Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka SK BiO, vedúca autorského kolektívu SK BiO pre kat. A a B, národná koordinátorka IBO

Katedra genetiky PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 669
e-mail: miroslava.slaninova@uniba.sk


RNDr. Roman Lehotský
tajomník SK BiO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 274
mob.: +421 905 497 708 
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk


RNDr. Tomáš Augustín, PhD.
vedúci autorského kolektívu SK BiO pre kat. C a D

Štefánikova 11, 080 00 Prešov
tel.: +421 911 667 438
e-mail: tomas.t.augustin@gmail.com


Mgr. Vladimír Hutár, PhD.
vedúci autorského kolektívu SK BiO pre kat. E a F

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 482 06 926  
e-mail: vladimir.hutar@nppc.sk


Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
národná koordinátorka GENIUS Olympiad

Katedra krajinnej ekológie PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 582
e-mail: blanka.lehotska@uniba.skprof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
predseda KK BiO pre Bratislavsky kraj

Katedra environmentálnej ekológie PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 613
e-mail: kkbioba@gmail.com


doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Trnavský kraj

Katedra biológie, PDF TU, Priemyselná 4, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 593 95 07
e-mail: jana.fancovicova@truni.sk


RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
predseda KK BiO pre Trenčiansky kraj

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva, FZ TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín
tel.: +421 32 747 00 611  
e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk


doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
predseda KK BiO pre Nitriansky kraj

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, Nábr. mládeže 91, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 85 79  
e-mail: rkuna@ukf.sk


Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Banskobystrický kraj

Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 71 04
e-mail: marcela.adamcova@umb.sk


Ing. Peter Tomáň
predseda KK BiO pre Žilinský kraj

Oravské múzeum, č. 1, 027 41 Oravský Podzámok
tel.: +421 43 581 61 42
e-mail: mykologia@oravskemuzeum.sk


MVDr. Soňa Mačeková, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Prešovský kraj

Katedra biológie FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 080 00 Prešov
tel.: +421  51 757 03 62
e-mail: sona.macekova@unipo.sk


RNDr. Viktória Majláthová, PhD.
predsedníčka KK BiO pre Košický kraj

Ústav biologických a ekologických vied, PVF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 12 21
e-mail: viktoria.majlathova@upjs.sk


Mgr. Zlata Trubanová
členka SK BiO

Centrum voľného času – JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
tel.: +421 48 415 31 11
e-mail: trubanova@juniorbb.sk