“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je on-line encyklopédia národných mládežníckych politík, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie. Jej hlavným cieľom je podpora Európskej spolupráce v oblasti mládeže postavenej na dôkazoch. 

Správa o napĺňaní Stratégie EÚ pre mládež v rokoch 2013 – 2015 v Slovenskej republike

Cieľom dokumentu je analýza výsledkov ako sa Stratégia EÚ pre mládež na roky 2010-2018 dostávala do praxe prostredníctvom rôznych opatrení a iniciatív pre mládež.

Podpis Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku

Dňa 21. júna 2013 počas medzinárodného Fóra inovatívneho učenia organizovaného IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže v spolupráci s ČNA Mládež, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Americkou obchodnou komorou a organizáciou Experiencia viacero významných zástupcov štátneho, súkromného, verejného i mimovládneho sektora podpísalo „Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“. Viac informácií k tejto téme môžete nájsť v publikácii Krok za krokom k uznaniu v anglickej verzii.

Príprava Koncepcie práce s mládežou 2015 – 2021

V tejto časti stránky sa nachádzajú dokumenty a aktuálne výstupy z procesu tvorby dokumentu Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021.

Prehľad iniciatív súvisiacich s uznávaním práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na európskej úrovni

Za posledné obdobie sa témy uznávania práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v oblasti mládeže sa v európskom kontexte dostali do popredia. Tento dokument ponúka krátky sumár najdôležitejších dokumentov, nástrojov, štúdií a ďalších iniciatív v tejto oblasti do konca roka 2012.

Podpora štruktúrovaného dialógu a konzultácií s mládežou

„ Politika voči mládeži musí byť postavená na skutočných potrebách a požiadavkách mladých ľudí.“ Toto je základná myšlienka politiky Európskej únie voči mládeži, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú konzultácie dohodnutých tém a príprava opatrení tzv. štruktúrovaný dialóg.

Koordinácia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre politiku voči mládeži

Medzirezortná pracovná skupina je zodpovedná za koordináciu opatrení jednotlivých ministerstiev, samospráv a organizácií tretieho sektora v oblasti politiky vo vzťahu k mládeži s cieľom dosiahnuť efektivitu a synergiu.

Fungovanie Medzirezortnej pracovnej skupiny vyplýva z dokumentu Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020.

Validácia neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Podľa aktuálneho návrhu odporúčania Rady EÚ by do roku 2018 by mali byť vo všetkých členských krajinách zriadené systémy validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, ktoré by poskytovali všetkým občanom možnosť dať si zvalidovať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nezávisle od toho, ako ich nadobudli a umožňuje im získať plnú alebo čiastočnú kvalifikáciu. Tento systém vychádza z európskeho kvalifikačného rámca a je naviazaný na celoživotné vzdelávanie. V dokumente je oblasť práce s mládežou vnímaná ako dôležitá súčasť neformálneho vzdelávania.

Odporúčanie rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Vzdelávacia návšteva United Nations v Ženeve

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže považuje vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu za jednu zo svojich priorít a uvedomuje si význam súťaže pre rozvoj mladých ľudí v tejto oblasti. Pri príležitosti XX. výročia Olympiády ľudských práv sa preto rozhodla udeliť špeciálnu cenu: vzdelávaciu návštevu OSN v Ženeve a účasť na workshope „Neformálne o ľudských právach“, ktorý bude realizovaný na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Táto cena bola udelená trom najlepším riešiteľom a riešiteľkám v krajských kolách Olympiády ľudských práv, a na obe podujatia boli pozvaní piati predsedovia a predsedníčky krajských kôl ako ocenenie ich práce.

Závery medzinárodného odborného seminára

Medzinárodný odborný seminár sa venoval téme neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Jeho hlavným cieľom bolo kriticky, ale zároveň inšpiratívne preskúmať, ako je na Slovensku využívané v práci s mládežou neformálne vzdelávanie a aká je jeho kvalita. Vybrať niekoľko príkladov z praxe a porovnať ich aj s tým, čo funguje v zahraničí. A načrtnúť cestu, ktorou by sme sa v tejto oblasti mali uberať.

Gruntvig seminár – správa