Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle Zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou  a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Akreditačnú komisiu v oblasti práce s mládežou. Jej činnosť upravuje Štatút Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou a skladá sa z 11 členov z radov odborníkov v oblasti práce s mládežou (zoznam členov akreditačnej komisie). Akreditačná komisia posudzuje žiadosti o akreditáciu a ako poradný orgán odporúča ministerstvu vydať alebo nevydať potvrdenie o akreditácii.

Cieľom akreditácie vzdelávacích programov je napomôcť vnímaniu práce s mládežou ako významného nástroja neformálneho vzdelávania.

Postup pri podávaní žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu:

Pred podaním žiadosti o akreditáciu

  1. krok: Oboznámenie sa s náležitosťami spojenými s akreditáciou

Pred podaním žiadosti sa oboznámte s nasledovnými dokumentami:

Vaše otázky môžete priebežne konzultovať s tajomníčkou akreditačnej komisie.

  1. krok: Ustrážte si termíny

Žiadosť o akreditáciu je možné podávať 4x ročne. Pre podávanie žiadostí a vyrozumenie uchádzačov o stave ich žiadosti platia nasledovné termíny: 

Uzavretie prijatých žiadostí  /  Vyrozumenie žiadateľom
15. január   /  1. marec 
15. apríl   /   1. jún 
15. júl   /   1. september 
15. október   /   1. december
 

  1. krok: Registrácia žiadateľa v systéme NELSON

Žiadosť musí byť podaná elektronicky, preto je nevyhnutné aby ste sa zaregistrovali do systému NELSON, ak ste tak ešte neurobili.

  1. krok: Získanie čísla organizácie

Kontaktujte e-mailom tajomníčku akreditačnej komisie, aby Vášmu subjektu pridelila akreditačné číslo v systéme NELSON a sprístupnila zónu pre podávanie žiadostí o akreditáciu.

  1. krok: Podanie žiadosti

Následne po prihlásení sa v systéme NELSON zaregistrujte svoju novú žiadosť o akreditáciu v rámci aktuálnej výzvy. Vyplňte online formulár žiadosti s informáciami o subjekte, vzdelávacom programe, odbornom garantovi, lektoroch a nahrajte požadované dokumenty (povinné prílohy).

  1. krok: Odoslanie žiadosti poštou

Vygenerovanú žiadosť vo formáte pdf. spolu so všetkými prílohami vytlačte a pošlite poštou s označením listovej obálky “žiadosť o akreditáciu“ na adresu sekretariátu akreditačnej komisie do termínu uzávierky pre prijímanie žiadostí. Rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty na obálke. Ak termín pre odoslanie žiadosti pripadne na deň pracovného voľna resp. pracovného pokoja, je potrebné žiadosť odoslať poštou najneskôr v nasledujúci pracovný deň.  

7. krok: Uhradenie správneho poplatku.

Do 10 dní od prijatia Vašej žiadosti Vás tajomníčka vyzve e-mailom k uhradeniu správneho poplatku (aktuálne vo výške 100 € v zmysle zákona) na základe platobného predpisu, ktorý nájdete v prílohe e-mailu. Správny predpis je potrebné uhradiť do termínu uvedenom v predpise.

Po udelení akreditácie 

  1. krok: Oboznámenie sa s povinnosťami akreditovaných subjektov

Povinnosti sú uvedené v dokumente Povinnosti akreditovaného subjektu.

  1. krok: Stiahnutie povinnej dokumentáciu k vzdelávacím programom

Stiahnite si potrebné dokumenty a formuláre k akreditovanému vzdelávaniu:

Link na online formulár pre oznámenie o konaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Usmernenie pre realizáciu AVP v oblasti práce s mládežou.

Akreditácia v kocke

Viac informácií vám poskytne tajomníčka komisie:

Ing. Michaela Koprdová, M.Sc.
tel.: +421 908 678 811
e-mail: akreditacie@iuventa.sk