IUVENTA / Legislatíva / Legislatíva o mládeži / História a staršie dokumenty / PREHĽAD ZÁKONOV O MLÁDEŽI DO ROKU 2006

PREHĽAD ZÁKONOV O MLÁDEŽI DO ROKU 2006

Pojem „mládež" v slovenskej legislatíve

Pojem „mládež“ nie je v právnom poriadku SR definovaný. Niektoré zákony poznajú príbuzné pojmy, ktoré súvisia s vekovým ohraničením života, blízkym veku mládeže. Podľa Občianskeho zákonníka, rozhodujúcim je vek 18 rokov, ktorým osoba dovršuje plnoletosť. Trestný zákon rozoznáva pojem mladistvý (od 15 do 18 rokov) a osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná, čo je v tomto zmysle dieťa (do 15 rokov). Zákonník práce používa pojem mladistvý zamestnanec (zamestnanec mladší ako 18 rokov). Zákony sociálneho zabezpečenia používajú pojem nezaopatrené dieťa (do 25 rokov). Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí používa pojem dieťa (do 18 rokov) a mladý dospelý (18 až 25 rokov).

Aktuálne predpisy

Aktuálne znenia predpisov, vrátane ich noviel, sú dostupné prostredníctvom internetu na stránke Ministerstva spravodlivosti  www.justice.gov.sk v sekcii JASPI – Zákony, ďalej v sekcii Predpisy. Názvy predpisov sú uvádzané v ich skrátenej podobe, t.j. číslo zákona a názov zákona bez označenia ich noviel.

 K najdôležitejším patria:  

 • Zákon 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)

  • Nariadenie vlády č. 238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
  • Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

 

 • Zákon 386/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní

  • Vyhláška MŠ SR č. 42/1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

 

 • Zákon 83/1990 Zb. o združovaní občanov

 

 • Zákon 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

 

 • Zákon 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike

 

 • Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

  • Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach

 

 • Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia
  • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1996 Z.z. o podmienkach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu cirkevným školským zariadeniam, obecným školským zariadeniam a súkromným školským zariadeniam

 

 • Zákon 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach

  • Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z.z. o centrách voľného času
  • Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnostiVyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z.z. o domovoch mládeže
  • Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z.z. o škole v prírode
  • Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí

 

 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

 • Zákon 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov

 

 • Zákon 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

 

 • Zákon 313/2001 Z.z. o verejnej službe

 

 • Zákon 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

  • Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

 

 • Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

 

 • Zákon 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre

 

 • Zákon 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci

 

 • Zákon 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 

 • Zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

 • Zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

 • Zákon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve

  • Nariadenie vlády 361/2006 Z.z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia

 

 • Zákon 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

 

 • Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

 

 • Zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

  • Vyhláška MPSVR SR 390/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005

 

 • Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (§ 50 asignácia 2 %)

 

 • Zákon 281/2001 Z.z. o zájazdoch


Koncepcie a iné dokumenty:

 • Dohovor o právach dieťaťa 104/1991 Zb.
 • Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007
 • Implementácia Európskeho paktu mládeže na podmienky Slovenskej republiky a jej začlenenie do stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 – Akčné plány
 • Európska charta o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov
 • Európska charta informácií pre mládež
 • Koncepcia mladých lídrov
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030