IUVENTA / KomPrax / O projekte / Publikácie

Publikácie

ZÁVEREČNÉ SPRÁVY Z PRIESKUMOV PRE POTREBY ŠTANDARDIZÁCIE MINIMÁLNEHO KOMPETENTNÉHO PROFILU MLADÉHO VEDÚCEHO, MLÁDEŽNÍCKEHO VEDÚCEHO A PRACOVNÍKA S MLÁDEŽOU


zs_mladeznicky%20veduciSprávy predkladajú výsledky prieskumov pre potreby štandardizácie minimálnych kompetenčných profilov mladého vedúceho, mládežníckeho vedúceho a pracovníka s mládežou. Prieskumy sú súčasťou aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie. V oblasti práce s mládežou zatiaľ nie sú vytvorené štandardy kvality pre výkon v oblasti práce s mládežou, čo bráni spoločenskému uznaniu prínosov neformálneho vzdelávania v tejto oblasti, preukázanej prostredníctvom osvojenia si kľúčových kompetencií. Úlohou prieskumov bolo zabezpečiť kvalitné vstupné informácie pre potreby identifikácie pracovných činností cieľových skupín, ktoré tvoria podklad pre zadefinovanie kľúčových kompetencií, nevyhnutných k efektívnemu vykonávaniu tejto pozície. Keďže v súčasnosti neexistujú žiadne usmernenia a požiadavky na prípravu mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich či pracovníkov s mládežou pre oblasť práce s mládežou v Slovenskej republike, výstupy z prieskumu sú východiskom pre vytvorenie minimálnych kompetenčných profilov. Zároveň boli tieto podklady využité pri príprave vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny.

 

ČO JE KOMPRAX?


titulka-co_je_komprax-final

Publikácia popisuje národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Projekt je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. IUVENTA sa snaží mladým ľuďom cez projekt poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote. Zároveň vytvára funkčné partnerstvá so zástupcami komerčného sektora ako aj inštitúcií formálneho vzdelávania, ktoré napomáhajú uznať prínos neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežu.

Stiahni 

 

„NO UZNAJ!“


Vzdelávanie sa v dnešnom svete dostáva do popredia ešte viac ako kedykoľvek pred tým.  Celoživotné vzdelávanie a s ním spojené aj vzdelávanie neformálne. Publikácia No uznaj! chce pomôcť k uznávaniu toho, čo sa v rámci neformálneho vzdelávania v práci s mládežou mladí ľudia môžu naučiť a čo môžu získať. Čitateľ sa v publikácii dozvie, čo je to neformálne vzdelávanie, prečo a ako sa zapojiť do podpory uznania neformálneho vzdelávania, stretne sa s dobrými príkladmi z praxe, ako neformálne vzdelávanie pomohlo pri zaradení sa do sveta práce mladým ľuďom. V poslednej časti sa viac dozvie o Projekte KomPrax – ako pomáha podpore neformálneho vzdelávania a možnosti získať nové kompetencie a zručnosti pre mladých ľudí aj tých, ktorí s nimi pracujú.

 

Stiahni

 

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov