Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Krajské kolo – tézy pre ústnu časť krajských kôl

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, prísne hygienické opatrenia v školách, nízky záujem súťažiacich o účasť na prezenčných náhradných celoštátnych kolách plánovaných na jeseň 2020 a z toho vyplývajúcu neregulárnosť súťaže, sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla náhradné celoštátne kolo Olympiády ľudských práv nezorganizovať. Prezenčnú formu súťaží v tomto období neodporúčal organizovať ani Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Krajské kolo

CK OĽP na základe skúseností rozhodla, že TÉZY pre ústnu časť krajských kôl XX. r. OĽP budú k dispozícii len v slovenčine.

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Celoštátne kolo 22. ročníka Olympiády ľudských práv plánované v náhradnom termíne bolo zrušené.