IUVENTA / IUVENTA / Dokumenty a kontrakty / Kvalita v organizácii IUVENTA

Kvalita v organizácii IUVENTA

Prečo je pre nás KVALITA dôležitá?

Logo caf

K rozhodnutiu začať s uplatňovaním modelu CAF (Common Assessment Framework) nás priviedli dva nezávislé impulzy. Prvým z nich bolo zoznámenie sa so spoločným systémom hodnotenia kvality, ktorý bol odporúčaný ako európsky nástroj manažérstva kvality pre verejný sektor a ktorý bol aj verejným sektorom vytvorený a odporúčaný naším zriaďovateľom a druhým, ešte dôležitejším bolo hľadanie odpovede na otázku Ako zistím, či svoju prácu robím naozaj dobre?, ktorú sme si začali klásť stále častejšie.

Preto vedenie organizácie a zamestnanci viedli diskusiu a prišli k záveru, že samohodnotenie je príležitosťou ako získať prehľad o svojich silných, ale aj slabých stránkach a ako zlepšiť efektívnosť svojej činnosti.

 Dôvodov bolo hneď niekoľko:

  • skutočne poznať potreby našich cieľových skupín,
  • oslobodiť zamestnancov od zbytočnej byrokracie,
  • dať vyniknúť našim odborníkom pre konkrétne oblasti,
  • nechať manažérov v organizácii riadiť,
  • získať merateľné dôkazy o kvalite našej činnosti.

V našej organizácii implementuje model CAF od roku 2011 a zrealizovali sme dve samohodnotenia. V roku 2013 sme získali titul Efektívny používateľ modelu CAF a kvalitu v organizácii vnímame ako jednu z prioritných tém. V roku 2014 sme zrealizovali druhé samohodnotenie a zapojili sme sa do Národnej ceny za kvalitu 2014, kde sme sa stali oceneným finalistom.

Čo je model CAF?

Model CAF je nástrojom komplexného manažérstva kvality založený na samohodnotení a zvyšovaní kvality činnosti organizácií verejnej správy. Cieľom implementácie systému manažérstva kvality je zaviesť princípy komplexného manažérstva kvality (ďalej len „TQM“), trvalé zvyšovanie kvality procesov vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelné sledovanie trendov zvyšovania kvality.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030