IUVENTA / KomPrax / Databáza

Databáza

Kto je v databáze?

Úspešní absolventi vzdelávaní v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.


Aké informácie databáza poskytuje?

Databáza obsahuje údaje o minimálnych kompetenciách, ktoré úspešní absolventi majú a tiež krátku charakteristiku zrealizovaného projektu, prostredníctvom ktorého získané kompetencie overili v praxi.


Načo vlastne slúži databáza?

Verejná časť databázy poskytuje možnosť preukázať získané a overené kompetencie pri žiadosti o prijatie na ďalšie štúdium alebo pri žiadosti o prijatie do zamestnania. Na základe informácií v databáze môže byť úspešný absolvent zvýhodnený v rámci prijímacích pohovorov (škola, zamestnanie) a pri využívaní rôznych služieb.


Kto má prístup do databázy?

Do databázy získajú prístup Inštitúcie, organizácie a agentúry, ktoré:
1) podpísali Deklaráciu o uznávaní kompetencií získaných pri práci s mládežou, pričom v rámci deklarácie bude špecifikovaná forma uznávania kompetencií úspešných absolventov vzdelávaní.
2) dostanú osobné identifikačné číslo od konkrétneho mladého vedúceho, mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou pre potreby kontroly informácií o jeho kľúčových kompetenciách pri práci s mládežou.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov