IUVENTA

Novinky

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

13. 4. 2021

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Súťažiacich, ktorí sa stretli v celoštátnych kolách jazykových olympiád, toto príslovie doslova vystihuje. Uskutočnili sa jazykové olympiády v online forme, ktoré ukázali, že aj počas dištančnej formy štúdia sú mladí ľudia motivovaní sa vzdelávať a zapájať do olympiád a venovať sa jazykom. Tento fakt potvrdzuje aj vyšší počet prihlásených súťažiacich oproti minulým rokom. Najviac súťažiacich už tradične zaznamenáva olympiáda z anglického jazyka, ale svoju tradíciu už má aj olympiáda z nemeckého, či španielskeho jazyka.

Zelený certifikát za rok 2020

12. 4. 2021

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Na základe toho nám bol udelený Zelený certifikát a logo za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2020. 

Výzva na predloženie projektových žiadostí v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021 je k dispozícii!

9. 4. 2021

Zverejnené výzvy a online formuláre projektových žiadostí nájdete na tomto odkaze:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Na uvedenej stránke môžete požiadať o jednu alebo viac akcií podporovaných v rámci programov EÚ Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity, ktoré sú riadené Národnými agentúrami Erasmus+.

Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

31. 3. 2021

V marci sa konali krajské kolá predmetových olympiád. Aj tieto kolá sa vzhľadom na pandemické opatrenia konali v online forme.

Aj keď sa obdobie, ktoré práve prežívame, nezapíše do histórie ako najšťastnejšie obdobie dejín ľudstva, predsa sa aj v tomto čase dejú dobré veci.

Historici, možno aj z radov našich súťažiacich v Dejepisnej olympiáde, budú s odstupom času hodnotiť celé toto obdobie komplexne. Už v tejto chvíli nás však môže tešiť, že aj napriek sťaženým podmienkam (jednak pri štúdiu a bádaní, ale aj pri organizácii) sa Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže podarilo uskutočniť ďalšie kolá jednotlivých olympiád a dať tak žiakom základných a stredných škôl motiváciu pracovať na sebe a zdokonaľovať sa v ich obľúbenej oblasti. 

všetky Novinky

Video

 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zorganizovala dňa 11. decembra 2019 v Bratislave konferenciu s názvom “Empower - no uznaj”, na ktorej spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelila vybraným aktérom v práci s mládežou ocenenia za najväčší prínos v oblasti neformálneho vzdelávania. Počas konferencie boli taktiež znuobnovené záväzky „Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“, ku ktorej sa svojím podpisom pridalo 25 nových signatárov. Zoznam všetkých signatárov, bližšie informácie o deklarácii a možnosti jej podpisu nájdete na: PRÁCASMLÁDEŽOU.SK


 

2mb_fb

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zorganizoval v dňoch 21.-22. júna 2018 v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu „2MB - dva milióny budúcností - Správa o mládeži 2018“ pod záštitou ministerky školstva vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD.

Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Konferencia zároveň vytvorila priestor na diskusiu odborníkov z rôznych oblastí dotýkajúcich sa života mladých ľudí a tvorbu návrhov aktivít a opatrení vedúcich k naplneniu cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v polčase jej plnenia. Výstupy z konferencie budú slúžiť ako podklady pre tvorbu Akčného plánu na roky 2019 – 2020, nakoľko IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Odbor mládeže ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zakrátko vstupujú do prípravnej fázy jeho tvorby.

Ponúkame vám video z tohto obsahom významného podujatia, ktoré vzniklo, ako inak, v spolupráci s mladými ľuďmi.  

 

         

ERASMUS+ JE OTVORENÝ PRE VŠETKÝCH MLADÝCH ĽUDÍ                  

Chcel by si spoznať nových ľudí, vytvoriť si vlastný názor, spoznať nové kultúry, získať odvahu robiť veci inak a naučiť sa, ako zmeniť svoje okolie? Jednou z možností, ako zažiť toto a ešte viac, je vyskúšať si na vlastnej koži jednu z možností programu Erasmus+. Propagačné video, ktoré sme vytvorili počas najväčšieho festivalu na Slovensku, sprostredkúva medzinárodný rozmer programu Erasmus+ prostredníctvom reálnej skúsenosti  zo života dobrovoľníčky Nienke, ktorá nám hovorí o benefitoch účasti na programe Erasmus+.

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Je otvorený pre všetkých mladých ľudí, nielen pre tých, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave. S programom Erasmus+ sa mladí ľudia zúčastňujú mládežníckych výmen a dobrovoľníckych príležitostí v zahraničí. Dobrovoľnícke aktivity Európskeho zboru solidarity pomáhajú mladým ľuďom cestovať do zahraničia, aby sa mohli zapojiť do dobrovoľníckych projektov. Tým, že sa stanete súčasťou dobrovoľníckych projektov programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, vstúpite do komunity podobných mladých ľudí, ktorí prispievajú k vytváraniu inkluzívnejšej a jednotnejšej spoločnosti. Projekty dobrovoľníctva môžu zahŕňať rôzne druhy činností v oblastiach, ako je práca s mládežou, kultúrne aktivity, sociálna starostlivosť alebo ochrana životného prostredia.

KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU NA ROKY 2016 – 2020

Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020.
Koncepcia je strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 v nadväznosti na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. Koncepcia sa zameriava na päť prioritných oblastí, ktorými sú systematické sledovanie potrieb mladých ľudí na Slovensku ako východisko pre prácu s mládežou, zvyšovanie kvality práce s mládežou, zameranie sa na aktérov práce s mládežou, systém financovania práce s mládežou a zviditeľňovanie a zvýšenie uznania práce s mládežou. Kompletné znenie Koncepcie nájdete TU.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v roku 2014 stala oceneným finalistom a najvyššie hodnotenou organizáciou z oblasti verejnej správy, ktorá pre hodnotenie kvality svojej práce využíva model CAF (Common Assessment Framework).

Viac o IUVENTE.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030