IUVENTA / IUVENTA / Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len„IUVENTA“) ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom poverenej osoby poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon“) každému, kto o ne požiada.Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
  • Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní – podľa § 17 ods. 2).
  • Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií.
  • Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú.
  • Povinná osoba nie je povinná robiť s informáciami, ktoré už má k dispozícii operácie, ktoré by viedli ku vzniku informácií, ktoré boli síce požadované žiadateľom, avšak ktoré v momente podania žiadosti ešte neexistovali. Inými slovami, povinná osoba nie je na základe žiadosti o informácie povinná spracovávať už existujúce informácie takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné resp. nové informácie.
  • Pokiaľ žiadosť obsahovo nespadá do pôsobnosti IUVENTY a pracovisko má vedomosť do pôsobnosti ktorého rezortu štátnej správy žiadosť spadá, odstúpi ju príslušnému orgánu štátnej správy, resp. inej povinnej osobe.
IUVENTA  podľa zákona poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii.

Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané: písomne (poštou), faxom, elektronickou poštou (e-mailom), telefonicky alebo osobne.

Kontakt

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže    
Karloveská 64, SK-842 58 Bratislava 4

tel.: (421-2) 59 29 61 08
fax: (421-2) 59 29 61 23
e-mail: iuventa@iuventa.sk / podatelna@iuventa.sk 

Úradné hodiny

 po – pia: 09:30 1430 hod.

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z.   

Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia požadovaných informácií.

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií

IUVENTA v súlade s § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) zverejňuje sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

Sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií, ktorý sa uplatňuje len v prípadoch väčšieho množstva kópií, prípadne poskytnutia CD médií s nahratými informáciami. Pracovisko neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov.

fotokópia jednej strany formátu A4 a A3 0,06 €
fotokópia obojstrannej informácie formátu A4 a A3 0,09 €
CD-R 0,50 €
obálka formátu A6 a A5 0,06 €
obálka formátu A4 0,09 €   

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030