivých ročníkov GO v kat. E, F a G. Je potrebné pripraviť takúto výsledkovú listinu a zverejniť ju na www.olympiady.sk.
 • L. Tolmáči navrhol pre GO kat. A a B alternatívu k písomným prácam vo forme posteru s veľkosťou A0. SK GO tento návrh schválila. Do pokynov GO bude pripravený text pre kat. A a B už pre školský rok 2018/2019. R. Lehotský upozornil, že v pokynoch treba uviesť, aby si súťažiaci pripravili postery spevnené na hornom a dolnom konci pevnou lištou s možnosťou jednoduchého zavesenia posteru na šnúrke.
 • L. Tolmáči informoval prítomných o kat. Q v školskom roku 2018/2019. Školské elektronické kolo bude 21. 1. 2019, ktoré absolvujú súťažiaci z domu. Zo školského kola postúpia do krajského kola 20 najlepší súťažiaci z každého kraja. Úlohou pre krajské kolo bude vypracovanie eseje do 15. 3. 2019. Najlepších 20 súťažiacich z celého Slovenska, bez ohľadu na kraj, postúpi do celoštátneho kola. Kat. Q sa bude realizovať sponzorsky. Nevyžaduje od okresných úradov v sídle kraja, ani od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, finančné prostriedky.
 • SK GO vybrala a schválila pre školský rok 2019/2020 nasledovné témy GO pre SŠ: kat. A – Pamiatky ohrozené cestovným ruchom (S. Csachová), Presídľovanie obyvateľstva vo svete (S. Csachová), Energetická bezpečnosť EÚ – od koho a ako je závislá EÚ pri získavaní zdrojov energie? (D. Gurňák), Škótsko, jeho charakteristika a postavenie v Spojenom kráľovstve (T. Blažík), Turecko – Ázia alebo Európa (G. Zubriczký), kat. B – Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku (M. Kulla), Zmeny krajiny na historických obrazoch a fotografiách (vybraného regiónu Slovenska) (A. Gessert), Život v pohraničí (ne)rovná sa život na okraji (periférii) – prípadová štúdia vybraného pohraničného regiónu (L. Máliková), Svätojakubská cesta ako cieľ cestovného ruchu na Slovensku (L. Tolmáči), Slovenské rieky včera a dnes – pltníctvo vs. vodná turistika (K. Danielová).
 • SK GO vydá takmer dokončený GEO Spravodaj 2016. Následne zostaví dvojčíslo GEO Spravodaja 2017-2018. K príprave tohto dvojčísla sa uskutoční stretnutie redakčnej rady.
 • SK GO schválila návrh na vymenovanie F. Klottona za predsedu Krajskej komisie GO pre Trnavský kraj. L. Tolmáči poďakoval za doterajšiu dlhoročnú činnosť v Geografickej olympiáde P. Horváthovi.
 • SK GO aktualizovala adresár svojich členov, ktorý je zverejnený na www.olympiady.sk, v časti Geografická olympiáda/Adresáre. Je potrebné podať návrh na nové vymenovanie členov SK GO na Sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

RNDr. Roman Lehotský

20181109_122803ok

Účastníci zasadnutia SK GO, foto: Roman Lehotský 

Kategória Z

GQIG