IUVENTA / KomPrax / O projekte / Aktivity projektu

Aktivity projektu

Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou

Cieľom Vzdelávania mladých vedúcich je posilniť zručnosti (najmä mäkké a projektové) aktívnym mladým ľuďom vo veku 15-17 rokov. Vyše 120 školiteľov zabezpečuje priebeh vzdelávaní, ktoré sa skladajú z troch víkendových školení a realizácie malého projektu medzi druhým a tretím víkendovým školením. Kompetencie, ktoré školitelia rozvíjajú, sú definované v dokumente, ktorý vypracovala pracovná skupina expertov na neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Viac informácií o vzdelávaní nájdete tu.

Do septembra 2014 sa vzdelávaní zúčastní 7920 mladých ľudí vo veku 15-17 rokov.

Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou

Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich a Základné vzdelávanie pracovníkov s mládežou vychádzajú z dokumentov, ktoré vypracovala pracovná skupina expertov na neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Tieto dokumenty zadefinovali minimálne kompetencie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Cieľom vzdelávaní je posilniť (najmä mäkké a projektové) zručnosti aktívnym dobrovoľníkom aj profesionálom, ktorí sa venujú práci s mládežou.

Vzdelávaní sa do septembra 2014 zúčastní 2600 mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorých bude školiť vyše 50 školiteľov.

Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou

Nadstavbové vzdelávania bude poskytovať IUVENTA ako aj ďalšie organizácie aktívne v oblasti práce s mládežou. Všetky vzdelávania sú akreditované Akreditačnou komisiou (zoznam vzdelávaní). Môžu sa ich zúčastniť absolventi základných vzdelávaní, alebo skúsení mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou. Cieľom vzdelávaní je posilniť aktívnym dobrovoľníkom a profesionálom zručnosti v rôznych oblastiach, ktoré sú dôležité pre ich kvalitnú prácu s mládežou. Viac informácií o nadstavbových vzdelávaniach nájdete tu.

Vzdelávania budú prebiehať do októbra 2014 a zúčastní sa ich 2360 mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.

Uznávanie neformálneho vzdelávania (zamestnávatelia, formálne vzdelávanie, ...)

Na podporu uznávania prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou vznikla publikácia No uznaj!, ktorú záujemcom radi na požiadanie zašleme.

V každom kraji prebehne stretnutie (okrúhly stôl) zástupcov zamestnávateľov, škôl, verejných inštitúcií a neziskového sektora. Cieľom týchto stretnutí je prediskutovať možnosti uznávania prínosu neformálneho vzdelávania a vytvoriť základ pre funkčné partnerstvá do budúcnosti.

Stretnutia vyústia v júni 2013 do podpisu Deklarácie o uznávaní kompetencií získaných pri práci s mládežou.

Kampaň „Uznanie“ (študenti, rodičia a verejnosť)

Cieľom kampane je podporiť uznávanie neformálneho vzdelávania medzi študentmi stredných a vysokých škôl, ich rodičmi a verejnosťou vo všeobecnosti. Hlavnými nástrojom je 80 jednodňových workshopov a súťaž krátkych videí so spoločenskou reklamou pre mládež o prínose neformálneho vzdelávania.

Výskumy mládeže

Na zabezpečenie aktuálnych informácií o mládeži zaistíme 16 výskumov, ktoré budú publikované v populárnej forme do septembra 2013. Viac informácií o výskume nájdete tu.

Vytvorenie databázy účastníkov

Úspešní účastníci vzdelávaní budú zaradení do databázy, cez ktorú si budú môcť zamestnávatelia, školy aj ďalšie inštitúcie po zadaní hesla overiť, aké zručnosti účastníci nadobudli. Takýmto spôsobom sa budú môcť absolventi prezentovať svojmu budúcemu zamestnávateľovi. V databáze budú tiež k dispozícii informácie o jednotlivých vzdelávaniach a ich termínoch.

Databáza je dostupná na stránke: https://komprax.iuventa.sk. V prípade, že máte záujem o informácie o konkrétnom účastníkovi, kontaktujte ho a požiadajte o sprístupnenie svojich údajov.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov