Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. 
predsedníčka SK DO

Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
tel.: +421 2 529 25 753 
e-mail: lubica.kazmerova@savba.sk 

Mgr. Katarína Filipová       
tajomníčka SK DO  
NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 281   
mob.: +421 917 718 809  
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk                             


PhDr. Anna Bocková, PhD.
vedúca autorského kolektívu SK DO pre kat. A a B  
Katedra histórie PdF UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava
tel.: +421 2 402 22 325
e-mail: anna.bockova@fedu.uniba.sk            

Mgr. Ľuboš Paller
vedúci autorského kolektívu SK DO pre kat. C, D, E, F
predseda KK DO pre Bratislavský kraj
Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava 
tel.: +421 2 638 20 909 
e-mail: paller.lubos@gmail.com 

PhDr. Róbert Jurík 
predseda KK DO pre Trnavský kraj 

Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, 917 01 Trnava 
tel.: +241 33 55 71 440 
e-mail: robojurik1971@gmail.com 


Mgr. Mário Kutiš 
predseda KK DO pre Trenčiansky kraj 

Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 2, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
tel.: +421 38 76 02 852 
e-mail: mario.kutis@gmail.com 


Mgr. Miroslav Šumichrast  
podpredseda KK DO pre Trenčiansky kraj 

Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín  
tel.: +421 32 65 23 304 
e-mail: zsvelkotn@zs4.sk


Mgr. Branislav Bányi 
predseda KK DO pre Nitriansky kraj 

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05 Levice 
m.t.: +421 905 31 37 88 
e-mail: branobanyi@gmail.com 

  
Mgr. Jana Kuzárová 
predsedníčka KK DO pre Banskobystrický kraj 

Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva 
tel.: +421 45 54 55 532   
e-mail: jancakuzka@gmail.com 

  
Mgr. Alžbeta Kucháreková  
predsedníčka KK DO pre Žilinský kraj 

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš  
tel.: +421 44 55 18 324  
e-mail: akucharekova@gmail.com  


PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
predseda KK DO pre Prešovský kraj 

Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov 
tel.: +421 51 75 81 390   
e-mail: riaditel@esspo.sk 


Mgr.Tatiana Andrášová 
predsedníčka KK DO pre Košický kraj 
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 
+421 55 62 21 951 
e-mail: andras@srobarka.sk


Mgr. Miroslava Fabriciusová 
členka SK DO 

Historický ústav, SAV Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
tel.: +421 2 529 25 753 
e-mail: histmfab@savba.sk 


Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD. 
členka SK DO

Katedra všeobecných dejín FF UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava 
tel.: +421 2 592 44 397 
e-mail: hrnciarova@fphil.uniba.sk 


PhDr. Daniela Kodajová, PhD. 
členka SK DO 

Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
tel.: +421 2 638 24 286 
e-mail: histkoda@savba.sk 


Mgr. Štefan Podolinský 
člen SK DO 

Komunikačný odbor MŠVVaŠ  SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 
tel.: +421 2 593 74 449 
e-mail: podolinsky1@gmail.com 

Mgr. Marko Mižičko 
člen SK DO 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava   
tel.: +421 2 593 39 319  
e-mail: marko.mizicko@uniba.sk 
  

Mgr. Ivana Dendys, PhD.
členka SK DO 
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
e-mail: ivana.dendys@ucm.sk

Ing. Veronika Zsideková 
členka SK DO

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava 
tel.: +421 2 593 39 247  
e-mail: veronika.zsidekova@uniba.sk