IUVENTA / KomPrax / O projekte

O národnom projekte

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax realizuje od 3.1.2011 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie dopĺňa formálne vzdelávanie, ktoré prebieha vo formálnom vyučovacom procese, a pôsobí najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov.

Projekt KomPrax je podporený z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1. – Podpora ďalšieho vzdelávania celkovou výškou 6 860 956,28 €.

Východiská projektu

Zámerom projektu je umožniť mladým ľuďom nadobudnúť také kompetencie, ktoré im nedokáže poskytnúť prostredie školy v dostatočnej miere a potrebujú ich pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a v oblasti práce s mládežou. Legislatívny základ pre projekt poskytuje koncepcia Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013  a Zákon 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý jasne definuje osoby aktívne pôsobiace v oblasti práce s mládežou od tých najmladších (mladí vedúci vo veku 15-17 rokov, ako aktívni mladí ľudia, ktorí pôsobia vo svojom okolí) až po tých, ktorí s mládežou pracujú a teda jej umožňujú získavať kompetencie pre prax (mládežnícki vedúci ako dobrovoľníci a pracovníci s mládežou ako profesionáli).

Prínos projektu

Národný projekt prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje mladým aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa ako aj pre ich život v spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť za prostredie v ktorom žijú, reagovať na potreby vo svojom okolí, zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi. Vďaka pozitívnej skúsenosti zároveň národný projekt motivuje mladých ľudí ďalej na sebe pracovať a tým si rozvíjať najmä sociálno-osobnostné zručnosti (tzv. soft-skills), ktoré sú kľúčové pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

Súčasťou projektu je aj budovanie partnerstiev so zamestnávateľmi a inštitúciami formálneho vzdelávania, ktoré vytvoria platformu na spoluprácu medzi jednotlivými organizáciami a inštitúciami a prispejú k uznávaniu prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Stručný popis projektu

Aktivity projektu sú rozdelené do dvoch hlavných častí, ktoré sa navzájom podporujú a vytvárajú logický celok. Na jednej strane sú aktivity zamerané na vzdelávanie (teda získavanie a posilňovanie kompetencií) mladých ľudí ako aj tých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú a tým im umožňujú svoje kompetencie ďalej rozvíjať. Každé vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a skladá sa z minimálne dvoch víkendových školení. Ich súčasťou je aj príprava, realizácia a vyhodnotenie malého projektu v čase medzi samotnými víkendovými školeniami. Na realizáciu malého projektu získava každý mladý človek finančný príspevok do výšky 200€ na základe ním vypracovaného malého projektového zámeru. Malý projekt je teda prostriedkom, cez ktorý mladí ľudia získavajú a overujú kompetencie v oblasti komunikácie, prezentácie, tímovej spolupráce, finančnej gramotnosti, projektového myslenia a vo viacerých ďalších.

schema-projekt_komprax 

Na strane druhej sú aktivity zamerané na podporu uznania prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. Aktivity sú zamerané na zástupcov zamestnávateľov, inštitúcií formálneho vzdelávania ako aj samotných mladých ľudí. Mladí ľudia získavajú argumenty, prečo má význam zapojiť sa aj do neformálneho vzdelávania a čo tým môžu získať do svojho osobného a profesionálneho života. Zástupcovia zamestnávateľov a inštitúcií formálneho vzdelávania majú možnosť oboznámiť sa s princípmi neformálneho vzdelávania a s tým, ako by z neho mohli získať úžitok.

Projekt prepája obe časti aktivít cez dostupnú databázu účastníkov vzdelávaní s popisom úrovne kompetencií, ktoré účasťou na vzdelávacích projektoch získali. Účastník sa bude môcť sám rozhodnúť, komu tieto informácie sprístupní a komu chce prezentovať nadobudnuté kompetencie. Zamestnávatelia a inštitúcie formálneho vzdelávania vďaka tomu získajú jednoduchý nástroj, ako si overiť, aké kompetencie mladý človek dosiahol.

Zhrnutie

Spoločnosť vďaka projektu získa mladých sebavedomých ľudí s rozvinutými kľúčovými kompetenciami - aktívnych občanov a prínosných zamestnancov alebo budúcich zamestnávateľov. Uznávanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou navyše prispeje k jeho začleneniu medzi štandardné spôsoby vzdelávania sa a tak ku komplexnému rozvoju mladých ľudí s ohľadom na prípravu do profesionálneho života.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov