Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 40. ročníka Pytagoriády, kategórie P6, P7, P8, 5. – 6. 6. 2019, Trenčianske Teplice:

 Výsledkové listiny:

Pytagoriáda oslávila 40. narodeniny!  

Pytagoriáda už dlhé roky priťahuje deti základných škôl a vytvára im priestor na súťažné zápolenie v matematike. V dňoch  5. – 6. júna 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov konalo celoštátne kolo jubilejného 40. ročníka Pytagoriády. Organizátor IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil pre súťažiacich hodnotné ceny vďaka hlavnému sponzorovi podujatia INTERSPORT Slovensko a tiež vďaka spoločnosti ESET. Spoločnosť INTERSPORT Slovensko Pytagoriádu sprevádzala už počas školských a okresných kôl a do celoštátneho kola venovala ceny v „športovom duchu“, ktoré všetkým deťom priniesli veľkú radosť.

Podujatie bolo výrazne podporené aj primátorkou mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzanou Frajkovou Ďurmekovou, ktorá nad celoštátnym kolom súťaže prevzala záštitu, do súťaže venovala ceny pre víťazov troch kategórií a chutnú tortu.

Podujatie organizátor ozvláštnil aj sprievodným programom, ktorého súčasťou bol večer s animátormi a návšteva Trenčianskeho hradu. Tak sa súťažiaci večer pred súťažou lepšie spoznali, uvoľnili i zabavili a po súťaži mali možnosť načrieť do histórie a povestí o Trenčianskom hrade. Učitelia a rodičia si mohli spríjemniť chvíle prehliadkou Trenčianskych Teplíc, ktorými ich sprevádzala Silvia Havelková z OÚ Trenčianske Teplice.

Súťažilo sa v troch kategóriách, P6, P7, P8. Je všeobecne známe, že v Pytagoriáde „nejde o postup“, ale o výsledok a o čas. Azda aj preto bolo napätie medzi súťažiacimi priam hmatateľné a bolo potrebné voliť správnu taktiku pri riešeniach. Po súťaži komisia starostlivo spracovala a opravila odpoveďové hárky súťažiacich. Na čele komisie je predseda Mgr. Melichar Cubjak, jeho tím tvorili: PaedDr. Zuzana Veľasová, Mgr. Zuzana Tincová, RNDr. Erzsébet Édes, Mgr. Zdenka Surovcová a RNDr. Zuzana Valášková.

Slávnostným vyhodnotením sprevádzala tajomníčka súťaže Barbora Knaperková v tandeme s RNDr. Zuzanou Valáškovou. Na vyhodnotení bola prítomná i primátorka mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková a riaditeľ Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží RNDr. Roman Lehotský. Práve z jeho rúk si  RNDr. Zuzana Valášková, RNDr. Erzsébet Édes a Mgr. Zdenka Surovcová prevzali Čestné uznania za dlhoročný prínos pre Pytagoriádu.

Zlatým klincom vyhodnotenia celoštátneho kola 40. ročníka Pytagoriády bolo vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a samozrejme krájanie torty venovanej primátorkou mesta Mgr. Zuzanou Frajkovou Ďurmekovou.

V kategórii P6 obsadili 2. miesto: Nina Zuzulová (ZŠ, Levická 903, Vráble), Ján Jurdík (ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok), Adam Ďurčovič (Gymnázium H. Seleyho, Komárno). 1. miesto obsadil Matej Bachniček (ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava).

V kategórii P7 obsadili 2. miesto: Simon Omaník (Gymnázium, Grӧsslingova 18, Bratislava) a Michal Iľkovič (CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Prešov). 1. miesto obsadil Marek Horváth (Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov).

V kategórii P8 na 3. mieste skončil Michal Cibulka (Gymnázium, Grӧsslingova 18, Bratislava), na 2. mieste Martin Cigler (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica) a 1. miesto obsadila Jana Fľaková (ZŠ, Sl. Partizánov 53, Považská Bystrica).

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým, ktorí Pytagoriádu podporili a pomohli s realizáciou celoštátneho kola, patrí veľká vďaka.

Autor: Barbora Knaperková

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Školské kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy (maďarská verzia),  riešenia (maďarská verzia)

Okresné kolo

Kategórie P3 – P8 – úlohy (maďarská verzia), riešenia (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

Kategória P6 – P8 – úlohy P6úlohy P7úlohy P8 (maďarská verzia), riešenia