Rok so žiackou školskou radou

O tom, že osobnosť koordinátora je kľúčová najmä pri začínajúcich ŽŠR – niet pochýb. Ide o novú funkciu špecializovaného pedagogického zamestnanca ale to neznižuje jej význam.

Popis

O tom, že osobnosť koordinátora je kľúčová najmä pri začínajúcich ŽŠR – niet pochýb. Ide o novú funkciu špecializovaného pedagogického zamestnanca ale to neznižuje jej význam. Práve naopak, vďaka novým tendenciám z európskej úrovne, snažiacich sa o prelínanie formálneho a neformálneho vzdelávania, je pozícia koordinátora ŽŠR tým najvhodnejším priestorom pre jej uplatnenie. Cieľom publikácie, ktorá je rozdelená do 5 kapitol, je umožniť koordinátorom pripraviť systém podpory a rozvoja ŽŠR s dôrazom na kompetencie jej členov a členiek.

Recenzie k publikácii:

 

  • „Aj keď autorky deklarujú, že „publikácia je určená tým, ktorí sa žiackym školským radám venujú profesionálne alebo vo svojom voľnom čase“ (s. 3), žiada sa doplniť, že aj tí, ktorí sa jej venujú profesionálne a na úrovni, tak sa jej vlastne venujú vo svojom voľnom čase, na úkor svojho voľného času a väčšinou aj za vlastné peniaze. A tak nám zostáva len zvolať spolu s autorkami a v súlade s názvom druhej kapitoly ich publikácie: Koordinátorom – česť a sláva!“, Paedr. Stanislav Krošlák, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre; celá recenzia
  • „Vďaka pútavému, prístupnému, a nie príliš odbornému štýlu, ktorý si autorky zvolili k napísaniu, je práca zrozumiteľná aj pre učiteľa či vychovávateľa, ktorý sa dosiaľ touto problematikou nezaoberal. Celý rad podnetov z praxe a osvedčených postupov, ktoré čitateľom pracovníčky IUVENTY prezentujú, môže byť bez problémov implementovaných do škôl.“, Taťjana Volková, Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Košice; celá recenzia

Ďalšie informácie

Rok

2011

Autor

Jana Miháliková, Miroslava Gajdošová

Program

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže