Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 9. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kat. A, B, C, 22. – 23. 3. 2017, Bratislava:

Výsledkové listiny

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Okresné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Informácie zo zasadnutia CK OSJL

   22. novembra sa konalo zasadnutie CK OSJL, na ktorom bol hodnotený priebeh olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v uplynulých rokoch. Olympiáda sa totiž v tomto školskom roku koná oficiálne deviatykrát, aj keď v skutočnosti už desiatykrát. To, že sa pred desiatimi rokmi s veľkým úsilím podarilo uviesť olympiádu do života, považujeme za veľký úspech. Realizácia jednotlivých ročníkov zásluhou PaedDr. Melichárovej, PhDr. Polakovičovej, PhDr. Hincovej, PhD, Mgr. Petríkovej, Mgr. Šurinovej, PhDr. Ihnátkovej a PhDr. Vrbanovej dokázala, že olympiáda má svoje opodstatnenie. Počet zapojených žiakov každoročne stúpa.

   Hlavnou úlohou zasadnutia bolo prehodnotiť Organizačný poriadok OSJL, schválený ministerstvom, a Metodicko-organizačné pokyny OSJL na tento školský rok. Zmeny, na ktorých sme sa dohodli, však budú platiť od budúceho školského roka.

   Z diskusie na stretnutí vyplynula požiadavka, aby bolo umožnené vysielať, v súlade so schváleným Organizačným poriadkom OSJL, do celoslovenského kola súťažiacich, ktorí sa umiestnili v krajskom kole na 1. a 2. mieste. Vzhľadom na stúpajúci počet súťažiacich je tiež nevyhnutné konanie okresného kola aj v kategóriách A a B. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov je, podľa slov R. Lehotského, ktorý sa tiež zúčastnil rokovania, zrejme nepriechodná požiadavka na vytvorenie kategórie pre nižšie ročníky základnej školy. Návrh na vytvorenie samostatnej kategórie pre odborné školy, prítomní nakoniec zamietli. Taktiež nebola schválená požiadavka na centrálne testy pre školské kolá. Táto požiadavka vznikla na základe zlých skúseností s tým, že do vyššieho kola vyučujúci posielajú slabých žiakov len preto, aby mali v olympiáde účasť. Diskutujúci sa dohodli, že zavedenie centrálnych testov by situáciu neriešilo. Úlohou pre členov CK OSJL, všetkých členov porôt a všetkých zainteresovaných v OSJL je robiť osvetu o olympiáde a zverejnených materiáloch na stránke www.olympiady.sk. Na vyhodnotenie jednotlivých kôl treba pozvať učiteľov, ktorí sprevádzajú žiakov.

   Na zasadnutí komisie predsedníčka CK OSJL Vrbanová oznámila, že jej vypršala doba platnosti dekrétu, ktorým bola poverená viesť celoslovenskú komisiu. Po komunikácii s predsedom SAUS predstavila navrhovanú novú predsedníčku A. Palackovú (NÚCEM) a ďalších členov novej komisie: I. Barkovú, A. Mezeiovú, A. Polakovičovú, K. Hincovú, T. Kráľovičovú, V. Sabovú, J. Frankovú. Je naším želaním, aby sa práca novej CK OSJL darila.

Bratislava 25. 11. 2016, PhDr. Eva Vrbanová