IUVENTA / KomPrax / Výskum

Výskumy o mládeži

Z pravidelných správ o mládeži, ktoré pripravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, je zrejmé, že na Slovensku chýbajú informácie o problémoch a potrebách mládeže (osobitne o rôznych špecifických skupinách mládeže). Keďže pre kvalitnú prácu s mládežou je dostatok relevantných informácií nevyhnutnosťou,  je potrebné chýbajúce informácie doplniť.

Prostredníctvom tejto aktivity identifikujeme chýbajúce informácie o mládeži, špecificky o znevýhodnenej mládeži a o práci s touto mládežou (zdravotne, sociálne, kultúrne a inak znevýhodnené skupiny mládeže); zabezpečíme výskumy v identifikovaných oblastiach, budeme informovať o výsledkoch výskumov a zaradíme ich do obsahu nových vzdelávacích programov.

Výsledkom bude 15 nových výskumov o mládeži, na základe ktorých bude pripravený systém ďalšieho vzdelávania v oblasti práce s mládežou a to vo forme desiatich nových vzdelávacích modulov, ktoré zabezpečia osvojenie si nových kľúčových kompetencií mladých ľudí. Získané informácie sa taktiež využijú pri príprave pravidelných národných a európskych dokumentov o stave mládeže na Slovensku.

Témy výskumov budú vychádzať z aktuálnej analýzy stavu mládeže na Slovensku, spracovanej do dokumentu Správa o mládeži 2010.

Výber výskumných projektov sa uskutoční na základe otvorenej výzvy, určenej profesionálnym (aj amatérskym)  výskumníkom a mladým doktorandom. Výzvu zverejníme na web stránke projektu, IUVENTY a jej tradičných partnerov.

KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • Zamestnávatelia
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov