IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


január

"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"


25. 1. - 27. 1. 2018, Country salón Belá, Slovensko
Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019. Absolventi získajú: základné vedomosti ometódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii smládežou, základy zoblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve, základné informácie olegislatíve, strategických dokumentoch o mládeži ao finančných nástrojoch pre prácu smládežou na miestnej, regionálnej, národnej aeurópskej úrovni, informácie odobrých príkladoch zpraxe miestnych samospráv voblasti práce s mládežou spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity vpráci smládežou . Témy prvej adruhej fázy školenia: 1. legislatíva omládeži, 2. mládežnícke politiky, 3. strategické plánovanie, 4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve, 5. komunikácia smládežou, 6. zisťovanie potrieb mladých ľudí, 7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže, 8. finančné nástroje na podporu práce smládežou, možnosti získania externých zdrojov 9. orientácia vprojektovom manažmente vpráci smládežou BONUSY, ktoré môžu účastníci získať: ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže ako zaktivizovať mladých príklady dobrej praxe informácie osociálnom podnikaní nové trendy vpráci smládežou zážitok zteambuildingu Postup: Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie svoj tím 3 až 5 osôb, ktorý bude medzisektorový. Kritériá na zloženie tímu: 1. povinné – minimálne jeden zástupca zkaždej ztýchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b): a. osoba srozhodovacou právomocou voblasti práce smládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník smládežou, ktorý pôsobí vmiestnej samospráve b. mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí vobci/meste, ideálne zrady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny 2. dobrovoľné: a. pracovníci smládežou zinštitúcií vobci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď., b. zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom opodporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce smládežou atď.) Vprípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť ďalšieho náhradníka, ak sa jeden nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5. Vprípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu zprihlásených lokálnych tímov.

apríl

Rozvoj soft skills v práci s mládežou


5. 4. 2019 16:00 - 7. 4. 2019 14:00, Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)
Dvojfázový akreditovaný vzdelávací program vznikol na základe aktuálnej spoločenskej situácie, ktorá si vyžaduje rozvoj komunikačných zručností, asertivity, empatie, zvládanie konfliktných situácií u mladých ľudí. Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu. Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja.

Projekt je zmena


26. 4. 2019 16:00 - 28. 4. 2019 14:00, Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)
Akreditovaný vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí v rôznych oblastiach života. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si mladí ľudia overia svoje schopnosti byť aktívnym vo svojom prostredí, zapoja do aktivity aj rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a rozvoja svojho lokálneho spoločenstva.

máj

MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities


2. 5. - 8. 5. 2019, De Glind, Holandsko
Toto päťdňové školenie poskytne prostredie pre vzdelávanie sa pracovníkov s mládežou, aby uvažovali o svojom mindsete, pričom sa zamerajú špeciálne na pozíciu učiaceho sa a podporu vzdelávania mladých ľudí, najmä v rámci mobilít. Školenie bude vytvárať prepojenia v súvislosti s ETS kompetenčným modelom pracovníka s mládežou pre medzinárodnú prácu (ETS – European Training Strategy). Účastníci budú môcť čerpať z úspešných príkladov mládežníckych mobilít a na základe uvedených príkladov budú diskutovať o možných systematických zmenách vo vzdelávaní a školení, aby boli lepšie pripravení.

YOCOMO 2


6. 5. - 12. 5. 2019, Bornheim-Walberberg, Nemecko
Školenie YOCOMO 2 chce účastníkom ponúknuť priestor na svoj vlastný rozvoj smerujúci k práci s mládežou. Školenie je príležitosť uvedomiť si, kde je potrebné sa najviac rozvíjať pri práci s mládežou. Vítaný je každý, kto sa aktívne angažuje v práci s mládežou. Dôležitou súčasťou školenia bude sebareflexia a vlastné hodnotenie.

Tool Fair Poland


7. 5. - 9. 5. 2019, Varšava, Poľsko
Tool Fair Poland sa zameriava na vytvorenie priestoru na diskusiu a výmenu skúseností poľsky hovoriacich pracovníkov s mládežou a mala by byť odrazovým mostíkom pre medzinárodnú edíciu „Tool Fair“, ktorá sa bude tento rok konať v novembri v Rovaniemi vo Fínsku. Medzinárodný „Tool Fair“ sa bude zameriavať na presadzovanie uznávania výsledkov a zvyšovanie kvality v práci s mládežou, ako aj na podporovanie budovania kapacít účastníkov. Konferencia bude priamo súvisieť s „Európskym týždňom mládeže 2019“. Program bude zahŕňať rozhovory, workshopy, ako aj Tool Market, čo je event, počas ktorého budú môcť účastníci prezentovať svoje nástroje a spoznať nápady iných. Účastníci by mali hovoriť poľsky, v prípade, že majú záujem o vedenie workshopu, je potrebná aj plynulá angličtina.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT V PRÁCI S MLÁDEŽOU (modul II)


10. 5. - 12. 5. 2019, Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

Kambek


13. 5. - 17. 5. 2019, Praha, Česká republika
Kambek spája skúsených projektových manažérov z KA1 a KA3, aby si vymenili skúsenosti z ich projektov, prehodnocovali rolu účastníkov a naučili sa inovatívne metódy pre disemináciu výsledkov projektov. Dve hlavné oblasti, na ktoré sa školenie zameriava, sú participácia a diseminácia výsledkov. Tieto oblasti zvyšujú kvalitu a prispievajú k dlhodobému vplyvu projektu.

Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s mládežou


17. 5. - 19. 5. 2019, Hotel Torysa, Sabinov
Účastníci školenia sa oboznámia s problematikou tímovej spolupráce, s projektovým cyklom a vypracujú s pomocou krátky projektový zámer, ktorý má prispieť k zlepšeniu podmienok v ich okolí.

Training Course "Inclusion & Diversity Taster"


27. 5. - 31. 5. 2019, Bukurešť, Rumunsko
Školenie Inclusion & Diversity Taster je zamerané na rozvoj myšlienky vytvárať inkluzívnejšie a rozmanitejšie projekty v rámci programu Erasmus+ Mládež v akcii. Školenie chce ukázať organizáciám, ako možno efektívnejšie zapájať mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do projektov.

Projekt je zmena I.-II.


31. 5. - 2. 6. 2019, Hotel Zerrenpach, Osrblie, okres Brezno

Projekt je zmena I.-II.


31. 5. - 2. 6. 2019, Banskobystrický kraj (hotel bude upresnený po skončení verejného obstarávania)

jún

Projekt je zmena


7. 6. - 9. 6. 2019, Trenčiansky kraj, Hotel Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom recepcia@hotel-diana.sk

„Bridge to Solidarity PBA“ – European Solidarity Corps


15. 6. - 19. 6. 2019, Arcos de Valdevez, Portugalsko
„Bridge to Solidarity“ sa zameriava na zvyšovanie povedomia o Európskom zbore solidarity (ďalej ESC) a vytváranie solídnej a dôveryhodnej siete partnerov, ktorí sa zaujímajú o tieto projekty. Cieľom je predstaviť ESC v rôznych dimenziách, cez rôzne metódy a podporovať inovácie a kreativitu pri vytváraní nových aktivít. Cez princípy neformálneho vzdelávania a v atmosfére, kde sa môžu účastníci učiť od seba navzájom, „Bridges for Solidarity“ využíva tímovú prácu, networkingové aktivity, aktivity na budovanie kapacít, výmenu nápadov a skúseností pre inšpiráciu účastníkov.

Training for trainers on the role of youth work in the integration of young migrants, refugees and asylum seekers


19. 6. - 23. 6. 2019, Bonn, Nemecko
Témou školenia je úloha práce s mládežou v podporovaní integrácie mladých migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl v nových komunitách. Zameriava sa na školiteľov, ktorí budú neskôr školiť pracovníkov s mládežou na národnej úrovni.

Rozvoj soft skills v práci s mládežou


21. 6. - 23. 6. 2019, Tatra hotel, Poprad https://www.tatrahotel.com/
Dvojfázový akreditovaný vzdelávací program vznikol na základe aktuálnej spoločenskej situácie, ktorá si vyžaduje rozvoj komunikačných zručností, asertivity, empatie, zvládanie konfliktných situácií u mladých ľudí. Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu. Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja .

From online hate speech to the extremism: perspectives & solutions


26. 6. - 29. 6. 2019, Piešťany, Hotel Park Avenue
Školenie poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na ich identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Rastúci sklon mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj prítomnosť intolerancie v digitálnom priestore sa stáva stále viac a viac znepokojujúcou, najmä v kontexte súčasného politického diskurzu ohľadom tém migrácie, sociálnych práv a rodovej rovnosti. Vzdelávacia aktivita sa bude zaoberať radikalizáciou mladých ľudí a ich prejavom v sociálnom kontexte (neformálna skupina mladých ľudí, susedstvo, trieda) a v on-line svete a budeme hľadať prieniky kde sa tieto „dva svety“ stretávajú. Radikalizácia vedúca k násiliu mladých ľudí má vplyv na kvalitu života, ako aj na blahobyt a stabilitu komunít v demokratickej spoločnosti. Hrozba tohto typu radikalizácie musí byť uznaná a musí sa jej zabrániť včasnými intervenciami, ktoré môžu pomôcť zvýšiť odolnosť mladých ľudí voči extrémizmu a používanie násilia alebo nenávistných prejavov v online svete. Vzdelávacie školenie pre „terénnych pracovníkov s mládežou“, ktorí pracujú priamo s mladými ľuďmi, ktorí majú tendenciu podliehať demagógii a radikálnej propagande. Tento kurz poskytne účastníkom hlbšie pochopenie konceptu extrémizmu a poskytne im nástroje na identifikáciu a prácu s tými najviac ohrozenými skupinami mladých ľudí. Zameria sa na to, ako vytvoriť interkultúrny dialóg v práci s mládežou a využiť na zapojenie tých, ktorí by sa inak mohli obrátiť na extrémizmus.

júl

Contact Making Seminar on Human Rights Education


4. 7. - 7. 7. 2019, Viedeň, Rakúsko
Seminár je určený pre pracovníkov s mládežou a je primárne zameraný na získavanie odborných kontaktov a budovanie partnerstiev. Témou seminára bude vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Účastníci budú mať možnosť spoznať nových partnerov pre tvorbu nových medzinárodných projektov v súvislosti s ponúkanou témou v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

september

The Power of Non Formal Education


24. 9. - 29. 9. 2019, Sofia, Bulharsko
Toto školenie má za cieľ zefektívniť dopady „neformálneho vzdelávania“, ako aj princípy a metódy vytvárania možností pre mladých ľudí ako reálnych účastníkov v spoločnosti (od lokálnej až po európsku). Tak, aby bol zabezpečený reálny dopad, účastníci zažijú inovatívny prístup, pričom budú plne začlenení do vzdelávacieho procesu. Účastníci budú povzbudzovaní, aby si tvorili vlastný školiaci a vzdelávací proces, podporovaní dobre nastaveným pedagogickým programom. Toto považujeme za podmienku pre pochopenie reálnej sily neformálneho vzdelávania.

október

SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects


6. 10. - 10. 10. 2019, Frankfurt, Nemecko
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je podporiť inkluzívne projekty vrámci programu Erasmus+ Mládež v akcii aEurópskeho zboru solidarity. Napriek tomu, že inkluzívne projekty a aktéri v rámci krajín sú dobre prepojení, medzinárodná inkluzívna sieť je stále výzvou. Táto aktivita reaguje priamo na výzvu tak, že ponúka možnosti nadväzovať kontakty pre profesionálov zaoberajúcich sa inklúziou a tých, ktorí hľadajú partnerov pre európske inkluzívne projekty. Účastníci budú mať možnosť osobne spoznať prácu profesionálov v oblasti inklúzie a budovať tak kvalitné partnerstvá.

European Solidarity Corps for All


19. 10. - 23. 10. 2019, Piešťany, Slovensko
Prostredníctvom tohto školenia chceme docieliť, aby program Európsky zbor solidarity bol viac inkluzívny a viac dostupný pre mladých ľudí snedostatkom príležitostí. Aktivita je prioritne určená pre pracovníkov smládežou, sociálnych pracovníkov aprojektových manažérov, ktorí sú motivovaní rozvíjať budúce projekty voblasti inklúzie vrámci programu Európsky zbor Solidarity. Prihlásiť sa môžu aj organizácie, ktoré majú záujem zistiť viac omožnostiach programu Európsky zbor solidarity.

Konferencia: „On track 3 – Different youth work approaches for different NEET situations“


22. 10. - 26. 10. 2019, Istanbul, Turecko
Táto medzi-sektorová konferencia adresuje problémy takých osobností, ktoré sa vyskytli v NEET situácii a prezentuje príklady dobrej praxe, so zameraním na spoluprácu medzi prácou s mládežou a inými sektormi (formálne vzdelávanie, zamestnanosť, sociálny & biznis sektor,...). Konferencia "On Track" je súčasťou SALTO Inklúzia & Rôznorodosť, ako aj tureckej NA E+, dlhotrvajúceho strategického prístupu na oslovovanie mladých ľudí, ktorí sú vylúčení zo systému a hľadá spôsoby, ako ich znova začleniť do spoločnosti a zlepšiť ich príležitosti v živote. Publikácia o NEET problémoch " On track - Different youth work approaches for different NEET situations" bola publikovaná v roku 2015. Prvá konferencia v rámci edície sa konala na Slovensku v roku 2016 a druhá v Turecku v roku 2018. Pre objasnenie termínu NEET, klikni tu!

november

Akreditačné školenie 2019


7. 11. - 10. 11. 2019, Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation


12. 11. - 16. 11. 2019, Bukurešť, Rumunsko
Trojdňové školenie určené na rozvíjanie funkčných medzisektorálnych Strategických Partnerstiev pod Kľúčovou Akciou 2 – Strategické Partnerstvá v oblasti vzdelávania, školenia a mládeže. Tematické zameranie na tento rok je demokratická participácia. Strategické Partnerstvo Plus (SPP) je navrhnuté ako školenie zamerané na tému ako napísať úspešnú projektovú žiadosť. Školenie je vhodný priestor na získavanie kontaktov a potenciálnych partnerov do projektu. Na školení sa stretnú predstavitelia škôl, VET organizácií, univerzít, verejných inštitúcií, mládežníckych organizácií, mimovládnych organizácií, firiem, atď. Školenie kladie dôraz na to, aby boli účastníci zapojení do vzdelávacieho procesu cez interaktívne metódy, pričom sa sústredí na porozumenie konceptov a špecifík pracovania na medzinárodných kooperatívnych projektoch. Školenie prebehne formou odbornej prípravy, seminárov a voľných diskusií, zatiaľ čo výsledky práce sa budú prezentovať na plenárnych zasadnutiach. Činnosti budú viesť skúsení facilitátori so širokým porozumením procesu učenia pri strategických partnerstvách v rámci programu Erasmus +. Pracovné dni sú 13., 14. a 15. novembra. 12. november je deň príchodu a 16. november deň odchodu.

EuroPeers Training Course


12. 11. - 17. 11. 2019, Pieštany, Slovenská Republika

DIALOGUE: English language course for youth mobility (Visegrad4+EaP+Slovenia)


17. 11. - 23. 11. 2019, Budapešť, Maďarsko
Hlavným cieľom školenia je zbaviť sa jazykových bariér a motivovať pracovníkov s mládežou aktívnych na lokálnej/národnej úrovni, aby začali organizovať projekty v rámci programu Erasmus+ Youth, najmä projekty mobility mládeže. Školenie je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí by chceli zlepšiť ich komunikačné schopnosti v angličtine potrebnej na plánovanie, implementovanie a propagáciu medzinárodných projektov mobility mládeže.

Inkubátor nápadov


20. 11. - 24. 11. 2019, Hotel Most Slávy- Trenčianske Teplice, Slovensko

OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou


27. 11. - 29. 11. 2019, Penzión pod Oblazom, A. F. Kollára, 013 06 Terchová, www.podoblazom.sk

január

Embracing Inclusion: Cross sectoral Transnational Conference


22. 1. - 24. 1. 2020, Birmingham, Spojené Kráľovstvo

Build your own "Social Startup Initiative"


28. 1. - 2. 2. 2020, Košice, Slovensko

European Solidarity Corps: TOSCA


24. 2. - 28. 2. 2020, Yspertal, Rakúsko

Štartujeme


4. 3. - 7. 3. 2020, Slovensko, Hotel Tatra, Poprad

ESCalátor


11. 3. - 15. 3. 2020, Slovensko, Poprad

Europe talks about Solidarity


12. 3. - 14. 3. 2020, Viedeň, Rakúsko

OUTDOOR aktivity a ich využitie v práci s mládežou


13. 3. - 15. 3. 2020, PENZIÓN SOLISKO, Stred 456, 027 05 Zázrivá, www.penzion-solisko.sk

The power of non formal education 2020


17. 3. - 22. 3. 2020, Santarém District, Portugalsko

EuroPeer Training Course


18. 3. - 22. 3. 2020, Bonn, Nemecko

Appetiser – An introduction on how to use Erasmus+ for international youth work


30. 3. - 3. 4. 2020, Danhostel Ishøj Strand, Dánsko

apríl

Making the Difference: a North-South Partnership Building Activity


21. 4. - 26. 4. 2020, Santarem a Vila da Marmeleira, Portugalsko

máj

ABC on volunteering mentorship


10. 5. - 15. 5. 2020, Mollina, Španielsko

jún

BiTriMulti (BTM) in Chalkidiki, Greece


12. 6. - 16. 6. 2020, Grécko

Projektový manažment v práci s mládežou – I. modul


12. 6. - 14. 6. 2020, Penzión pod Oblazom, Terchová 1474, www.podoblazom.sk

september

Solidarity: keep on training 1330


2. 9. - 7. 9. 2020, Španielsko

ESCalátor


10. 9. - 13. 9. 2020, Hotel Tatra, Poprad

Digital Youth Work Academy – DigYouWork(A)


14. 9. - 11. 10. 2020, online

Akreditačné školenie 2020 CZ-SK


17. 9. - 20. 9. 2020, Hotel Villa Siesta, Nový Smokovec

„Cross over" národná fáza


21. 9. - 23. 9. 2020, Trenčianske Teplice, Slovensko

"ABC on voluntering mentorship" in the European Solidarity Corps


23. 9. - 28. 9. 2020, Mollina (Malaga), Španielsko

Conference: Youth Work – The lessons from the crisis


28. 9. - 30. 9. 2020, Viedeň, Rakúsko

SoliDARE online


6. 10. - 20. 10. 2020, Online, Rumunsko

Solidarity in Balkan Region


9. 10. - 30. 10. 2020, HOP Online Learning Platform, Grécko

Youth work, national policies and solidarity action in Euro-mediterranean area


10. 11. - 26. 11. 2020, HOP Online Learning Platform, Grécko
Medzinárodná NET aktivita pre ľudí zapojených do Európskeho zboru solidarity, ktorí sú aktívni v Európsko-stredomorskej oblasti. Účastníci budú mať šancu na budovanie partnerstiev pre budúce projekty, ako aj výmenu nápadov a príkladov dobrej praxe. Školenie sa bude venovať niekoľkým bodom

TOSCA: Step into Quality #2 – an online workshop on European Solidarity Corps volunteering projects in changing times


11. 11. - 11. 11. 2020, online
Vzhľadom na limitovaný počet fyzických seminárov pripravili Europeans Solidarity Corps Resource Centre a TOSCA 3 hodinový online workshop pre organizácie aktívne v rámci dobrovoľníckych aktivít Európskeho Zboru Solidarity s cieľom poskytnúť lepšie porozumenie tejto oblasti, ako aj príklady dobrej praxe. Školenie má za cieľ podporovať a budovať kapacity organizácií, ktoré aktívne participujú v dobrovoľníckych aktivitách Európskeho Zboru Solidarity, aby bola zabezpečená kvalita a dopad týchto projektov.

Konferencia - sympózium - fórum


16. 11. - 19. 11. 2020, Osten, Belgicko

marec

ESCalátor


10. 3. - 13. 3. 2021, online

apríl

Eye liner


8. 4. - 19. 4. 2021, online

Star of Europe


12. 4. - 17. 4. 2021, online

The Confusion of Inclusion


20. 4. - 22. 4. 2021, online

Creative & Tech Learning Mix


26. 4. - 30. 4. 2021, online

Youth Leadership for Sustainable Development


11. 5. - 14. 5. 2021, online

SDGS and ME


13. 5. - 15. 5. 2021, online

Quality Label, Good Practices Exchange


24. 5. - 4. 6. 2021, online

jún

Spotlight on SALTO


1. 6. 2021 8:00 - 24. 6. 2021 16:00, online

European Solidarity Corps: TOSCA online


14. 6. - 24. 6. 2021, online

Non-formal Education Booster


17. 6. - 18. 6. 2021, online

júl

Connector 6.0


13. 7. - 16. 7. 2021, online
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030