Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 11. – 12. 4. 2019, Modra – Harmónia:

  Modra privítala účastníkov Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

V dňoch 11. – 12. apríla 2019 sa v Modre uskutočnilo celoštátne kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 24 najlepších súťažiacich z celého Slovenska, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.

Už v prvý deň sa súťažiaci popasovali s testovými úlohami, ktoré overili ich vedomosti získané počas štúdia. Písomná časť pokračovala tvorbou textu, kedy súťažiaci v jednotlivých kategóriách vytvárali na zadanú tému súkromný list, článok do školského časopisu či úvahu.

Po ukončení písomnej časti sa účastníci celoštátneho kola spoločne presunuli do centra Modry, kde navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra. Vďaka prehliadke múzea s odborným výkladom sprievodkyne mohli bližšie spoznať život a tvorbu jedného z našich najznámejších básnikov.

V piatok na súťažiacich čakala ústna časť, v ktorej mali za úlohu pripraviť si príhovor, diskusný príspevok či dokonca agitačný prejav, vďaka ktorým komisia mohla ohodnotiť aj ústny prejav súťažiacich.

Všetci účastníci, no najmä súťažiaci, netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov. V kategórii A získala 1. miesto Dominika Salanciová z Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, 2. miesto Michaela Mrštinová z Evanjelického gymnázia J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši a 3. miesto Branko Hossa z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. V kategórii B sa umiestnila na 1. mieste Katarína Végsőová z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach, na 2. Mieste Laura Nemčičová z Gymnázia, Párovská 1 v Nitre a na 3. mieste Iran Herceg zo Spojenej školy, Tilgnerova 14 v Bratislave. Kategória C mala taktiež silné zastúpenie: 1. miesto získala Lujza Lukáčová zo Základnej školy, Šmeralova 25 v Prešove, 2. miesto obsadila Vivien Mikókaiová zo Základnej školy v Čečejovciach a 3. miesto patrí Zuzane Kvaltýnovej zo Základnej školy v Kovarciach.

Naše poďakovanie patrí Mestu Modra a p. primátorovi, Mgr. Jurajovi Petrakovičovi, ktorý prevzal záštitu nad týmto podujatím a súťažiacich ocenil krásnymi cenami. Ďakujeme tiež pani Michaele Galovičovej z Referátu školstva Mestského úradu v Modre, ktorá osobne odovzdala víťazom ceny.  Zároveň ďakujeme Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Vydavateľstvu Ikar a Slovenskej asociácii učiteľov slovenčiny, ktorí pre súťažiacich pripravili taktiež zaujímavé odmeny.

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechu. Pevne veríme, že svoje úspechy a vedomosti využijú aj v budúcnosti.

Autor: Zuzana Kovaľanová     

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Zasadnutie SK OSJL

Dňa 15. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení.

  • Novou tajomníčkou Slovenskej komisie OSJL je Ing. Zuzana Kovaľanová, ktorá nahradila doterajšiu tajomníčku Ing. Adrianu Trubíniovú. SK OSJL ďakuje bývalej tajomníčke za jej činnosť v komisii.
  • PhDr. Anna Polakovičová, autorka testov pre kat. A a B, ukončila svoju činnosť v SK OSJL. Testy pre kat. A a B bude tvoriť A. Palacková v spolupráci s K. Hincovou. Recenzentom úloh bude N. Mihaľáková.
  • A. Palacková zhodnotila posledný, jubilejný 10. ročník OSJL. Podľa slov prítomných členov komisie bol tento ročník úspešný a veľmi dobre zorganizovaný. V každej kategórii sa objavilo veľa úspešných riešiteľov a víťaz kat. A dosiahol na celoštátnom kole nadpriemerné výsledky. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom išlo o kvalitnejší ročník.
  • Členovia komisie sa zhodli na tom, že pri tvorbe úloh je potrebné naformulovať zadanie tak, aby bola správna len jedna odpoveď, keďže sa počas nižších kôl stretli s názorom súťažiacich a učiteľov, že v úlohách mohli byť správne aj dve odpovede.
  • Celoštátne kolo 11. ročníka OSJL sa uskutoční v dňoch 11. – 12. 4. 2019 v Modre – Harmónii.
  • Z. Kovaľanová informovala prítomných o nutnosti kontaktovať rôzne inštitúcie s cieľom spolupráce a získania sponzorských darov pre súťažiacich na celoštátnom kole. Do úvahy pripadajú rôzne vydavateľstvá, fakulty a inštitúcie, ktorých činnosť priamo súvisí so slovenským jazykom a literatúrou.