IUVENTA / IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Novinky

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2015

27. 8. 2015

Slovenský olympijský výbor sa stal národným koordinátorom Európskeho týždňa športu, ktorý je novou iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Prvý Európsky týždeň športu sa bude konať od 7. do 13. septembra 2015. Počas prvého ročníka budú mať zapojené krajiny možnosť podieľať sa na aktivitách a podujatiach organizovaných na národnej úrovni až do konca septembra. V prípade Európskeho týždňa športu nejde o jednorazové podujatie. Počínajúc rokom 2015 sa bude konať každoročne v septembri.

OKRÚHLY STÔL K MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKE MESTA BRATISLAVY

26. 8. 2015

Príležitosť pre mladých ľudí v Bratislave vyjadriť sa k veciam, ktoré chcú zlepšiť, naštartovať, zmeniť. Prípravné stretnutie mládeže sa uskutoční 7. septembra 2015, samotné stretnutie so zástupcami tvorcov politiky 9. septembra 2015.

PRIESKUM EURÓPSKEJ KOMISIE PREDĹŽENÝ DO 20. SEPTEMBRA

25. 8. 2015

Európska komisia organizuje krátkodobý prieskum, kde zisťuje ako napĺňanie Stratégie EÚ pre mládež vidia mladí ľudia. Do prieskumu sa môžu zapojiť mladí ľudia od 15 rokov. Anketu možno vyplniť do 20. septembra 2015.

SLOVENSKÍ INFORMATICI ZÍSKALI NAJCENNEJŠIE KOVY

24. 8. 2015

Slovenskí gymnazisti patria medzi najlepších stredoškolských informatikov. Presvedčili o tom svojimi výbornými výsledkami na nedávnej Medzinárodnej olympiáde v informatike, z ktorej sa vrátili s prvým, druhým aj tretím miestom.

všetky Novinky

Video

 

Projekt Za jedno lano má ambíciu zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu účasť v tvorbe politík na všetkých úrovniach. Vytvára priestor, kde môžu tvorcovia politík s mladými ľuďmi komunikovať ich jazykom a spôsobom, aký je blízky ich veku, očakávaniam a potrebám. Reprezentujú ho rôzne tváre, členovia viacerých politických strán, nezávislí politici, zástupcovia štátnych inštitúcií aj súkromného sektora, vedeckí pracovníci či ľudia z tretieho sektora.

PRÁCA S MLÁDEŽOU V 2021

Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou sa blíži ku koncu. V septembri 2015 bude predložená MŠVVaŠ SR na schválenie. Dokument sa pripravoval participatívnym spôsobom počas verejných konzultácií, do ktorých sa zapojilo 234 ľudí, z toho 70 samotných mladých ľudí. Na troch nadregionálnych konzultáciách sa analyzovala aktuálna situácia a definovala štruktúra koncepcie, na ôsmich regionálnych konzultáciách sa tvoril samotný dokument. Expertná skupina zapracovávala podnety z konzultácií a zabezpečovala informovanie verejnosti. Ďalšie informácie a dokumenty sú k dispozícii  tu.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.