IUVENTA / KomPrax / Výstupy projektu

Výstupy projektu

IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže realizovala v rokoch 2011-2015 národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax.

Vzdelávanie mladých vedúcich pre oblasť práce s mládežou

 • Cieľom vzdelávania, pozostávajúceho z troch víkendových školení, bolo posilnenie zručnosti (najmä mäkké a projektové) aktívnych mladých ľudí vo veku 15-17 rokov. Získané kompetencie využijú absolventi vzdelávaní pri vstupe na trh práce, ako aj pri ďalších aktivitách v oblasti práce s mládežou (lokálne a regionálne projekty, občianske združenia, študentské parlamenty a pod.).
 • Praktických zručnosti v kompetenciách ako tímová spolupráca, komunikácia, prezentačné zručnosti a iné. získavali účastníci vzdelávania realizáciou vlastných malých projektov, ktoré boli podporené maximálne do výšky 200 Eur. Príklady malých projektov realizovaných v rámci národného projektu sú dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/Neformalne-vzdelavanie/KomPrax-uspesne-projekty.alej
 • Priebeh vzdelávaní zabezpečovalo viac ako 160 vyškolených školiteľov mladých vedúcich, ktorí poskytovali podporu a mentoring medzi jednotlivými školeniami, ako aj viedli a usmerňovali mladých ľudí pri realizácií vlastných projektov.

Výstupy aktivity:

Počet účastníkov zapojených do vzdelávaní: 6 889

Počet zrealizovaných dlhodobých vzdelávaní: 322

Počet mladých ľudí vo veku 15-24 rokov zapojených do realizácie malých projektov: 24 594

Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou

 • Cieľom Základného vzdelávania mládežníckych vedúcich a Základného vzdelávania pracovníkov s mládežou, pozostávajúceho z dvoch víkendových školení, bolo posilniť zručnosti (najmä mäkké a projektové) aktívnych dobrovoľníkov a profesionálov, ktorí sa venujú práci s mládežou.
 • Praktické zručnosti, v oblastiach zadefinovaných pracovnou skupinou expertov, získavali dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou prostredníctvom realizácie svojich malých projektov, na ktoré získavali finančnú podporu maximálne do výšky 200 EUR.
 • Priebeh vzdelávaní zabezpečovalo viac ako 90 vyškolených školiteľov.

Výstupy aktivity:

Počet účastníkov zapojených do vzdelávaní: 2 399

Počet zrealizovaných dlhodobých vzdelávaní: 117

Nadstavbové, doplnkové a záujmové vzdelávanie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou

 • Cieľom vzdelávaní bolo posilnenie zručností dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou v špecifických oblastiach práce s mládežou (napr. Koučing a jeho využitie v práci s mládežou, Mediačné zručnosti a sebadvokácia, Globálne vzdelávanie mladých, Vzdelávanie rómskych lídrov v oblasti práce s mládežou a i.), ktoré sú dôležité pre ich kvalitnú prácu s mládežou.
 • Praktické zručnosti v konkrétnej oblasti vzdelávania účastníci vzdelávaní nadobúdali prostredníctvom realizácie vlastných malých projektov, na ktoré mohli získať finančnú podporu maximálne do výšky 200 EUR.
 • Priebeh vzdelávaní zabezpečovalo viac ako 50 školiteľov - odborných garantov tém.

Výstupy aktivity:

Počet účastníkov zapojených do vzdelávaní: 2 415

Počet zrealizovaných dlhodobých vzdelávaní: 137

Uznávanie neformálneho vzdelávania (zamestnávatelia, formálne vzdelávanie, ...)

 • Cieľom aktivity bolo vydanie podporného informačný materiálu – publikácie NO UZNAJ - s popisom systému neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, popisom získavaných kompetencií v oblasti práce s mládežou, spolu s ukazovateľmi kvality vzdelávacieho systému v práci s mládežou predovšetkým smerom k zástupcom zamestnávateľov a formálneho vzdelávania.
 • Publikácia slúžila aj ako informačný nástroj pre samosprávy a školské zariadenia, s cieľom zvýšiť ich motiváciu rozvíjať kvalitu práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania u zamestnancov samospráv a školských zariadení, ako aj podporiť význam NFV pre rozvoj kompetencií svojich zamestnancov.

Výstupy aktivity:

Počet vydaných informačných publikácií: 1

Počet vydaných a distribuovaných publikácií: 5 500 ks

Uznávanie neformálneho vzdelávania- regionálne okrúhle stoly

 • Cieľom aktivity bolo vytvorenie funkčných partnerstiev podporujúcich priechodnosť formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, smerujúce k uznaniu kompetencií získaných pri práci s mládežou.
 • Základom pre vytvorenie funkčných partnerstiev boli individuálne stretnutia (so zástupcami zamestnávateľov, občianskych združení, formálneho vzdelávania, inštitúcií verejnej a štátnej správy) a séria okrúhlych stolov, v každom z regiónov Slovenska, s vybranými zástupcami jednotlivých oblastí. Súčasťou stretnutí bola aj tvorba dokumentu „Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania“ a nastavenie systému uznávania neformálneho vzdelávania v praxi.
 • Spolupráca rôznych inštitúcií v téme uznávania neformálneho vzdelávania bola zavŕšená podpisom Deklarácie, čím sa zástupcovia inštitúcií zaviazali uznávať prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Celý zoznam signatárov Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania nájdete TU.

Výstupy aktivity:

Počet individuálnych stretnutí: 67

Počet zrealizovaných regionálnych okrúhlych stolov: 7

Počet účastníkov regionálnych okrúhlych stolov: 118

Počet signatárov Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania: 47 (60 ďalších subjektov sa pridalo k Deklarácií po oficiálnom termíne ukončenia aktivity)

Národná konferencie a veľtrh k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

 • Cieľom aktivity bolo prostredníctvom príkladov dobrej praxe podporiť vytvorenie nových funkčných partnerstiev smerujúcich k uznaniu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v oblasti práce s mládežou.

Výstupy aktivity:

Počet účastníkov odbornej časti Národnej konferencie: 90

Počet účastníkov veľtrhu k uznaniu neformálneho vzdelávania: 407

Kampaň „Uznanie“

 • Cieľom aktivity bolo podporiť spoločenské uznanie práce s mládežou prostredníctvom komplexnej aktivity.
 • Zvyšovanie informovanosti o neformálnom vzdelávaní a spoločenskom prínose práce s mládežou prebiehalo prostredníctvom realizácie jednodňových workshopov a panelových diskusií na stredných a vysokých školách Slovenska.
 • Získanie podpory a záujmu médií a širokej verejnosti o prínos neformálneho vzdelávania a práce s mládežou pre spoločnosť prebiehalo prostredníctvom „Súťaže tvorivých prác“, kedy mladí ľudia mohli kreatívne v rámci troch kategórií (multimediálne, literárne a výtvarné práce) spracovať svoj pohľad na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. Všetky práce zapojené do súťaže, ako aj informácie o víťazných prácach národného kola a krajských kôl sú dostupné na: http://sutazkomprax.iuventa.sk/sk/Kompetencie-pre-prax.html

Výstupy aktivity:

Počet súťažných príspevkov do „Súťaže tvorivých prác“: 111

Počet zrealizovaných jednodňových workshopov a diskusií: 63

Počet účastníkov jednodňových workshopov a diskusií: 4 710

Výskumy mládeže

 • Cieľom aktivity bolo identifikovať chýbajúce informácie o mládeži, špecificky o znevýhodnenej mládeži a práci s týmito skupinami mládeže (zdravotne, sociálne, kultúrne a inak znevýhodnené skupiny mládeže), zabezpečiť prieskumy v identifikovaných oblastiach, informovať o výsledkoch prieskumov a poskytnúť podklady zo získaných výsledkov pre tvorbu nových vzdelávacích programov. Všetky výskumy realizované v rámci národného projektu sú dostupné na: https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Publikacie.alej
 • Na základe výsledkov výskumu boli expertmi vytvorené nové vzdelávacie programy zamerané na prácu so špecificky znevýhodnenými skupinami mládeže, ktoré boli vzdelávané v rámci Nadstavbového, doplnkového a záujmového vzdelávania národného projektu.

Výstupy aktivity:

Počet zrealizovaných prieskumov a výskumov: 15

Počet vytvorených a akreditovaných vzdelávacích programov: 10

Vytvorenie databázy účastníkov

 • Cieľom aktivity bolo vytvorenie informačného systému, ktorý súčasne predstavoval podporný nástroj pri registrácií účastníkov, evidencií vzdelávacích programov a plánu vzdelávaní, informovaní účastníkov a školiteľov o vzdelávaniach. Súčasťou informačného systému bola aj evidencia elektronických osvedčení účastníkov vzdelávaní, ku ktorému mali účastníci po úspešnom ukončení vzdelávania prístup a môžu ich využiť pri hľadaní práce či iných príležitostiach v oblasti práce s mládežou (stáže, dobrovoľnícke projekty a pod.).

Výstupy aktivity:

Počet vytvorených databáz účastníkov: 1

Realizáciu Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax ukončila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dňa 30.6.2015.

Celková objem financií použitých na realizáciu aktivít NP bola viac ako 6 miliónov EUR, pričom takmer 2 milióny EUR bolo použitých na finančnú podporu malých projektov účastníkov vzdelávacích aktivít.


KomPrax – Kompetencie pre prax

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mladí vedúci (15 – 17 rokov)
 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 

 

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • Zamestnávatelia
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Verejnosť
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov