Partneri spolupracujúci s IUVENTOU

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podpisuje memorandá o spolupráci s aktérmi v práci s mládežou s cieľom vytvárať vzorové modely spolupráce pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu prípravu a vzdelávanie mladých ľudí, aby uspeli na trhu práce a taktiež v občianskom živote

Podpisom memoranda o spolupráci 28. júna 2019 bude IUVENTA: podporovať rozvojové programy SZĽH, v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež a so Zákonom č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, najmä:

 1. poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity,
 2. spolupracovať na príprave a realizácii nových metodických a vzdelávacích aktivít a programov,
 3. spolupracovať na propagácii pohybovej aktivity a športu ako atraktívneho a zdravého životného štýlu,
 4. spolupracovať na vytváraní a aktivitách systémových nástrojov pre uplatnenie vyškolených pracovníkov s mládežou v praxi a zvyšovaní ich spoločenského uznania,
 5. spolupracovať na zvyšovaní povedomia o športe ako o systémovom nástroji pre výchovu mládeže v plnohodnotné osobnosti,
 6. spolupracovať na vytváraní a aktivitách regionálnych vzdelávacích platforiem, ktoré budú iniciované regionálnymi rozvojovými centrami hokeja a SZĽH bude:

podporovať záujmy IUVENTY a Odboru mládeže MŠVVaŠ SR, v súlade s aktuálnym strategickým dokumentom slovenského hokeja, najmä:

 1. iniciovať na územných samosprávach vypracovanie chýbajúcich strategických materiálov v oblasti mládeže,
 2. iniciovať na území samosprávnych krajov zriadenie regionálnych rozvojových centier hokeja a ich regionálnych vzdelávacích platforiem,
 3. pripraviť a implementovať vo svojich štruktúrach vzorový výchovný športovo-vzdelávací systém 21. storočia,
 4. pracovať na systémovom riešení generačného problému pohybovej pasivity detí a mládeže,
 5. pracovať na systémovom riešení uplatnenia pracovníkov s mládežou v oblasti športu v praxi – zvyšovania ich spoločenského uznania,
 6. nastavovať nové vzorové štandardy vo vzdelávaní športovcov, športových odborníkov a iných členov hokejovej komunity,
 7. nastavovať nové vzorové štandardy vo fungovaní športových organizácií,
 8. vytvárať podmienky pre výchovu špičkových svetových hokejistov ako budúcich spoločenských vzorov detí a mládeže.

Podpisom memoranda o spolupráci 9. septembra 2020 sa bude IUVENTA:

 1. Spolupodieľať na realizácii opatrení smerujúcich k napĺňaniu aktuálnej Stratégie SR pre mládež.
 2. Spolupracovať na tvorbe, uskutočňovaní a vyhodnocovaní krajskej stratégie rozvoja práce s mládežou a ďalších nadväzujúcich strategických dokumentov.
 3. Poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity.
 4. Poskytovať informácie o možnostiach financovania práce s mládežou prostredníctvom dotačnej schémy MŠVVaŠ SR a zvyšovania kompetencií účasťou na neformálnom vzdelávaní.
 5. Spolupracovať na príprave aktivít pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a širokú verejnosť za účelom zviditeľňovania a uznávania neformálneho vzdelávania.

a

Žilinský samosprávny kraj bude:

 1. Podporovať a rozvíjať regionálnu prácu s mládežou v súlade so zásadami Európskej charty práce s mládežou na lokálnej úrovni. 
 2. Iniciovať vypracovanie strategických a ďalších nadväzujúcich dokumentov na podporu práce s mládežou.
 3. Zviditeľňovať a prispievať k uznávaniu neformálneho vzdelávania vyplývajúceho z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
 4. Spolupracovať na šírení informácií o možnostiach financovania práce s mládežou prostredníctvom dotačnej schémy MŠVVaŠ SR a zvyšovania kompetencií účasťou na neformálnom vzdelávaní.
 5. Spolupracovať pri organizovaní podujatí zameraných na osobnostný rozvoj mladých ľudí a ich občiansku angažovanosť.

Podpisom memoranda o spolupráci 20. februára 2020 bude IUVENTA: podporovať činnosť a aktivity CeNef, v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež a so Zákonom č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, najmä:

 1. poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity v problematike neformálneho vzdelávania,
 2. spolupracovať na príprave a realizácii nových metodických a vzdelávacích aktivít a programov neformálneho vzdelávania,
 3. spolupracovať na vytváraní systémových nástrojov pre uplatnenie vyškolených pracovníkov s mládežou v praxi a zvyšovaní ich spoločenského uznania,
 4. spolupracovať na zvyšovaní povedomia o neformálnom vzdelávaní ako o systémovom nástroji pre výchovu mládeže,

a CeNef bude podporovať záujmy IUVENTY, v súlade s podpísanou Deklaráciou o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou:

 1. šíriť a propagovať koncept neformálneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích a informačných podujatí,
 2. iniciovať a spolupracovať pri realizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania (semináre, workshopy, kurzy, tréningy, konferencie a pod.),
 3. podporovať a prispievať k spoločenskému uznaniu neformálneho vzdelávania na regionálnej a miestnej úrovni,
 4. zviditeľňovať prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou medzi rôznymi cieľovými skupinami (regionálna a miestna samospráva, verejnosť, rodičia, mladí ľudia, zamestnávatelia…),
 5. vytvárať podmienky a príležitosti na sieťovanie a organizovanie spoločných iniciatív s ďalšími aktérmi naprieč sektormi v problematike neformálneho vzdelávania.

Podpisom memoranda o spolupráci 5. mája 2020 bude IUVENTA: podporovať činnosť a aktivity OZ PREVENTISTA, v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež a so Zákonom č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, najmä:

 1. Poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity v  problematike neformálneho vzdelávania.
 2. Spolupracovať na príprave a realizácii nových metodických a vzdelávacích aktivít a programov neformálneho vzdelávania. 
 3. Spolupracovať na vytváraní systémových nástrojov pre uplatnenie vyškolených pracovníkov s mládežou v praxi a zvyšovaní ich spoločenského uznania.
 4. Spolupracovať na zvyšovaní povedomia o neformálnom vzdelávaní ako o systémovom nástroji pre výchovu mládeže. 

a

OZ PREVENTISTA bude: 

podporovať záujmy IUVENTY, v súlade s podpísanou Deklaráciou o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou:

 1. Šíriť a propagovať koncept neformálneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích a informačných podujatí.     
 2. Iniciovať a spolupracovať pri realizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania (semináre, workshopy, kurzy, tréningy, konferencie a pod.)
 3. Podporovať a prispievať k spoločenskému uznaniu neformálneho vzdelávania na regionálnej a miestnej úrovni. 
 4. Zviditeľňovať prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou medzi rôznymi cieľovými skupinami (regionálna a miestna samospráva, verejnosť, rodičia, mladí ľudia, zamestnávatelia…)
 5. Vytvárať podmienky a príležitostí na sieťovanie a organizovanie spoločných iniciatív s ďalšími aktérmi naprieč sektormi v problematike neformálneho vzdelávania.

Podpisom memoranda o spolupráci 6. mája 2020 bude IUVENTA:  podporovať činnosť a aktivity Junior Achievement SR, v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež a so Zákonom č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, najmä:

 1. Poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity v problematike neformálneho vzdelávania.
 2. Spolupracovať na príprave a realizácii nových metodických a vzdelávacích aktivít a programov neformálneho vzdelávania. 
 3. Spolupracovať na vytváraní systémových nástrojov pre uplatnenie vyškolených pracovníkov s mládežou v praxi a zvyšovaní ich spoločenského uznania.
 4. Spolupracovať na zvyšovaní povedomia o neformálnom vzdelávaní ako o systémovom nástroji pre výchovu mládeže.

a Junior Achievement SR bude: podporovať záujmy IUVENTY, v súlade s podpísanou Deklaráciou o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou:

 1. Šíriť a propagovať koncept neformálneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích a informačných podujatí. 
 2. Iniciovať a spolupracovať pri realizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania (semináre, workshopy, kurzy, tréningy, konferencie a pod.)
 3. Podporovať a prispievať k spoločenskému uznaniu neformálneho vzdelávania na regionálnej a miestnej úrovni.
 4. Zviditeľňovať prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou medzi rôznymi cieľovými skupinami (regionálna a miestna samospráva, verejnosť, rodičia, mladí ľudia, zamestnávatelia…)
 5. Vytvárať podmienky a príležitostí na sieťovanie a organizovanie spoločných iniciatív s ďalšími aktérmi naprieč sektormi v problematike neformálneho vzdelávania.

Podpisom memoranda o spolupráci 27. mája 2020 bude IUVENTA: podporovať činnosť a aktivity OZ Outdoor Institute, v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež a so Zákonom č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, najmä:

 1. Poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity v problematike neformálneho vzdelávania.
 2. Spolupracovať na príprave a realizácii nových metodických a vzdelávacích aktivít a programov neformálneho vzdelávania. 
 3. Spolupracovať na vytváraní systémových nástrojov pre uplatnenie vyškolených pracovníkov s mládežou v praxi a zvyšovaní ich spoločenského uznania.
 4. Spolupracovať na zvyšovaní povedomia o neformálnom vzdelávaní ako o systémovom nástroji pre výchovu mládeže.

a OZ Outdoor Institute bude: podporovať záujmy IUVENTY, v súlade s podpísanou Deklaráciou o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou:

 1. Šíriť a propagovať koncept zdravého životného štýlu a outdoorových aktivít prostredníctvom vzdelávacích a informačných podujatí. 
 2. Iniciovať a spolupracovať pri realizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania (semináre, workshopy, kurzy, tréningy, konferencie a pod.)
 3. Podporovať a prispievať k spoločenskému uznaniu neformálneho vzdelávania na regionálnej a miestnej úrovni. 
 4. Zviditeľňovať prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou medzi rôznymi cieľovými skupinami (regionálna a miestna samospráva, verejnosť, rodičia, mladí ľudia, zamestnávatelia…)
 5. Vytvárať podmienky a príležitostí na sieťovanie a organizovanie spoločných iniciatív s ďalšími aktérmi naprieč sektormi v problematike neformálneho vzdelávania.

Podpisom memoranda o spolupráci 30. júna 2020 bude IUVENTA: 

podporovať činnosť a aktivity Rozbehni sa!, v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež a so Zákonom č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, najmä:

 1. poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity v  problematike neformálneho vzdelávania,
 2. spolupracovať na príprave a realizácii nových metodických a vzdelávacích aktivít a programov neformálneho vzdelávania,
 3. spolupracovať na vytváraní systémových nástrojov pre uplatnenie vyškolených pracovníkov s mládežou v praxi a zvyšovaní ich spoločenského uznania,
 4. spolupracovať na zvyšovaní povedomia o neformálnom vzdelávaní ako o systémovom nástroji pre výchovu mládeže,
 5. spolupracovať pri šírení povedomia o rozvojových príležitostiach mladých ľudí v oblasti rozvoja podnikavosti

a Rozbehni sa! bude podporovať záujmy IUVENTY, v súlade s podpísanou Deklaráciou o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou:

 1. šíriť a propagovať koncept neformálneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích a informačných podujatí,
 2. iniciovať a spolupracovať pri realizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania propagovaním a zdieľaním príbehov mladých úspešných podnikateľov, ktorí absolvovali Rozbehni sa! programy (semináre, workshopy, kurzy, tréningy, konferencie a pod.),
 3. podporovať a prispievať k spoločenskému uznaniu neformálneho vzdelávaniana regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom šírenia príkladov dobrej praxe, 
 4. zviditeľňovať prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou medzi rôznymi cieľovými skupinami (regionálna a miestna samospráva, verejnosť, rodičia, mladí ľudia, zamestnávatelia, učitelia, školy a pod.),
 5. vytvárať podmienky a príležitostí na sieťovanie a organizovanie spoločných iniciatív s ďalšími aktérmi naprieč sektormi v problematike neformálneho vzdelávania,
 6. uvádzať IUVENTU ako partnera programom Rozbehni sa! na webovej stránke a na propagačných materiáloch spojených s programom Rozbehni sa!.

EURES  (European Employment Services) je európska sieť založená a koordinovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. EURES poskytuje bezplatné služby klientom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku a zamestnávateľom, ktorí hľadajú pracovné sily v rámci týchto krajín.

 1. Navštívte portály eures.sk a www.eures.europa.eu a získajte informácie o voľných pracovných miestach, európskom trhu práce, životných a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách EÚ/EHP, poradenstvo a služby v oblasti náboru pracovných síl.
 2. Bezplatnou registráciou na portáloch získajte prístup k ďalším službám siete EURES.
 3. Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Kontaktujte EURES alebo ktoréhokoľvek z EURES poradcov pôsobiacich v krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku.
 4. Máte záujem o finančnú pomoc? Využite projekt Európskej komisie pre mladých Your First EUREs Job.

„Spájame uchádzačov o prácu so zamestnávateľmi v rámci celej Európy.“

Kontaktujte EURES aj na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube.

Podpisom Memoranda o spolupráci 29. júna 2020 bude IUVENTA:

podporovať činnosť a aktivity I AMbitious, v súlade s aktuálnou Stratégiou SR pre mládež a so Zákonom č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, najmä:

 1. poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity v problematike neformálneho vzdelávania,
 2. spolupracovať na príprave a realizácii nových metodických a vzdelávacích aktivít a programov neformálneho vzdelávania,
 3. spolupracovať na vytváraní systémových nástrojov pre uplatnenie vyškolených pracovníkov s mládežou v praxi a zvyšovaní ich spoločenského uznania,
 4. spolupracovať na zvyšovaní povedomia o neformálnom vzdelávaní ako o systémovom nástroji pre výchovu mládeže,
 5. spolupracovať pri šírení povedomia o rozvojových príležitostiach mladých ľudí v oblasti rozvoja podnikavosti

a

I AMbitious bude podporovať záujmy IUVENTY, v súlade s podpísanou Deklaráciou o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou:

 1. šíriť a propagovať koncept neformálneho vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích a informačných podujatí,
 2. iniciovať a spolupracovať pri realizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania propagovaním a zdieľaním príbehov študentov a absolventov, ktorí absolvovali ročný intenzívny program neformálneho vzdelávania I AMbitious (workshopy, mentoringový program, projekt s mestom a firmami, dobrovoľnícky projekt, diskusie, debaty a vlastný projekt),
 3. podporovať a prispievať k spoločenskému uznaniu neformálneho vzdelávania na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom šírenia príkladov dobrej praxe,
 4. zviditeľňovať prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou medzi rôznymi cieľovými skupinami (regionálna a miestna samospráva, súkromný sektor, neziskový sektor, verejnosť, rodičia, mladí ľudia, učitelia, školy a pod.),
 5. vytvárať podmienky a príležitosti na sieťovanie a organizovanie spoločných iniciatív s ďalšími aktérmi naprieč sektormi v problematike neformálneho vzdelávania,
 6. uvádzať IUVENTU ako partnera programu I AMbitious na webovej stránke a na propagačných materiáloch spojených s programom I AMbitious.