IUVENTA / KomPrax / Všetko o školeniach / 1. krok - KAM - výber typu školenia / Nadstavbové školenia pre 18+ / Zoznam nadstavbových školení

Zoznam nadstavbových školení

Abecedný zoznam

Zoznam nadstavbových školení sa bude postupne dopĺňať o ďalšie školenia. Toto je aktuálny zoznam:

Informácie pre všetky školenia:

Nevyhnutná je aktívna účasť a účasť na celom vzdelávaní (trojdňové školenie, praktická časť v podobe malého projektu, jednodňové školenie). Účastníkom vieme okrem ostatných bezplatných služieb poskytnúť jednorazové preplatenie cestovného do výšky 5,51 €.

Organizačná forma: Trojfázové školenie. Prvá fáza prezenčnou formou v rozsahu 22 hodín (3 dni), druhá fáza dištančnou formou v rozsahu 10 hodín (realizácia malého projektu), a tretia fáza prezenčnou formou v rozsahu 8 hodín (1 deň). Spolu 40 hodín.

schema-nv 

Popis jednotlivých školení

Čo ťa páli - uhas! (Podpora aktívnej participácie mládeže na verejnom živote)

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou.

Témy, oblasti: Teória participácie (pojem a význam, členenie participácie), Bariéry a stimuly pre rozvoj participácie mládeže, Potreby, potenciál mládeže a stratégie zvyšovania participácie mladých ľudí, Legislatívny a koncepčný rámec podpory participácie mladých ľudí, Podpora a rozvoj mládežníckej participácie cez miestne projekty, Aktuálny stav participácie na Slovensku.

Absolvent/-ka získa:

 • Bude multiplikátorom mládežníckej participácie.
 • Bude jedným z podporných subjektov pre mladých ľudí, ktorí majú záujem participovať na verejnom živote.
 • Získa spôsobilosti informovať a podporovať aktívnych mladých ľudí, ale aj vytvárať podmienky a príležitosti pre spolupodielanie sa mladých ľudí na veciach verejných.

---späť na zoznam školení---

Koučing a jeho využitie v práci s mládežou

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie, minimálne dvojročná skúsenosť aktívnej práce s mládežou a potenciál využívať koučing v práci s mladými ľuďmi.

V prihláške prosím stručne a výstižne popíšte: skúsenosti v práci s mládežou, svoju motiváciu a prečo vás zaujíma koučovanie, čo si myslíte že vám školenie prinesie, a potenciál, ako využijete nadobudnuté vzdelanie v praxi.

Témy, oblasti: Prístupy pri práci s mládežou, Koučing, Koučovací proces a jeho fázy podľa ICF (international coaching federation), koučovacie otázky, Etické princípy, Tímový a individuálny koučing

Absolvent/-ka získa:

 • Osvojí si základné princípy a urobí prvý dôležitý krok k tomu, aby sa stal koučom.
 • Poznatky o koučingu ako jedného z efektívnych prístupov pri vedení a rozvíjaní mládeže, vie odlíšiť koučing od iných postupov (poradenstvo, terapia, vedenie, mentoring).
 • Rozumie základným princípom a postupom koučovacieho procesu podľa metodiky ICF, natrénuje si rozhodujúce koučovacie zručnosti.
 • Vie, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom koučovať mladých ľudí.
 • Vie, ako môže ďalej svoje koučovacie zručnosti a kompetencie rozvíjať.
---späť na zoznam školení---

Mediačné zručnosti v rovnakom zaobchádzaní

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, oblasti: mediácia a peer mediácia - konflikty, identifikácia a riešenie konfliktov, mediácia a rovesnícka mediácia, komunikácia; tolerancia, predsudky, diskriminácia – rovnosť príležitostí, diskriminácia, ochrana pred diskrimináciou, prevencia diskriminácie, stereotypy a predsudky; participatívne učenie, dynamika skupiny.

Absolvent/-ka získa:

 • Skúsenosti s poskytovaním peer mediácie v školskom prostredí, tak, aby bol/a schopný/schopná po skončení vzdelávacieho programu poskytovať peer mediáciu a získať mladých ľudí pre riešenie sporov mediáciou.
 • Skúsenosti s vytvorením prostredia pre prácu s predsudkami a z nich vznikajúcich konfliktov.
 • Skúsenosti so sebaadvokačnými postupmi v prípade diskriminácie v školskom prostredí či pri vstupe na trh práce a vie tieto zručnosti multiplikovať v práci s mladými.
 • Vie pracovať s mladými ľuďmi a motivovať ich v oblasti prijímania inakosti a riešenia z toho vyplývajúcich konfliktov.
 • Osvojí si mediačné zručnosti a vedomosti z teórie konfliktov (zamerané na špecifiká konfliktov v školských kolektívoch).
 • Rozpozná diskrimináciu, pozná obsah stereotypov a predsudkov.
 • Zručnosti v zážitkovom sprostredkovaní pocitov diskriminovaného človeka.
 • Ovláda možnosti ochrany pred diskrimináciou, možnosti jej predchádzania a tieto zručnosti vie multiplikovať v prostredí mládeže.
 • Vie používať zážitkové metódy, ovláda participatívne postupy v učení.
 • Zvláda skupinovú dynamiku vrátane riešenia problémových situácií.

---späť na zoznam školení---

Metódy a techniky práce so znevýhodnenými skupinami mládeže

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou, pracujúci s mládežou, ktorá pochádza zo znevýhodňujúceho prostredia alebo má iné špecifické potreby vo výchove a socializácii. Potrebná je aktívna účasť a účasť na celom vzdelávaní (víkendové vzdelávanie, praktická časť, jednodňové stretnutie).

Témy, oblasti: základy teórie sociálnej práce ako vedy, poslanie a cieľ sociálnej práce ako metódy práce s mládežou, druhy teórií sociálnej práce a ich využitie v praxi, humanizmus v sociálnej práci, definície a charakteristiky znevýhodnených skupín mládeže, etapy sociálnej práce s mládežou, metódy sociálnej práce, základy socioterapeutického procesu

Absolvent/-ka získa:

 • Poznatky o sociálnej práci a jej využití v práci s mládežou.
 • Schopnosť využiť prostredníctvom realizácie vlastného projektu v praxi už počas vzdelávacieho programu nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

---späť na zoznam školení---

Mládežnícka participácia na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou.

Témy: Formálne a neformálne vzdelávanie, spolupráca rôznych partnerov vo výchove a vzdelávaní; Diagnostika kvality hodnotového profilu výchovnej komunity; Charakteristiky vekových kategórie detí a mládeže podľa programu Cesty zrenia a výchovné cesty na podporu participácie; Projektovanie plánu rozvoja spolupráce; Ďalšie nástroje mládežníckej participácie na prieniku formálneho a neformálneho vzdelávania.

Profil absolventa:

 • Absolvent pozná pravidlá, princípy a špecifiká vytvárania partnerstiev medzi školami a MVO zameraných na podporu mládežníckej participácie.
 • Absolvent dokáže zadefinovať aktuálnu situáciu v úrovni participácie a demokratických prístupov a posúdiť kvalitu kultúry spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú.
 • Účastníci bezprostredne aplikujú výsledky diagnostiky pri tvorbe návrhu konkrétnych spôsobov participácie školy, MVO a ďalších partnerov v komunite.
 • Absolvent vie pripraviť plán rozvoja s využitím znalostí o projektovom plánovaní. Dokáže vybranú aktivitu z plánu rozvoja naplánovať v súlade s pravidlami projektového manažmentu, zrealizovať a vyhodnotiť.

---späť na zoznam školení---

Predchádzanie diskriminácie pri vstupe mládeže na trh práce

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, oblasti: Neformálne vzdelávanie; Diskriminácia veková, informačná; Prevencia a riešenia diskriminácie; Kompetencie a úlohy multiplikátora a zásady rovnakého zaobchádzania; Komunikačné, prezentačné a argumentačné zručnosti ako nástroj na presadenie práv; Celospoločenský význam ochrany ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania

Absolvent/-ka získa:

 • Poznatky o rámci možností, ktoré neformálne vzdelávanie poskytuje pri predchádzaní diskriminačným tendenciám pri vstupe mládeže na trh prác.
 • Základné povedomie o formách diskriminačného správania v zamestnaní, ktorému môžu byť mladí ľudia vystavení pri vstupe na trh práce, s dôrazom na znevýhodnené skupiny mládeže.
 • Základnú vedomosť o spôsoboch uplatňovania hospodárskych práv.
 • Schopnosť pracovať s dostupnými informáciami v oblasti predchádzania diskriminácie na pracovisku, aktívne ich vyhľadávať a analyzovať.
 • Zručnosti v oblasti komunikačných techník, spoločensky konformnej prezentácie názorov a základov argumentácie, ktoré sú potrebné na presadzovanie práv.
 • Vedomosť o prepojení problematiky predchádzania diskriminácie v hospodárskej oblasti a výchovy k aktívnemu uplatňovaniu práv na koncept projektového myslenia.
 • Praktickú skúsenosť s projektovým a finančným manažmentom pri tvorbe, realizácii a vyhodnotení vlastného projektu.
 • Súbor kompetencií pre multiplikovanie získaných poznatkov a ich ďalšiu aplikáciu v prostredí kmeňovej organizáci.

---späť na zoznam školení---

Propagácia ako súčasť projektového cyklu

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou, ktorí sú súčasťou tímu, ktorý bude v období medzi trojdňovým a jednodňovým školením pripravovať, realizovať alebo hodnotiť konkrétny projekt.

V prihláške prosím stručne a výstižne popíšte: konkrétny projekt alebo aktivitu, ktorej prípravná, realizačná alebo hodnotiaca fáza spadá do obdobia medzi trojdňovým a jednodňovým školením (realizácia projektu musí byť finančne zabezpečená z iných zdrojov). Na tento projekt bude naviazané praktické cvičenie v propagácii.

Témy, oblasti: Úloha propagácie v jednotlivých fázach projektu, Koncepcia propagácie projektu, Propagačné nástroje, Faktory ovplyvňujúce použitie propagačných nástrojov, Praktické overenie nadobudnutých zručností cez návrh, realizáciu a vyhodnotenie vlastnej propagácie svojho projektu

Absolvent/ka získa vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • pomenovať, čo môže byť predmetom propagácie v rámci projektu v prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fáze,
 • vysvetliť prínos propagácie v jednotlivých fázach projektu,
 • pomenovať aspoň 10 rôznych propagačných nástrojov,
 • stanoviť výhody a nevýhody jednotlivých nástrojov,
 • uviesť vhodné propagačné nástroje vzhľadom na zadefinované faktory projektu,
 • pomenovať faktory, ktoré ovplyvňujú propagáciu v rámci jednotlivých fáz skutočného projektu,
 • nastaviť kritériá úspešnosti ku konkrétnym propagačným aktivitám,
 • na základe pomenovaných faktorov navrhnúť propagačné nástroje,
 • vytvoriť plán propagácie skutočného projektu,
 • zreflektovať realizované propagačné aktivity,
 • navrhnúť zlepšenia realizovaných propagačných aktivít do budúcnosti,
 • vyúčtovať a odovzdať vyúčtovanie nákladov spojených s realizáciou propagačných aktivít.

---späť na zoznam školení---

Tvorba miestnych politík mládeže v samospráve

Cieľová skupina: Zástupcovia samospráv (zamestnanci, poslanci, členovia výborov), v ktorých agende je problematika mládeže; pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci. Ukončené stredoškolské vzdelanie, prax minimálne dva roky v oblasti mládeže a/alebo práce s mládežou. Skúsenosť s koncepčnou prácou v oblasti mládeže výhodou.

Témy, oblasti: práca s mládežou, mládežnícka politika, miestna politika mládeže, strategické plánovanie, zisťovanie názorov a potrieb mládeže, zapojenie mládeže a partnerských inštitúcií do plánovania, vedenie stretnutí, metódy pre dosiahnutie spolupráce, komunikácia a propagácia s dôrazom na mládež, projektový manažment pri realizácii politiky mládeže v obci, monitorovanie hodnotenie miestnej politiky a strategického plánu, udržateľnosť práce s mládežou

Absolvent/-ka získa:

 • Poznatky v oblasti postavenia mladých ľudí v spoločnosti, práce s mládežou a politiky mládeže; významu a možností realizácie politiky mládeže na miestnej úrovni.
 • Pozná výhody partnerského prístupu pri tvorbe a realizácii miestnej politiky mládeže.
 • Vie definovať a aplikovať princípy vedenia stretnutí a metódy pre dosiahnutie spolupráce skupín.
 • Vie aplikovať projektový manažment vo vzťahu k miestnej politike mládeže.
 • Pozná dostupné možnosti financovania projektov v rámci práce s mládežou a miestnej politiky mládeže.
 • Je schopný vytvoriť strategický plán v oblasti práce s mládežou.
 • Vie zadať a koordinovať realizáciu prieskumu na zistenie názorov a potrieb mladých, realizovať samostatný menší prieskum.
 • Dokáže aplikovať marketingové metódy propagácie a komunikácie vzhľadom na špecifiká skupín zapojených do mládežníckej politiky.
 • Nadobudnuté vedomosti a zručnosti využije v praxi už v rámci vzdelávania, prostredníctvom malého projektu.
 • Je schopný realizovať plánované aktivity a projekty, monitorovať postup a vyhodnocovať výstupy, výsledky a dopady strategického plánu/miestnej politiky mládeže.
 • Zefektívnenie v oblasti práce s mládežou. 

---späť na zoznam školení---

Vzdelávanie lídrov medzinárodných mládežníckych aktivít

Cieľová skupina: Mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou

Témy, oblasti: Možnosti medzinárodných aktivít ako nástroj neformálneho vzdelávania; Motivácia; Interkultúrne učenie; Práca so skupinou a budovanie tímu; Prezentácia a prezentačné zručnosti; Monitoring a hodnotenie; Osobnostný rozvoj lídra a jeho akčný plán

Absolvent/-ka získa:

 • Vie využiť príležitosti zapojiť sa do medzinárodných aktivít.
 • Pozná základné pojmy interkultúrneho učenia.
 • Má zručnosti podporovať empatické schopnosti a tolerantné postoje voči iným kultúram.
 • Si uvedomuje proces učenia sa počas medzinárodnej aktivity.
 • Má zručnosti spojené s prácou so skupinou.
 • Vie použiť hodnotiace metódy.
 • Vie zistiť reálne rozvojové potreby.
 • Vie aplikovať získané poznatky v práci so skupinou a na medzinárodnej aktivite.
 • Vie v praxi využiť prezentačné zručnosti.
---späť na zoznam školení---

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov