IUVENTA / Aktuálne školenia / „Cross over" národná fáza

„Cross over" národná fáza

Miesto konania: Trenčianske Teplice, Slovensko

Termín: 21. 9. - 23. 9. 2020

Uzávierka prihlášok: 9. 9. 2020

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika: Školenie Cross Over je zamerané na zlepšenie kvality projektov Kľúčovej akcie 2 Strategických partnerstiev programu Erasmus+ mládež s dôrazom na spoluprácu medzi rozličnými sektormi (predstavitelia formálneho i neformálne vzdelávania, biznis sektor, samosprávy). Medzinárodný školiaci formát  „Cross  Over“  sa organizuje od roku 2014 každoročne a sú do neho zapojené krajiny z HU, LT, LV, BEL (FR), HR, BG.

Celkovým cieľom je poskytnúť potenciálnym účastníkom, ktorí majú nápad na možný projekt KA2 v oblasti mládeže, všeobecné informácie o strategickom partnerstve KA2 v oblasti mládeže.

Školenie sa skladá z 3 fáz:

1. fáza: národné školenie (realizácia jún – december 2020)

2. fáza: online konzultácia/podpora (október- november 2020)

3. fáza: medzinárodné školenie (Budapešť, 25 – 29.1. 2021)- dobrovoľná účasť 

Ciele aktivity:

 • poskytnúť účastníkom všeobecné informácie o Strategických partnerstvách Erasmus + a KA2 v oblasti mládeže, ako aj väčšie oboznámenie sa s potrebnými praktickými aspektmi pre rozvoj projektu KA2;

 • podporovať rozvoj projektov KA2 relevantných pre oblasť mládeže;

 • podporovať budovanie partnerstiev v KA2 medzi rôznymi odvetviami rozširovať možnosti medzisektorovej spolupráce s dosahom na oblasť mládeže;
 • zdieľanie príkladov dobrej praxe schválených projektov KA2
 • nadviazať kontakt medzi účastníkmi a zamestnancami NA, poskytnúť priestor a čas na podporu (školenie, spätná väzba, konzultácie a následné podporné aktivity po medzinárodnej fáze ); 
 • zvýšiť povedomie v kontexte politiky mládeže, práce s mládežou a neformálneho vzdelávania (dobrovoľné, v závislosti od potrieb a profilu účastníkov). 

Očakávaný dopad:
 • Relevantnejšie projekty, ktoré sa majú navrhnúť, predložiť a implementovať v oblasti mládeže.
 • Vyššia kvalita projektových žiadostí KA2 a mládežníckych projektov KA2 vo fáze implementácie.
 • Zvýšený počet miestnych mládežníckych organizácií zapojených do projektov KA2 s cieľom dosiahnuť väčší dopad / uznanie ich práce.
 • Zvýšenie počtu zainteresovaných strán z iných sektorov na strategické začatie spolupráce s oblasťou mládeže.
 • Projekty medzisektorovej spolupráce vyššej kvality s programom Erasmus+, ktoré majú dosah na oblasť mládeže.
 • Posilnenie podpornej úlohy národných agentúr Erasmus+ a ich kontaktov s cieľovou skupinou (potenciálnych) žiadateľov o program Erasmus+. 

Pracovný jazyk: slovenský jazyk 

Cieľová skupina: profil účastníka

 • predstavuje oprávnenú organizáciu (nezisková/mládežnícka organizácia, samospráva, vzdelávacia inštitúcia, podnik hlásiaci sa k spoločenskej zodpovednosti) pre realizáciu projektu KA2;
 • má buď projektový nápad, alebo reprezentuje jasné potreby/plány relevantné pre projekt Strategického partnerstva KA2;
 • motivovaný zúčastniť sa na celom vzdelávacom procese;
 • má záujem podať projekt KA2 s už etablovaným partnerom z inej krajiny zúčastňujúcej sa medzinárodnej fázy;
 • pracuje s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí (napr. NEETi, marginalizovaná rómska mládež, mládež so zdravotným znevýhodnením a iné);
 • má len malé skúsenosti s programom Erasmus+ /KA1, KA2  tzv. „prvoaplikant“;
 • môžu sa prihlásiť aj 2 ľudia za organizáciu.

Uprednostnení budú účastníci:

 • neúspešní žiadatelia, ktorí si už podávali KA2 projekt, ale nebol im schválený;
 • projektoví partneri, ktorí už figurovali v KA2 projekte, ale neboli hlavnými koordinátormi projektu;
 • majú záujem zúčastniť sa medzinárodnej fázy a vedia sa dohovoriť  v anglickom jazyku. 

Počet účastníkov: maximálne 15 účastníkov v celkovom počte

Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 %  si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba:

Mgr. Tomáš Tóth
Tel.: +421  2 592 96 310
Mobil: +421 908 678 820
E-mail: tomas.toth@iuventa.sk 

Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-3_NGtXdrfAUwFwEMwnhae2xKJUsK5yPHOtIKmD8kK2Jneg/viewform

Iné dokumenty: Medzinárodná fáza Cross over

Zahŕňa trojdňové medzinárodné školenie o kvalitatívnych prvkoch strategických partnerstiev KA2. V prípade potreby sú poskytované účastníkom podporné činnosti národnými agentúrami na lokálnej úrovni. Zapojenie do projektu je dlhodobý proces, ktorý ponúka zúčastneným organizáciám (účastníkom) štrukturovanú, rôznorodú, na mieru šitú podporu zameranú na tvorbu systematickej práce s mládežou v rámci programu Erasmus+. Národné školenie slúži ako príprava pred medzinárodnou fázou. Na medzinárodnej fáze sa zúčastní najviac 5 účastníkov za každú zapojenú krajinu pod podmienkou, že sa zúčastnili národnej fázy školenia.

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
„Cross over" národná fáza 21. 9. 2020.

V prípade otázok nás kontaktujte na tomas.toth@iuventa.sk

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030