Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z:

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B a Z sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dňa 24. 4. 2020 dištančnou formou. Diplomy, medaily a ceny víťazom budú zaslané klasickou poštou. Ceny M. Zaťka a prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti neboli v tomto školskom roku udelené.  


Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. E:

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo. Ako určitá náhrada bola v školskom roku 2019/2020 pre žiakov, ktorí v kategóriách E a F mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády ponúknutá možnosť zapojiť sa dištančne dňa 9. 6. 2020 do geografickej súťaže GQIQ určenej pre súťažiacich Geografickej olympiády kat. E a F. Súťaž zorganizovala Slovenská komisia Geografickej olympiády s podporou organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Sponzorsky prispeli: Mapa Slovakia, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosti Dajama, Stiefel a Dr. Oetker.    

Víťazmi v kat. E sa stali: 1. miesto – Hugo Gál, Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen, 2. miesto – Tomáš Otrubčák, Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín a 3. miesto – Milan Polák, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.

Víťazmi v kat. F sa stali: 1. miesto – Daniel Hrinko, Základná škola, Školská 2, Michaľany, 2. miesto – František Ivicze, Základná škola J. Murgaša, Šaľa a 3. miesto – Lukáš Švec, Základná škola, Gorazdova 6, Bánovce nad Bebravou.  

Výsledkové listiny:

Autorské riešenie dištančného testu

Medzinárodné kolo

Medzinárodná geografická olympiáda, 11. – 17. 8. 2020, Istanbul, Turecko:Podrobnejšie informácie o Medzinárodnej geografickej olympiáde nájdete na www.igeo2020.org.

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo GO pre SŠ

Okresné kolo GO pre ZŠ a OG:

Krajské kolo GO pre SŠ

Krajské kolo GO pre ZŠ a OG

  • zrušené kvôli zhoršujúcej pandemickej situácii.

Celoštátne kolo GO pre kat. A, B, Z  

Celoštátne kolo GO pre kat. E

  • zrušené kvôli zhoršujúcej pandemickej situácii.

Sústredenia pred MPOPS

1. sústredenie pred IGEO, 4. – 7. 5. 2020, Bratislava
2. sústredenie pred IGEO, 1. – 4. 6. 2020, Bratislava

Zasadnutie SK GO

Dňa 24. 10. 2019 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Geografickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.

  • L. Tolmáči informoval o priebehu 16. ročníka Medzinárodnej geografickej olympiády IGEO, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. 7. – 6. 8. 2019 v Hong Kongu, Čína. Súťažiaci Matúš Béber (Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno) získal striebornú medailu a Nina Bučeková (Gymnázium A. Bernoláka, Senec) získala bronzovú medailu. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 160 súťažiacich zo 44 krajín.
  • V školskom roku 2019/2020 sa celoštátne kolo GO pre kat. A, B, Z uskutoční v Študijnom a kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre-Harmónii a pre kat. E v Škole v prírode 1. máj v Tatranskej Lomnici.
  • SK GO berie na vedomie, že sa Medzinárodná geografická olympiáda uskutoční 11. – 17. 8. 2020 v Istanbule, Turecko.
  • SK GO odporučila a schválila vydanie trvalých metodicko-organizačných pokynov GO pre kat. A, B a Z.
  • SK GO vybrala a schválila pre školský rok 2020/2021 nasledovné témy GO pre SŠ: kat. A – Separatizmus v Európe (I. Damankošová), Himaláje – horolezectvo a cestovný ruch či ochrana prírody (J. Rechtorík), Klimatická hrozba – čo s tým môžeme urobiť? (K. Danielová), Detské sobáše vo svete (S. Csachová), Vysychajúce bezodtokové jazerá vo svete (L. Novotný), kat. B – Železnice SR – história, súčasnosť, budúcnosť (J. Rechtorík), Regióny druhého bývania na Slovensku (R. Cákoci), Návrh nového tematického náučného chodníka vo vybranom regióne (K. Danielová), Vybrané technické pamiatky na Slovensku (K. Danielová), Nákupné centrá a ich rozvoj na Slovensku (K. Danielová). Vypracované témy, podľa štruktúry tém z predchádzajúceho školského roku zverejnených na www.olympiady.sk, je potrebné poslať do uvedeného termínu na e-mailovú adresu gurnak@fns.uniba.sk.
  • Nakoľko sa od roku 2016 nepodarilo vydať žiadne číslo GEO Spravodaja, SK GO ukončila jeho vydávanie. Náhradou bude publikovanie príspevkov v časopise Geografia. V prvom čísle časopisu Geografia v každom roku sa bude zverejňovať metodicko-didaktický príspevok o GO a v druhom čísle v každom roku zhodnotenie priebehu predchádzajúceho ročníka GO.

RNDr. Roman Lehotský

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu boli v školskom roku 2019/2020 zrušené v Geografickej olympiáde krajské kolá kat. E a F a celoštátne kolo kat. E.

Krajské a celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B a Z sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili dištančnou formou.

Ako náhrada za krajské a celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E a F bude v školskom roku 2019/2020 pre úspešných riešiteľov okresných kôl ponúknutá možnosť zapojiť sa do samostatnej kategórie celoštátneho kola geografickej súťaže CQIQ.

Témy písomných prác GO pre kat. A a B pre školský rok 2019/2020