IUVENTA / Aktuálne školenia

Aktuálne školenia

Filtrujte školenia podľa programu alebo časového obdobia:

Označte program alebo zrušte označenie programu kliknutím na jeho ikonku.


január

"Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level"


25. 1. - 27. 1. 2018, Country salón Belá, Slovensko
Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019. Absolventi získajú: základné vedomosti ometódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii smládežou, základy zoblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve, základné informácie olegislatíve, strategických dokumentoch o mládeži ao finančných nástrojoch pre prácu smládežou na miestnej, regionálnej, národnej aeurópskej úrovni, informácie odobrých príkladoch zpraxe miestnych samospráv voblasti práce s mládežou spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity vpráci smládežou . Témy prvej adruhej fázy školenia: 1. legislatíva omládeži, 2. mládežnícke politiky, 3. strategické plánovanie, 4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve, 5. komunikácia smládežou, 6. zisťovanie potrieb mladých ľudí, 7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže, 8. finančné nástroje na podporu práce smládežou, možnosti získania externých zdrojov 9. orientácia vprojektovom manažmente vpráci smládežou BONUSY, ktoré môžu účastníci získať: ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže ako zaktivizovať mladých príklady dobrej praxe informácie osociálnom podnikaní nové trendy vpráci smládežou zážitok zteambuildingu Postup: Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie svoj tím 3 až 5 osôb, ktorý bude medzisektorový. Kritériá na zloženie tímu: 1. povinné – minimálne jeden zástupca zkaždej ztýchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b): a. osoba srozhodovacou právomocou voblasti práce smládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník smládežou, ktorý pôsobí vmiestnej samospráve b. mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí vobci/meste, ideálne zrady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny 2. dobrovoľné: a. pracovníci smládežou zinštitúcií vobci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď., b. zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom opodporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce smládežou atď.) Vprípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť ďalšieho náhradníka, ak sa jeden nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5. Vprípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu zprihlásených lokálnych tímov.

január

Formela Teoprax V4


25. 1. - 29. 1. 2019, Slovensko, Terchová
Toto školenie je zamerané na preskúmanie rozdielov medzi formálnym aneformálnym vzdelávaním mládeže. Školenie chce účastníkov pripraviť na to, ako správne používať neformálne vzdelávanie vpraxi atiež ako ho integrovať do projektov programu Erasmus+.

"ONE 2 ONE" supporting learning face-to-face Training course


27. 1. 2019 8:00 - 2. 2. 2019 16:00, Budapešť, Maďarsko

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


28. 1. - 1. 2. 2019, Maďarsko
Školenie BiTriMulti chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov, ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

február

EuroPeers


7. 2. - 11. 2. 2019, Foresight Centre, 1 Brownlow St, Liverpool, L69 3GL, Veľká Británia
Školenie EuroPeers je zamerané na účastníkov projektov programu Erasmus+: Mládež v akcii. Školenie chce ukázať pozitívne príklady bývalých účastníkov projektov a chce inšpirovať ostatných mladých ľudí zapojiť sa do európskych programov mobility. Počas medzinárodného školenia sa účastníci môžu dozvedieť viac ovzrušujúcich európskych príležitostiach.

The Power of Non Formal Education TC in Estonia


11. 2. - 17. 2. 2019, Tallinn, Estónsko
Školenie The Power of Non Formal Education je zamerané na zlepšenie vplyvu neformálneho vzdelávania a zlepšenie princípov a metód pri vytváraní príležitostí pre posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti. Školenie chce experimentovať s novými metódami neformálneho vzdelávania, pre pochopenie jeho dôležitosti a užitočnosti.

KA2 NOW - Innovation in Youth Work


20. 2. - 22. 2. 2019, Berlín, Nemecko
Konferencia KA2 NOW je prvou konferenciou v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii, ktorá spojí všetkých aktérov zastupujúcich projekty KA2. Základnou myšlienkou stretnutia budú inovácie v oblasti práce s mládežou. Výsledky predchádzajúcich projektov budú môcť účastníci hodnotiť, zdieľať a nakoniec hľadať zlepšenia do budúcnosti.

TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action


25. 2. - 3. 3. 2019, Grécko
Školenie TIC TAC je zamerané na rozvoj zručností účastníkov pri vytváraní projektov prostredníctvom programu Erasmus+: Mládež vakcii, ako podporného nástroja. Školenie je určené pre profesionálnych, ale aj dobrovoľných pracovníkov s mládežou s využitím medzinárodnej spolupráce, ktorá pomôže rozvíjať jednotlivé lokálne stratégie účastníkov.

marec

POWER - Project Factory for Empowerment of Young People in and after Imprisonment


3. 3. - 9. 3. 2019, Lotyšsko
Školenie POWER chce preskúmať neformálne vzdelávanie a projekty s ním súvisiace. Vítaní sú zamestnanci mládežníckych organizácií, ale tiež zamestnanci resocializačných zariadení, väzenských priestorov a podobne, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s mladými ľuďmi. Vzájomná výmena skúseností a spolupráca medzi uvedenými skupinami pracovníkov s mládežou môže pomôcť posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti.

Akreditačné školenie 2019


6. 3. - 9. 3. 2019, Brno, Česká republika
Školenie je určené pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, stážistami a zamestnancami v rámci Európskeho zboru solidarity, pre novo akreditované organizácie a organizácie, ktoré zvažujú požiadanie o pridelenie značky kvality v budúcnosti. Zámer školenia je prispieť ku kvalite dobrovoľníckych projektov, stáží a pracovných miest a posilniť kompetencie pracovníkov, ktorí sú, či budú do týchto projektov zapojení. Pre získanie komplexného prehľadu v téme dobrovoľníckych aktivít a EZS je dôležitá účasť na celom trvaní školenia. Ciele aktivity: hlbšie zoznámenie sa s témou dobrovoľníckych projektov, stáží a pracovných miest v rámci Európskeho zboru solidarity, porozumenie základným princípom programu Európsky zbor solidarity, ujasnenie si rolí všetkých aktérov zapojených do dobrovoľníckych projektov, stáží apracovných miest, zoznámenie sa s procesom akreditácie/značky kvality organizácie pre dobrovoľnícke projekty, stáže a pracovné miesta Európskeho zboru solidarity, získanie informácií ako vyplniť žiadosť o akreditáciu ažiadosť o grant, zoznámenie sa s problematikou Inclusion a špecificky krátkodobých dobrovoľníckych projektov pre dobrovoľníkov s obmedzenými príležitosťami, priestor pre ďalšie dotazy a konzultácie projektových zámerov pre dobrovoľnícke projekty, stáže a pracovné miesta.

Podpora mladých ľudí pri výbere povolania


8. 3. 2019 16:00 - 10. 3. 2019 14:00, Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)
Dvojfázové neformálne vzdelávanie, pomocou ktorého účastníci rozšírením svojich vedomostí a kompetencií v oblasti kariérového poradenstva budú jedným z podporných subjektov pre mladých ľudí, ktorí majú problém s výberom povolania a plánovaním budúcnosti.

COMETS – Cooperating successfully in teams


13. 3. - 19. 3. 2019, Grécko
Školenia pre školiteľov COMETS je zamerané na porozumenie a uľahčenie individuálnych a skupinových vzdelávacích procesov prostredníctvom modelu ETS (European Training Strategy). Tento model hovorí o kvalifikácii, ktorú by mali spĺňať školitelia pracujúci na medzinárodnej úrovni. Školenia vznikli s úmyslom podpory kvalifikácie školiteľov a preto je každý kurz zameraný na jednu z konkrétnych kompetencií, ktoré má ovládať kvalifikovaný školiteľ podľa modelu ETS. Patrí medzi ne aj vzdelávací proces a jeho špecifiká.

Projekt je zmena


22. 3. - 24. 3. 2019, Tatra hotel, Karpatská 7 Poprad, https://www.tatrahotel.com/

Projekt je zmena I.


22. 3. 2019 16:00 - 24. 3. 2019 13:00, Zvolen, Banskobystrický kraj (Hotel Poľana, Zvolen)

Projekt je zmena I.


29. 3. - 31. 3. 2019, Trenčiansky kraj
Akreditované dvojfázové vzdelávanie pre 15 – 19 ročných zamerané na získanie respektíve zvýšenie kompetencií voblasti projektového manažmentu, tímovej práce, prezentácie a v téme participácia na lokálnej úrovni.

apríl

BPF – Before Project Fails


3. 4. - 7. 4. 2019, Varšava, Poľsko
Často pozorujeme veľké rozdiely medzi tým, čo je napísané v projektových zámeroch a tým, čo je neskôr napísané v záverečných správach. Takisto pozorujeme mnohé problémy v implementácii projektov, ktoré vedú partnerov k nezhodám, sporom a odstupovaniu od projektov. Preto chceme dať priestor projektovým koordinátorom, aby mohli nahliadnuť do problémov, ktorým čelia, a aby mohli nájsť cestu z týchto problémov. Tento informačný seminár, ktorý je určený predovšetkým pre projektových koordinátorov KA1-2-3, sa bude zaoberať riešením zásadných momentov projektového manažmentu. Hlavnou témou bude projektový manažment s ohľadom na kvalitatívne pravidlá mládežníckych projektov Erasmus+ (partnerstvo, kooperácia, zdieľanie kompetencií,...).V programe budú takisto zahrnuté prvky rizikového manažmentu. Ciele aktivity: spoznať najčastejšie problémy vyskytujúce sa v rámci projektového manažmentu, ako aj mnohé kvalitatívne nedostatky projektov; ponúknuť účastníkom riešenia na dôležité problémy súvisiace s rôznymi fázami projektového manažmentu. Pracovný jazyk: anglický jazyk

REFRESH - školenie koordinátorov ŽŠR


4. 4. - 6. 4. 2019, Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

Coaching the Learning process for volunteers (European Solidarity Corps & Erasmus+ Volunteers)


5. 4. - 11. 4. 2019, Mollina (Málaga), Španielsko
Coaching the Learning process for volunteers (European Solidarity Corps & Erasmus+ Volunteers) je školením pre ľudí, ktorí sa zaoberajú mentoringom dobrovoľníkov a chcú sa viac dozvedieť o procesoch reflektovania vo vzdelávaní a procesoch spojených s Youthpassom. Hlavným cieľom školenia je zistiť a porozumieť fungovaniu vzdelávacích procesov. Je určené pre mentorov a dobrovoľníkov, ktorí budú mať možnosť čerpať z ich skúseností a budovať zábavné a zmysluplné vzdelávacie procesy súvisiace s ich spoluprácou. Počas trvania sa budú mentori školiť, aby boli schopní lepšie podporovať dobrovoľníkov a popri tom sa stať lepšími mentormi, koučmi, vedúcimi,...

Rozvoj soft skills v práci s mládežou


5. 4. 2019 16:00 - 7. 4. 2019 14:00, Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)
Dvojfázový akreditovaný vzdelávací program vznikol na základe aktuálnej spoločenskej situácie, ktorá si vyžaduje rozvoj komunikačných zručností, asertivity, empatie, zvládanie konfliktných situácií u mladých ľudí. Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností. Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať situácie pod tlakom. Prichádzame každý deň do kontaktu s ľuďmi a to si vyžaduje všeobecné sociálne schopnosti ako schopnosť komunikovať a prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu. Rozvíjanie týchto zručností považujeme za dôležité hlavne pri formovaní osobného potenciálu mladých ľudí a tiež ich celkového osobnostného rozvoja.

Tuning In - To Learning and Youthpass


8. 4. - 13. 4. 2019, Česká republika
Školenie Tuning In poskytne účastníkom počas piatich dní praktickú podporu pre prácu s mládežou. Chceme sa zamerať na zlepšovanie procesov vzhľadom na spoločenský vývoj, ktorý má zásadný vplyv na mladých ľudí a ich názor. Školenie sa zameria na rozvoj procesu vzdelávania mladých ľudí, tiež na pomenovanie úlohy pracovníkov s mládežou a formulovanie výsledkov práce s mládežou.

Star of Europe


9. 4. - 13. 4. 2019, Hostel Moving, Záhreb, Chorvátsko
V rámci tréningového modulu „The Star of Europe“ sa sledujú všetky dôležité elementy projektu mládežníckej výmeny. Vytvorené metódy slúžia na pochopenie kvalitatívnych prvkov projektu mládežníckej výmeny, ako napríklad mládežnícka participácia, rovnocenné partnerstvo avzdelávací spôsob. Cieľom „The Star of Europe“ je získať ucelené porozumenie toho, čo vytvára projekt mládežníckej výmeny – od nápadu, vyhodnotenia potrieb projektu až po nadväzujúce aktivity.

BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges


9. 4. - 13. 4. 2019, Poľsko
Školenie BiTriMulti chce ponúknuť vzdelávaciu skúsenosť na medzinárodnej úrovni pre odborníkov pôsobiacich voblasti práce s mládežou. Získané skúsenosti a zručnosti im majú pomôcť pri vytváraní kvalitných projektov v rámci mládežníckej výmeny. Kurz je vhodný pre dobrovoľných pracovníkov, ale aj pracujúcich na plný úväzok v oblasti medzinárodnej výmeny mládeže v rámci programu Erasmus+: Mládež v akcii.

ESCalátor


11. 4. - 14. 4. 2019, Slovensko, Terchová, Penzión pod Oblazom
Školenie je zamerané na propagáciu programu Európsky zbor solidarity. Cieľom školenia je zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach ESC aktivít, pripraviť ich a podporiť, aby sa mohli a vedeli perspektívne zapojiť do programu prostredníctvom žiadostí o projekt v oblasti solidarity.

PROJEKT JE ZMENA I


12. 4. - 14. 4. 2019, Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

Projekt je zmena


26. 4. 2019 16:00 - 28. 4. 2019 14:00, Žilinský kraj (presné miesto vzdelávania bude zverejnené po skončení verejného obstarávania)
Akreditovaný vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí v rôznych oblastiach života. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si mladí ľudia overia svoje schopnosti byť aktívnym vo svojom prostredí, zapoja do aktivity aj rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a rozvoja svojho lokálneho spoločenstva.

máj

MINDSET OF YOUTH WORKERS in supporting learning through youth mobilities


2. 5. - 8. 5. 2019, De Glind, Holandsko
Toto päťdňové školenie poskytne prostredie pre vzdelávanie sa pracovníkov s mládežou, aby uvažovali o svojom mindsete, pričom sa zamerajú špeciálne na pozíciu učiaceho sa a podporu vzdelávania mladých ľudí, najmä v rámci mobilít. Školenie bude vytvárať prepojenia v súvislosti s ETS kompetenčným modelom pracovníka s mládežou pre medzinárodnú prácu (ETS – European Training Strategy). Účastníci budú môcť čerpať z úspešných príkladov mládežníckych mobilít a na základe uvedených príkladov budú diskutovať o možných systematických zmenách vo vzdelávaní a školení, aby boli lepšie pripravení.

YOCOMO 2


6. 5. - 12. 5. 2019, Bornheim-Walberberg, Nemecko
Školenie YOCOMO 2 chce účastníkom ponúknuť priestor na svoj vlastný rozvoj smerujúci k práci s mládežou. Školenie je príležitosť uvedomiť si, kde je potrebné sa najviac rozvíjať pri práci s mládežou. Vítaný je každý, kto sa aktívne angažuje v práci s mládežou. Dôležitou súčasťou školenia bude sebareflexia a vlastné hodnotenie.

Tool Fair Poland


7. 5. - 9. 5. 2019, Varšava, Poľsko
Tool Fair Poland sa zameriava na vytvorenie priestoru na diskusiu a výmenu skúseností poľsky hovoriacich pracovníkov s mládežou a mala by byť odrazovým mostíkom pre medzinárodnú edíciu „Tool Fair“, ktorá sa bude tento rok konať v novembri v Rovaniemi vo Fínsku. Medzinárodný „Tool Fair“ sa bude zameriavať na presadzovanie uznávania výsledkov a zvyšovanie kvality v práci s mládežou, ako aj na podporovanie budovania kapacít účastníkov. Konferencia bude priamo súvisieť s „Európskym týždňom mládeže 2019“. Program bude zahŕňať rozhovory, workshopy, ako aj Tool Market, čo je event, počas ktorého budú môcť účastníci prezentovať svoje nástroje a spoznať nápady iných. Účastníci by mali hovoriť poľsky, v prípade, že majú záujem o vedenie workshopu, je potrebná aj plynulá angličtina.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT V PRÁCI S MLÁDEŽOU (modul II)


10. 5. - 12. 5. 2019, Hotel Agroinštitút, Akademická 4, Nitra

Kambek


13. 5. - 17. 5. 2019, Praha, Česká republika
Kambek spája skúsených projektových manažérov z KA1 a KA3, aby si vymenili skúsenosti z ich projektov, prehodnocovali rolu účastníkov a naučili sa inovatívne metódy pre disemináciu výsledkov projektov. Dve hlavné oblasti, na ktoré sa školenie zameriava, sú participácia a diseminácia výsledkov. Tieto oblasti zvyšujú kvalitu a prispievajú k dlhodobému vplyvu projektu.

Vzdelávanie rómskych lídrov v práci s mládežou


17. 5. - 19. 5. 2019, Hotel Torysa, Sabinov
Účastníci školenia sa oboznámia s problematikou tímovej spolupráce, s projektovým cyklom a vypracujú s pomocou krátky projektový zámer, ktorý má prispieť k zlepšeniu podmienok v ich okolí.

Training Course "Inclusion & Diversity Taster"


27. 5. - 31. 5. 2019, Bukurešť, Rumunsko
Školenie Inclusion & Diversity Taster je zamerané na rozvoj myšlienky vytvárať inkluzívnejšie a rozmanitejšie projekty v rámci programu Erasmus+ Mládež v akcii. Školenie chce ukázať organizáciám, ako možno efektívnejšie zapájať mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do projektov.

Projekt je zmena I.-II.


31. 5. - 2. 6. 2019, Hotel Zerrenpach, Osrblie, okres Brezno

Projekt je zmena I.-II.


31. 5. - 2. 6. 2019, Banskobystrický kraj (hotel bude upresnený po skončení verejného obstarávania)

jún

Training for trainers on the role of youth work in the integration of young migrants, refugees and asylum seekers


19. 6. - 23. 6. 2019, Bonn, Nemecko
Témou školenia je úloha práce s mládežou v podporovaní integrácie mladých migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl v nových komunitách. Zameriava sa na školiteľov, ktorí budú neskôr školiť pracovníkov s mládežou na národnej úrovni.

júl

Contact Making Seminar on Human Rights Education


4. 7. - 7. 7. 2019, Viedeň, Rakúsko
Seminár je určený pre pracovníkov s mládežou a je primárne zameraný na získavanie odborných kontaktov a budovanie partnerstiev. Témou seminára bude vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Účastníci budú mať možnosť spoznať nových partnerov pre tvorbu nových medzinárodných projektov v súvislosti s ponúkanou témou v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

september

The Power of Non Formal Education


24. 9. - 29. 9. 2019, Sofia, Bulharsko
Toto školenie má za cieľ zefektívniť dopady „neformálneho vzdelávania“, ako aj princípy a metódy vytvárania možností pre mladých ľudí ako reálnych účastníkov v spoločnosti (od lokálnej až po európsku). Tak, aby bol zabezpečený reálny dopad, účastníci zažijú inovatívny prístup, pričom budú plne začlenení do vzdelávacieho procesu. Účastníci budú povzbudzovaní, aby si tvorili vlastný školiaci a vzdelávací proces, podporovaní dobre nastaveným pedagogickým programom. Toto považujeme za podmienku pre pochopenie reálnej sily neformálneho vzdelávania.
Pri technických problémoch kontaktovať webmastera.

Boli ste úspešne prihlásený na školenie
Kick-Start Your Career 9. 12. 2018.

V prípade otázok nás kontaktujte na tomas.toth@iuventa.sk

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030