IUVENTA / Legislatíva / Legislatíva o mládeži / Legislatíva EÚ

Legislatíva EÚ

Stratégia EU pre mládež: investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018

Dokument bol prijatý 27. novembra 2009 a významne prehodnocuje politiku voči mládeži v rámci Európskej únie. Novo definované ciele mládežníckej politiky Európskej únie sú nasledovné:

  • vytvoriť viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnaní;
  • zlepšiť prístup a plnú participáciu mladých ľudí v spoločnosti;
  • podporovať vzájomnú solidaritu medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi.

V rámci každého cieľa sa navrhujú dve alebo tri „oblasti činnosti“ s čiastkovými cieľmi na prvé tri roky 2010 – 2012. Každá oblasť obsahuje súbor možných špecifických opatrení, ktoré môžu podniknúť členské štáty a/alebo Komisia. Výzvy a príležitosti týkajúce sa súčasnej mládeže sa budú pravidelne hodnotiť a hierarchizovať každé tri roky s cieľom zabezpečiť flexibilitu a to tak, aby oblasti opatrení odrážali meniace sa potreby nových generácií. Zmeny možno urobiť aj po stanovení pokračovania stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť po roku 2010.

Oblasti činnosti: vzdelávanie, zamestnanie, tvorivosť a podnikavosť, zdravie a šport, participácia, sociálne začlenenie, dobrovoľníctvo, mládež a svet.

Európsky pakt mládeže

Zaoberá sa troma základnými oblasťami:

  • zamestnanosť;
  • vzdelávanie;
  • rodina.

Európsky pakt mládeže bol prijatý Európskou radou. Dáva priestor mladým ľuďom na aktívne zapájanie sa do činnosti v spoločnosti. Patrí k najdôležitejším dokumentom na európskej úrovni. Bol prijatý Európskou Radou. Zdôrazňuje potrebu otvorenej metódy koordinácie.

Jeho cieľom je zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy, mobility, profesijné zaradenie a sociálne zabezpečenie. Zároveň sa snaží zosúladiť profesijnú činnosť s rodinným životom. Vyzýva k spolupráci vnútroštátne, regionálne a miestne mládežnícke organizácie a taktiež Európske fórum mládeže. Ich zapojenie do činností a kooperácia zabezpečuje úspech paktu.

Európsky rámec mládežníckej politiky

V tejto publikácii Rada Európy definuje rozvoj mládežníckej politiky a jej úlohy.

Obsahom sú nové metódy a nástroje pre dosiahnutie cieľov a význam mládežníckej politiky. Pojednáva o rizikách a príležitostiach, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú. Zdôrazňuje dôležitosť mládežníckej participácie.

Na národnej úrovni pomáha pri koncipovaní, formulovaní a realizovaní vlastných mládežníckych politík. Podporuje ich kvalitný a efektívny rozvoj. Udáva základné spoločenské princípy, hodnoty a postoje. Rozvíja koncepcie v politickej, ekonomickej a spoločenskej oblasti.

Snaží sa meniť náhľad na mladých ľudí, nie ako na problém, ale ako na ľudský zdroj.

Publikácia uvádza šesť Európskych konferencií ministrov zodpovedných za mládežnícku agendu. Popisuje ich hlavné zámery, ciele, východiská a záverečné vyhlásenia.

Publikácia okrem iného popisuje vplyvy na mládežnícku politiku, jej podstatu a význam.

Biela kniha o mládeži

Biela kniha je základný dokument Európskej únie, ktorý definuje ciele a smerovanie mládežníckej politiky v Európskych spoločenstvách, ktorý:

  • Navrhuje nový rámec európskej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky, ktorý vychádza zo súčasných potrieb mladého človeka a spoločenského systému, v ktorom sa práve nachádza.
  • Definuje hlavné piliere politiky, ktorými sú podpora mládežníckeho dobrovoľníctva, informácie pre mládež, participácia a lepšie poznanie a porozumenie mládeže.

Horizontálnymi cieľovými témami zostávajú: celoživotné vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna integrácia, boj proti rasizmu a xenofóbii a samostatnosť mladého človeka.

Biela kniha definuje aj nové spôsoby riadenia a koordinácie aktivít. Tie spočívajú v spoločnom identifikovaní potrieb, definícii základných ukazovateľov, plánovaní a implementovaní dohodnutých krokov na úrovni členských štátov.

Biela kniha o mládeži (anglická verzia)

Revidovaná charta o participácii mladých ľudí na živote obcí a regiónov

Európska charta Rady Európy o participácii na živote obcí a regiónov udáva základné smery a podporuje mladých ľudí pri aktívnom podieľaní sa na verejnom živote na miestnej a regionálnej úrovni.

Navádza ich, ako získavať vedomosti, skúsenosti a ako využiť svoje práva a možnosti vo verejnom živote, a tým ich vedie k plnoprávnemu občianstvu.

Je súčasťou Rezolúcie 237 Stálej konferencie miestnych samospráv. Udáva svoje princípy a popisuje oblasti, v ktorých by mali byť mladí ľudia zapojení.

Okrem toho, popisuje aj formy mládežníckej participácie.

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030