IUVENTA / KomPrax / Aktuálne školenia / Nadstavbové školenia

2. krok - KEDY - termíny školení (Nadstavbové školenia)

Ako sa prihlásiť na školenie?

 

Najskôr sa zaregistrujte tu:  https://komprax.iuventa.sk   a následne sa prihláste na školenie, ktoré si vyberiete z sekcii „PONUKA ŠKOLENÍ“.   Nájdete ho pod kódom NV . . / . .  (kód školenia je uvádzaný pri každom vzdelávaní vyššie).   Uzávierka prihlášok je spravidla 5 dní pred začiatkom školenia.  Ak by ste mali problém s registráciou alebo prihlásením, kontaktujte nás emailom:   technicka.podpora@iuventa.sk

 

Vstupné podmienky pre prihlásenie sa na nadstavbové vzdelávanie:

(revidované a platné od 1.3.2014)

Záujemca/záujemkyňa o nadstavbové vzdelávanie:

 

1. Je vo veku nad 18 rokov.

2. Má trvalý, alebo aspoň prechodný pobyt mimo Bratislavského kraja.*

3. Má aspoň 2 ročnú prax v práci s mládežou (s deťmi a mladými ľuďmi do 30 rokov).

4. Aktívne pracuje s mládežou v regiónoch Slovenska (teda mimo Bratislavského kraja), kde chce realizovať aj svoj malý projektový zámer. *

5. Vie a má možnosti multiplikovať tému školenia, na ktorú sa prihlasuje, v práci s mládežou (do 30 rokov).

6. Má skúsenosť s prípravou, realizáciou a hodnotením projektov pre mládež.

7. Je úspešným absolventom / úspešnou absolventkou základného vzdelávania mládežníckeho vedúceho (MlV) resp. pracovníka s mládežou (PsM). Ak také školenie neabsolvoval/a, musí preukázať minimálne kompetencie MlV vo formulári online prihlášky na školenie (kompetencie, skúsenosti, referencie).

8. Má ukončené (finančne vyrovnané) predchádzajúce školenie (MlV, PsM alebo iné NV) v rámci národného projektu KomPrax.

9. Je majiteľom/-kou osobného bežného účtu (ako fyzická osoba). **

10. Vie akceptovať stanovený program vzdelávania a rešpektovať pravidlá školenia a skupiny (slušné správanie podľa morálnych zásad, aktívny prístup)

11. Nesmie byť počas programu školenia pod vplyvom alkoholu ani žiadnych omamných látok.

 

* poznámka: Národný projekt KomPrax je financovaný zo zdrojov ESF, ktorý je určený pre rozvoj regiónov. Bratislavský kraj nemá nárok na čerpanie z týchto zdrojov. Podmienka neplatí pre účastníkov školenia, ktoré je realizované v Bratislavskom kraji. Takéto školenie je financované priamo z rozpočtu Iuventy.

** v prípade, že účastník/-čka použije účet inej fyzickej osoby, musí byť tento účet jedinečný. Tzn., že tento konkrétny účet môže využívať pre účely MP len tento jeden účastník/-čka a nikto iný (ani manžel/manželka, ani partner/partnerka a pod.).

 

 

Opisy nadstavbových vzdelávacích programov

 

Názov školenia

  Kód vzdelávania

Obsah neformálneho školenia (témy):

 

Líderstvo medzinárodných aktivít

NV01


Možnosti medzinárodných aktivít ako nástroj neformálneho vzdelávania. Motivácia a sebamotivácia. Interkultúrne učenie (poznatky o procesoch fungovania kultúry). Práca so skupinou a budovanie tímu. Prezentácia a prezentačné zručnosti. Monitoring a hodnotenie. Realizácia projektového zámeru zameraného na rozvoj zručností lídra medzinárodných aktivít. Prezentácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektového zámeru. Osobnostný rozvoj lídra a jeho akčný plán.

 

Čo s diskrimináciou na trhu práce?

NV02

Diskriminácia z dôvodu veku: prípadové štúdie spôsobov diskri-minačného správania v zamestnaní. Práca s informáciami: Hospodárske práva v kontexte slovenskej legislatívnej úpravy. Prevencia a riešenia diskriminácie v kontexte projektového myslenia. Tvorba projektových zámerov reflektujúcich problémy diskriminácie mládeže v hospodárskej oblasti. Úlohy a kľúčové kompetencie multiplikátora zásady rovnakého zaobchádzania. Komunikačné, prezentačné a argumentačné zručnosti ako nástroj na presadenie práv. Podpora počas realizácie projektov. Realizácia projektového zámeru a reflexia na praktickú skúsenosť. Prezentácie projektov a spätná väzba. Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektov. Celospoločenský význam ochrany ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania. Využiteľnosť získaných kompetencií pri práci s mládežou.

 

Mediačné zručnosti a sebaadvokácia

NV03

Mediácia, peer mediácia. Konflikt a jeho podstata, vývoj konfliktu, alternatívne spôsoby riešenia konfliktu. Riešenie konfliktov v školských kolektívoch, mediácia v škole – rovesnícka (peer) mediácia. Základné mediačné postupy, organizácia a vedenie mediačného konania, zabezpečenie plnenia mediačnej dohody. Pozitívne spôsoby komunikácie medzi mladými ľuďmi navzájom i vo vzťahu k učiteľom, rodičom či iným dospelým, včasná identifikácia a riešenie konfliktov.

Tolerancia, predsudky, diskriminácia a ochrana pred ňou. Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie v kontexte ľudský práv. Diskriminácia, možnosti a spôsoby ochrany pred diskrimináciou, možnosti prevencie. Obsah stereotypov a a predsudkov tvoriacich podhubie diskriminácie. Zážitkové metódy sprostredkovania pocitov človeka zažívajúceho diskrimináciu. Participatívne postupy v učení. Dynamika skupiny. Projektový cyklus a príprava na praktickú časť. Realizácia projektového zámeru. Reflexia skúseností, vyhodnotenie realizácie projektov a tvorba vízie trvalej udržateľnosti do budúcnosti.

 

Mládežnícka politika v samospráve

NV04

Mladí ľudia, práca s mládežou, mládežnícka politika. Miestna politika mládeže – význam, možnosti, príklady. Strategické plánovanie – od vízie k akčnému plánu - význam, postup, metódy. Zisťovanie názorov a potrieb mládeže, prieskumy verejnej mienky. Zapojenie mládeže a partnerských inštitúcií do plánovania – význam, metódy. Princípy vedenia stretnutí, metódy pre dosiahnutie spolupráce. Princípy a metódy komunikácie a propagácie s cieľovými skupinami s dôrazom na mládež. Využitie projektového manažmentu pri realizácii politiky mládeže v obci. Možnosti získavania finančných zdrojov pre realizáciu politiky mládeže. Realizácia malého projektu – získanie a overenie kompetencií. Prezentácia projektov, sebareflexia naučených alebo overených kompetencií. Realizácia, monitorovanie a hodnotenie miestnej politiky, strategického plánu. Udržateľnosť práce s mládežou.

 

Koučing a jeho využitie v práci s mládežou

NV05

Efektívna Rôzne prístupy využívané pri práci s mládežou. Koučing, koučovací proces a jeho fázy. Otázky v koučingu a ich formulácia. Uplatnenie otázok v jednotlivých fázach koučovacieho rozhovoru. Praktický nácvik koučovacieho rozhovoru. Etické princípy koučingu. Nástroje uplatňované v koučingu. Plán praxe a rozvoja. Tréningová prax koučingu. Reflexia a hodnotenie koučingu v praxi. Ďalšie koučovacie nástroje. Plán rozvoja koučovacích kompetencií v budúcnosti.

 

Propagácia projektu

NV06

Úloha propagácie v jednotlivých fázach projektu. Koncepcia propagácie projektu. Propagačné nástroje . Faktory ovplyvňujúce použitie propagačných nástrojov. Návrh koncepcie a propagačných nástrojov na skutočný projekt. Overenie/praktická realizácia propagačných nástrojov na skutočnom projekte. Vyhodnotenie koncepcie a propagačných nástrojov na skutočnom projekte.

 

Práca so znevýhodnenou mládežou

NV07

Poslanie a cieľ sociálnej práce s mládežou. Humanizmus v sociálnej práci. Metódy a techniky v sociálnej práci. Etapy sociálnej práce. Metódy práce s jednotlivcom. Metódy práce so skupinou a komunitou. Charakteristika a ciele socioterapeutického procesu. Socioterapeutické intervencie a postupy. Realizácia malého projektu na získanie a overenie kompetencií. Prezentácia projektov, sebareflexia naučených alebo overených kompetencií. Realizácia, monitorovanie a kazuistika práce so mládežou. Udržateľnosť práce s mládežou.

 

Čo ťa páli - uhas!

NV08

Podpora aktívnej participácie mládeže na verejnom živote. Teória participácie - pojem a význam, členenie participácie. Bariéry a stimuly pre rozvoj participácie mládeže. Potreby, potenciál mládeže a stratégie zvyšovania participácie mladých ľudí. Legislatívny a koncepčný rámec podpory participácie mladých ľudí. Podpora a rozvoj mládežníckej participácie cez miestne projekty. Aktuálny stav participácie na Slovensku. Realizácia malého projektu. Analýza možností participácie mladých ľudí a príklady z praxe.

 

Od nudy k (spolu)akčnosti

NV11

Mládežnícka participácia na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania. Formálne, neformálne vzdelávanie, spolupráca rôznych partnerov vo výchove a vzdelávaní. Diagnostika kvality hodnotového profilu výchovnej komunity. Charakteristiky vekových kategórie detí a mládeže podľa programu Cesty zrenia a výchovné cesty na podporu participácie. Projektovanie plánu rozvoja spolupráce. Tréningová prax v téme - malý projekt. Reflexia a hodnotenie mládežníckej participácie v praxi. Ďalšie nástroje mládežníckej participácie na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania. Plán rozvoja kompetencií v mládežníckej participácii do budúcnosti.

 

Tvorba voľnočasových podujatí

NV12

Rôzne prístupy využívané pri práci s mládežou. Dramaturgia ( proces a jej fázovanie). Fundraising. Tvorba voľnočasového podujatia. Zážitková pedagogika. Tréning prípravy podujatia. Tvorba tímov. Príprava podujatia v praxi (fundraising, dramaturgia a realizácia). Prezentácia zrealizovaných projektov. Vyhodnotenie projektov.

 

Outdoor aktivity

NV13

Úvod do vzdelávania a témy outdoorové aktivity v práci s mládežou. Špecifiká cieľových skupín a identifikácia ich potrieb. Vedenie a zabezpečenie outdoor aktivít. Reflexia a uzavretie outdoor aktivít. Dramaturgia jednorazových podujatí s ohľadom na výkonové krivky. Praktický nácvik vybraných outdoorových metód. Tvorba projektu a príprava tréningovej aktivity. Tréningová prax - realizácia projektu. Reflexia a hodnotenie tréningovej praxe. Analýza zážitku a transfer do praxe. Využitie outdoorových aktivít v praxi organizácii a inštitúcii.

 

Súťaživosť a spolupráca

NV15

Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Modely a prístupy využívané pri práci s mládežou, životné zručnosti. Identifikácia vlastných emócií. Sebaovládanie – sebareflexia, sebakontrola. Kooperácia členov skupiny a praktický nácvik kooperácie v skupine.

Kompetícia – súťaživosť ako cesta osobného rozvoja jednotlivca, v integrácii na spoločné dobro skupiny a praktický nácvik kompetície v skupine. Tvorba projektov. Tréningová prax kooperácie a kompetície. Plán rozvoja kompetencie a kooperácie pre spoločné dobro a rozvoj miestneho spoločenstva. Reflexia a hodnotenie kooperácie a kompetície v praxi – vyhodnotenie projektov.

 

Projektovanie a realizácia vzdelávacích podujatí

NV16

Organizácia vzdelávania a osobnosť školiteľa v neformálnom vzdelávaní. Špecifiká, formy a metódy neformálneho vzdelávania. Projektovanie vzdelávania . Tréningová prax (realizácia projektu). Reflexia praktickej časti a cielená spätná väzba v neformálnom vzdelávaní. Manažment projektu vzdelávania. Trendy v záujmovom vzdelávaní. Evaluácia vzdelávania.

 

Slovensko ako interkultúrna spoločnosť

NV18

„My“ a „Oni“ - Kultúrna rozmanitosť Slovenska a interkultúrny rozmer dnešnej slovenskej spoločnosti. Vybrané metódy a formy interkultúrnej výchovy (IKV) . Organizačno-obsahová príprava interkultúrnych aktivít. Tréningová prax (realizácia projektu). Debriefing /evalvácia v IKV. Trendy a možnosti rozvoja a podpory IKV.

 

Potreby mládeže z reedukačných zariadení

NV20

Reedukácia, ciele a východiská. Komunikačný štýl a jeho využitie na zefektívnenie intervencií. Zvyšovanie efektívnosti intervencií prostredníctvom neverbálnej komunikácie. Práca s emóciami a ich reflexia v procese učenia sa. Vzťah ako faktor reedukácie. Možnosti IKT ako nástroja podpory. Plán osobného rozvoja. Overenie zručností v praxi. Prezentácia projektov a ich vyhodnotenie.

 

 

Globálne vzdelávanie mladých

NV24

Úvod do školenia a témy globálne vzdelávanie (GV). Globálne občianstvo a globálna previazanosť. Aktívne občianstvo - participácia a prinášanie zmeny. Analýza potrieb a plán praxe a rozvoja. Tvorba projektu zameraného na globálne vzdelávanie. Tréningová prax v téme globálneho vzdelávania. Prezentácia, analýza a reflexia výstupov v teréne. Plán rozvoja získaných kompetencií v budúcnosti a možnosti participácie.

 

Vzdelávanie koordinátorov ŽŠR

NV25

Úvod do školenia a teórie participácie na pôde školy. Nové výzvy pre rozvoj participácie na pôde školy. Strategický rozvoj žiackych školských rád (ŽŠR) a príprava tréningovej aktivity. Tréningová prax koordinátora ŽŠR. Reflexia a hodnotenie úlohy z akčného plánu rozvoja ŽŠR. Plán rozvoja ŽŠR. Plán rozvoja kompetencií koordinátora ŽŠR.

 

Potreby mladých rodín 

NV27

Neformálne vzdelávanie v kontexte práce s mladými rodinami. Realita súčasnej mladej rodiny na Slovensku (mladá rodina v kontexte slovenskej legislatívy). Komunikačné, prezentačné a argumentačné zručnosti ako nástroj na presadenie svojich práv. Podpora efektívnej práce s mladými rodinami. Práca s informáciami: bývanie, zamestnanie, podnikanie – možnosti ich správneho využitia. Osobný a rodinný rozpočet – postupná cesta za napĺňaním svojich plánov a potrieb. Tvorba malých projektových zámerov reflektujúcich efektívne riešenie problémov mladých rodín. Podpora počas realizácie projektov. Realizácia projektového zámeru a reflexia na praktickú skúsenosť. Prezentácie projektov a spätná väzba. Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektov. Možnosti a dôležitosť podpory rodiny. Využiteľnosť získaných kompetencií pri práci s mládežou.

 

Potreby mládeže so zdravotným postihnutím

NV28

Sme všetci rovnakí? Rôzne prístupy využívané pri práci s mládežou so zdravotným postihnutím. Vidieť človeka – nie diagnózu! Prístup k mladým s rôznymi typmi zdravotného postihnutia. Čo vieme a čo nie? Práca so stereotypmi a predsudkami. Berte ma vážne! Skupinová práca na rozvoj zodpovednosti, rešpektu a empatie ku všetkým. Aby nikto nevypadol z hry! Praktický nácvik metód prispôsobených pre mládež so zdravotným postihnutím. Čo už vieme! Zásady pri začleňovaní mládeže so zdravotným postihnutím. Takto to ide! Nástroje uplatňované pri začleňovaní. Aby ste vedeli, kto som! Profil na jednu stránku. Treba si to skúsiť! Využívanie nástrojov v praxi. Aby sme nemali strach! Zvládanie kritických situácií. Na čo je to dobré? Výhody a možnosti začleňovania mládeže so zdravotným postihnutím. Ako ďalej? Plán na zapojenie mladých so zdravotným postihnutím do spoločných aktivít.

 

Práca s rizikovou mládežou

NV29

Sebapoznanie a dôvera vo vlastné schopnosti (odborné aj osobnostné predpoklady dôležité pre prácu s mladými ľuďmi so špecifickými potrebami). Nízkoprahové princípy práce s mladými so špecifickými potrebami. Etické a profesionálne pravidlá. Kontaktná práca a efektívny (pomáhajúci) rozhovor. Zvládanie náročných situácií. Efektivita a dopad práce s mladými so špecifickými potrebami. Manažment práce.

 

Vzdelávanie rómskych lídrov

NV30

História , súčasnosť Rómov. Aktuálna situácia Rómov na Slovensku a návrhy riešení. Komunikácia a riešenie konfliktov. Sebavedomie a jeho rast. Rola lídra a líderstvo. Projekt - príprava projektu, projektový manažment. Overenie v praxi (realizácia malého projektu). Vyhodnotenie projektu.

 

Ako hovoriť o drogách a sexe

NV31

Pravdivo o drogách! Definícia pojmu droga, delenie drog, užívanie, riziká spojené s užívaním drog, mýty o drogách, konkrétne drogy, mladí ľudia a užívanie drog. Kto je človek užívajúci drogy? Dôvody užívania drog, Zinberogovo kontinuum užívania drog, Zinbergov trojuholník, teória závislosti, prístupy v práci s užívateľmi drog.

Ako môžem pomôcť? Základné informácie o poskytnutí prvej pomoci pri predávkovaní, modelové situácie, zamerané na základné poradenstvo v problematických situáciách spojených s užívaním drog. Otvorene o sexe! Bezpečnejší sex, zdravý sexuálny život, riziká, mýty a fakty o sexe. Komunikačný výcvik - ako správne komunikovať o drogách a sexe? Rozvoj komunikácie s mladými ľuďmi, rozvoj schopnosti podávať informácie, vzdelávanie v oblasti rovesníckej pomoci. Skúsme si to v praxi! Príprava projektových zámerov pod supervíznym vedením. Vlastné prezentácie projektov a ich vyhodnotenie.

 

Potreby mládeže z detských domovov

NV32

Neformálne vzdelávanie v kontexte práce s mladými ľuďmi v náhradnej a profesionálnej rodine a z detského domova. Môj vnútorný svet a svet tých druhých. Strata a trauma, ako ovplyvňujú svet mladého človeka. Pripútanie, poruchy pripútania a hranice vo vzťahu. Ako nevyhorieť a nevzdávať sa. Efektívna komunikácia v praxi a ďalšom živote pri styku s úradmi a inými formálnymi autoritami. Práca s informáciami: Ako žiť a prežiť? Financovanie života, zamestnanie a bývanie. Práca s informáciami: Ako sa zodpovedne správať v rodinnom, partnerskom a sexuálnom živote? Tvorba malých projektových zámerov reflektujúcich potreby mladých ľudí žijúcich v náhradnej rodine, profesionálnej rodine alebo v detskom domove. Využiteľnosť získaných kompetencií pri ďalšej práci s mládežou žijúcou v náhradnej a profesionálnej rodine a detskom domove.

 

Príprava mladých na trh práce

NV34

Sebapoznanie a význam práce pre človeka (zhodnotenie zručností, vedomostí a skúseností mladého človeka a ich uplatnenie na trhu práce, záujem mladých ľudí objavovať a rozvíjať svoje tvorivé možnosti). Základné princípy výberu práce (hodnotový princíp pri určovaní svojej profesionálnej orientácie). Cvičenia na lepšie dosahovanie cieľov v kariére (prezentovanie svojej motivácie a predstáv pre prácu pred potenciálnym zamestnávateľom; princípy tímovej spolupráce; kontrola svojich emócií v kolektíve v súlade s pravidlami slušného správania sa a asertívneho prístupu).

 

Rozvoj soft skills u mladých

NV35

Efektívna komunikácia. Zvládanie záťažových situácií. Základné mediačné zručnosti. Cvičenia na kreatívne myslenie, aktívne počúvanie, pozornosť problémom a potrebám iných. Realizácia projektu. Vyhodnotenie projektu.

 

Mládež ohrozená extrémizmom a nacionalizmom

NV36

Radikálny extrémizmus. Kultúrne predsudky a stereotypy. Tolerancia a diskriminácia. Totalita a demokracia. Cvičenia podporujúce žiaduce správanie zamerané na prevenciu nežiaducich javov. Overovanie v praxi - Realizovanie projektu. Záverečné zhodnotenie, diskusia, spätná väzba.

 

Neformálne vzdelávanie na vysokej škole

NV37

Základné princípy neformálneho vzdelávania. Štýly učenia sa druhy inteligencie a Kolbov cyklus. Stanovovanie pedagogických cieľov. Metódy a techniky využívané v neformálnom vzdelávaní. Dávanie a prijímanie spätnej väzby. Plánovanie hodiny prakticky. Plánovanie vlastnej hodiny. Facilitačné zručnosti. Zvládanie náročných účastníkov. Praktická príprava a realizácia hodiny využívajúcej neformálne vzdelávanie. Hodnotenie a zdieľanie skúseností. Ako plánovať dlhodobé vzdelávanie.

 

Kariérne poradenstvo

NV38

Podpora mladých ľudí pri výbere povolania. Základné pojmy kariérového poradenstva (guidance, counseling). Teória celoživotného vzdelávania: Lifelong Learning (LLL), Lifelong Guidance (LLG) a mimoškolské vzdelávanie. Potreby, potenciál a psychosociálne predpoklady mládeže pre kariérové poradenstvo. Formy kariérového poradenstva: individuálne a skupinové poradenstvo. Príprava malých projektových zámerov zameraných na individuálne a karérne poradenstvo. Legislatívny a inštitucionálny rámec kariérového poradenstva na Slovensku. Príklady dobrej praxe zo Slovenska a Česka. Realizácia malého projektu. Hodnotenie projektov a zdieľanie skúseností z kariérneho poradenstva. Analýza možností participácie mladých ľudí a príklady z praxe.

 

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov