IUVENTA / Aktuálne školenia / "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"

"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"

Miesto konania: Country salón Belá, Slovensko

Termín: 25. 1. - 27. 1. 2018

Uzávierka prihlášok:

20. január 2018

Typ aktivity:

Školenie (bezplatné neformálne vzdelávanie)

Termíny:

1.fáza (neformálne vzdelávanie): 25. – 27. január 2018

2.fáza (neformálne vzdelávanie): 15.-17.marec 2018

3.fáza (konferencia aj s pozvanými hosťami): 19.-21.apríl 2018

(Termíny 2. a 3. fázy možno upraviť po dohode s účastníkmi).  

 

Krátka charakteristika:

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019.

     

Absolventi získajú:

 

 • základné vedomosti o metódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii s mládežou, základy z oblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve,
 • základné informácie o legislatíve, strategických dokumentoch o mládeži a o finančných nástrojoch pre prácu s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni, 

 • informácie o dobrých príkladoch z praxe miestnych samospráv v oblasti práce s mládežou  

 • spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity v práci s mládežou.


Témy prvej a druhej fázy školenia:


1.       legislatíva o mládeži,

2.       mládežnícke politiky,

3.       strategické plánovanie,

4.       participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve,

5.       komunikácia s mládežou,

6.       zisťovanie potrieb mladých ľudí,

7.       práca so znevýhodnenými skupinami mládeže,

8.       finančné nástroje na podporu práce s mládežou, možnosti získania externých zdrojov

9.       orientácia v projektovom manažmente v práci s mládežou


BONUSY, ktoré môžu účastníci získať:

 

 • ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže
 • ako zaktivizovať mladých
 • príklady dobrej praxe
 • informácie o sociálnom podnikaní
 • nové trendy v práci s mládežou
 • zážitok z teambuildingu

 

Postup:


Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie svoj tím 3 až 5 osôb, ktorý bude medzisektorový. Kritériá na zloženie tímu:


1.       povinné – minimálne jeden zástupca z každej z týchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b):


a.       osoba s rozhodovacou právomocou v oblasti práce s mládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník s mládežou, ktorý pôsobí v miestnej samospráve


b.      mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí v obci/meste, ideálne z rady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny


2.       dobrovoľné:


a.       pracovníci s mládežou z inštitúcií v obci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď.,


b.      zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom o podporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce s mládežou atď.)


V prípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť ďalšieho náhradníka, ak sa jeden nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5.


V prípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu z prihlásených lokálnych tímov. 

 

Ciele aktivity:

Všeobecné ciele vzdelávacieho programu:

 • podpora  práce s mládežou v miestnej samospráve,

 • podpora aktivizácie mladých ľudí,

 • podpora práce so znevýhodnenými skupinami mládeže,

 • zvýšenie informovanosti o finančných zdrojoch na prácu s mládežou

 

Pracovný jazyk:

Slovenský jazyk

 

Cieľová skupina:

 • Samosprávy – pracovníci a pracovníčky, ktorí a ktoré pracujú s mládežou, poslanci a poslankyne, starostovia a starostky, primátori a primátorky, prednostovia a prednostky,

 • Organizácie pracujúce s mládežou – centrá voľného času, základné, stredné školy, neziskové organizácie ap.,

 • Občiansky sektor - občianske združenia pracujúce s mládežou, občianske združenia mladých ľudí,

 • Mládežnícky sektor – žiacke rady, mládežnícke parlamenty, rady študentov apod.,

 • Podnikateľský sektor – organizácie podporujúce podnikanie (aj) mladých ľudí, podniky, firmy, podnikatelia, ktorí sa chcú zapojiť napr. do rozvoja zamestnanosti mladých ľudí a pod

Počet účastníkov:

Max. 50 účastníkov zo SR

 

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie, strava a cestovné sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+ v rámci programu Europe goes local.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Darina Diošiová   
m.t.: (+421-907) 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Prihláška:

TU 

Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Naspäť na zoznam

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" 25. 1. 2018.

V prípade otázok nás kontaktujte na darina.diosiova@iuventa.sk;

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030