Pokyny a pomocné materiály

USMERNENIE predsedníčky COK OAJ:

Žiaci, ktorých hodinová dotácia Anglického jazyka (AJ), prípadne AJ a iného predmetu v AJ, presahuje 6 hodín týždenne, sú zaradení do kategórie 1C pre ZŠ a prímu až kvartu OG a 2C v prípade SŠ!

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Zoznam organizátorov okresných a krajských kôl OAJ vám poskytnú
kontaktné osoby na KŠÚ a poverených CVČ.

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 19. rocníka Olympiády v anglickom jazyku sa uskutocnilo v dnoch 1. – 2. 4. 2009 na Základnej škole, Hlboká cesta 4, Bratislava.

Výsledkové listiny