Žiacky poradný výbor

Na podnet mládežníckeho delegáta SR pri OSN vznikol, pri Štátnom pedagogickom ústave a IUVENTE, Žiacky poradný výbor, vďaka ktorému sú mladí ľudia jedným z poradných orgánov pri zmenách vo vzdelávaní.

Kick-up! – Žiacke školské rady

Jednou z najdôležitejších oblastí aktivít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktoré vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky je podpora participácie mladých ľudí a žiackej participácie.

Modelový Európsky parlament

Cieľom projektu je poskytnúť mladým ľuďom iný, vlastnou skúsenosťou podmienený, pohľad na proces európskej integrácie a tak pochopiť mechanizmus práce európskych inštitúcií.

Youth Wiki

Encyklopédia Európskej únie v oblasti národných mládežníckych politík z 32 európskych krajín. Ide o projekt Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru.

Mládežnícky delegát SR pri OSN

Poslaním programu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030.

Mládežnícky delegát SR pri WHO

Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde WHO, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a následné šírenie povedomia o fungovaní WHO a témach globálneho zdravia a zdravotnej gramotnosti.