IUVENTA v rámci implementácie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži zabezpečuje realizáciu vybraných opatrení vyplývajúcich zo Stratégie SR pre mládež. V oblasti výchovy a vzdelávania k aktívnemu občianstvu rozvíja kompetencie mladých ľudí, mladých lídrov, koordinátorov a pracovníkov s mládežou najmä prostredníctvom metodických materiálov a vzdelávacích podujatí. Pravidelne organizujeme akreditované neformálne vzdelávania:

Projekt je zmena

Vzdelávanie podporuje rozvoj aktívneho občianstva v rôznych komunitách, vnímanie výziev, ktorým komunity čelia a hľadanie ich riešení. Rozvíja vlastný potenciál a podnecuje záujem o veci verejné. Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania zvyšuje informácie o projektovom manažmente, tímovej práci, prezentácii a participácii na lokálnej úrovni v oblasti práce s mládežou. Vzdelávanie umožňuje získať kompetencie, kontakty a dobré príklady z praxe pre ďalší osobnostný rozvoj.

Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 50 hodín. Celý program je nastavený ako 3- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax: 20 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax dištančne, 20 hodín záverečná fáza prezenčne. Vzdelávanie realizujeme pre cieľové skupiny od 15 do 19 rokov (stredoškoláci) alebo pre dospelých od 18 rokov.

Refresh

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj kompetencií koordinátorov žiackych školských rád na základných a stredných školách a ich prostredníctvom na rozvoj a zefektívnenie činnosti žiackych školských rád na školách. Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov základnej a strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Je významným nástrojom pre rozvoj participácie a demokracie na školách. Koordinátor ŽŠR je dôležitý z hľadiska podpory a stabilizácie udržania kvality a dodržania všetkých náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 177/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predovšetkým § 26, ktorý pojednáva o žiackych školských radách na základných a stredných školách.

Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 38 hodín. Celý program je nastavený ako 3- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax: 20 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax dištančne, 8 hodín záverečná fáza prezenčne.

V prípade záujmu vám vieme ponúknuť aj:

  • workshopy pre koordinátorov žiackych školských rád,
  • workshopy pre členov žiackych školských rád,
  • teambuildingy pre kolektívy žiackych školských rád a mládežníckych parlamentov,
  • vzdelávania pre členov a koordinátorov žiackych školských rád na základných školách.

Je aj Vám téma participácie blízka a chcete informovať alebo byť informovaný o tom, čo sa na Slovensku v tejto oblasti deje? Pridajte sa k nám do facebookovej skupiny Participácia.

Realizujete aktivity alebo projekty na podporu participácie mládeže, ktoré by ste chceli dostať do povedomia verejnosti? Napíšte nám na milan.polesensky@iuventa.sk.