IUVENTA / KomPrax / O projekte / Ciele a cieľové skupiny

Ciele a cieľové skupiny

Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce.

Všeobecným cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou prístup k opätovnému a pružnému nadobúdaniu kompetencií v práci s mládežou s komplexnými službami poradenstva.

Pre naplnenie všeobecného cieľa boli stanovené špecifické ciele:

 • Podporiť kvalitu výchovných a vzdelávacích programov v práci s mládežou s cieľom prípravy absolventov na celoživotné vzdelávanie a učenie sa.
 • Rozvíjať úroveň kľúčových kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou s cieľom uľahčenia ich prístupu na trh práce.
 • Prispieť k uznávaniu kompetencií získaných v práci s mládežou v oblasti formálneho vzdelávania a zamestnávateľov
 • Podporiť spoločenské uznanie práce s mládežou a zabezpečiť rozvoj informačných kanálov a databáz o práci s mládežou a systéme vzdelávania osôb v tejto oblasti

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov