IUVENTA / Mládež v akcii / Home

Novinky

FACEBOOK CHAT: ERASMUS+ OPEN TO THE WORLD

16. 5. 2014

Máš otázky o programe Erasmus+, na ktoré si nenašiel odpoveď? Opýtaj sa na ne priamo expertov. Zapoj sa do Facebook chatu Erasmus+ v stredu 21. mája od 11:00.

ZMENA PREDKLADACIEHO TERMÍNU V PROGRAME ERASMUS+

17. 3. 2014

V nadväznosti na ťažkosti s prihlasovaním sa do účastníckeho portálu, ktoré avizovali žiadatelia o finančný príspevok z programu EÚ Erasmus+, sa Európska komisia rozhodla posunúť pôvodný predkladací termín (17. 3. 2014) na pondelok 24. marca 2014 do 12:00.

POHNITE SVETOM SPOLU S NAMI – NÁRODNÁ AGENTÚRA ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE A ŠPORTU VYPISUJE KONKURZ NA ŠKOLITEĽOV

17. 2. 2014

Národná agentúra programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu vypisuje konkurz na školiteľov pre školenia na medzinárodnej úrovni realizované Národnou agentúrou v rámci školiacej stratégie.

všetky Novinky

Video

V týždni 26. 5. – 2. 6. 2013 sa v celej Európe slávil VI. ročník Európskeho týždňa mládeže. Tvorila ho široká škála podujatí a činností, ktoré sa uskutočnili vo všetkých 33 krajinách zapojených do programu EÚ Mládež v akcii a ktorých koordinovanie a organizovanie boli zverené národným agentúram pre program Mládež v akcii. Do tejto celoeurópskej kampane sa so svojimi aktivitami zapojilo aj Slovensko.

Erasmus+

1. janára 2014 sa začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

  1. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava
  2. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava

Pre ďalšie informácie klikajte tu

Národná agentúra Mládež v akcii

je zodpovedná za administráciu grantového programu Mládež v akcii (2007 – 2013) na Slovensku. Toto zahŕňa okrem prideľovania grantov na projekty v rámci programu aj poskytovanie konzultácií záujemcom o získanie grantu, prípravu metodických materiálov, školiacich aktivít a šírenie informácií o programe Mládež v akcii a súvisiacich témach.

Rovnako v tomto období Národná agentúra Mládež v akcii zodpovedá za realizáciu programu Mládež, ktorý bol predchodcom súčasného programu a niektoré jeho aktivity ešte trvajú.

viac o Národnej agentúre Mládež v akcii

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas