IUVENTA / KomPrax / O projekte / Čo získa zamestnávateľ či škola

Čo získa zamestnávateľ či škola, ak sa k nim prihlási absolvent KomPraxu?

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax vznikol na podporu rozvoja zručností mladých ľudí. Primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí majú potenciál pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov a svoje okolie. Výnimočnosťou KomPraxu je, že každý účastník v rámci vzdelávania absolvuje 3 víkendové školenia a zrealizuje svoj vlastný projekt (príprava, realizácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu), čím si všetky získavané poznatky, zručnosti i postoje overí aj v praxi.

Absolvent KomPraxu je mladý človek lepšie pripravený pre ďalšie vzdelávanie i fungovanie na trhu práce. V čom teda takýto mladý človek môže byť pre Vás zaujímavý oproti ostatným mladým bez takejto skúsenosti?

Pozrime sa bližšie na to, aké charakteristiky majú absolventi KomPraxu, ktorí sa u Vás môžu uchádzať o zamestnanie alebo štúdium:

 • mladý človek získal určitú prax pred nástupom do práce (realizoval vlastný malý projekt)
 • schopnosť spolupracovať v tíme na zverenej úlohe
 • dokáže s podporou pripraviť a zrealizovať krátku prezentáciu
 • pozná spôsoby sebamotivácie a motivácie iných a minimálne 2 z nich využíva v praxi
 • rozumie efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácii a vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie komunikačnej situácii
 • vie s podporou zostaviť rozpočet aktivity a vyúčtovať náklady
 • reflektuje svoje schopnosti, zručnosti, vedomosti a má záujem sa v niektorej oblasti rozvíjať
 • pozná základný koncept neformálneho vzdelávania a uvedomuje si svoje pôsobenie na ostatných v roli mladého vedúceho


KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov