IUVENTA / Mládež v akcii / Novinky MLADEŽ V AKCII / POHNITE SVETOM SPOLU S NAMI – NÁRODNÁ AGENTÚRA ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE A ŠPORTU VYPISUJE KONKURZ NA ŠKOLITEĽOV

POHNITE SVETOM SPOLU S NAMI – NÁRODNÁ AGENTÚRA ERASMUS+ PRE OBLASŤ MLÁDEŽE A ŠPORTU VYPISUJE KONKURZ NA ŠKOLITEĽOV

17. 2. 2014

Kto sa môže do konkurzu zapojiť?

Do konkurzu sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí spĺňajú uvedené z nasledovných podmienok:

Vedomosti:

 • znalosť priorít a akcií v rámci programu Erasmus+;
 • znalosť konceptu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a s tým spojená legislatíva;
 • znalosť projektového manažmentu;
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou.

Zručnosti:

 • skúsenosti s prípravou, realizáciou a hodnotením školiacich aktivít v slovenskom jazyku;
 • skúsenosti s prípravou, realizáciou a hodnotením školiacich aktivít v anglickom jazyku výhodou;
 • primerané prezentačné a komunikačné zručnosti;
 • skúsenosti v oblasti práce s mládežou (profesionálne alebo na dobrovoľníckej báze) výhodou;
 • skúsenosti s programom Mládež v akcii (z r. 2007 – 2013) výhodou.

Postoje:

 • ochota pracovať na vlastnom sebarozvoji a ochota k sebavzdelávaniu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou;
 • ochota spolupracovať na rozvoji kvality v rámci tímu školiteľov;

 • ochota spolupracovať na tvorbe koncepčných a expertných podkladov pre Národnú agentúru výhodou.

Výhody spolupráce

Vybraní uchádzači budú zaradení do databázy školiteľov Národnej agentúry Erasmus+ a budú mať možnosť školiť aktivity na medzinárodnej, národnej resp. česko-slovenskej úrovni a EDS školenia.. EDS školitelia budú vybraní z prihlásených a vybraných školiteľov Erasmus+.

Finančné ohodnotenie školiteľov závisí od dĺžky školiacej aktivity, typu školiacej aktivity, ako aj od úrovne realizácie. (Orientačne je finančné ohodnotenie školiteľov nasledovné:

 • pre národné (česko-slovenské) aktivity: 150 €/deň;
 • medzinárodné aktivity: 250 €/deň.
Pre vybraných uchádzačov bude následne počas roka 2014 pripravené školenie zamerané na rozvoj školiteľských zručností alebo rozvoj v tematickej oblasti. Školenie je povinné! Predpokladané dátumy: 10. – 13. apríla, 8. – 11. mája (alebo po dohode s vybranými uchádzačmi). V prípade neúčasti nebude môcť byť záujemca zaradený do databázy školiteľov.

Ako sa stať jedným zo školiteľov?

img_7591

Výber školiteľov bude prebiehať v dvoch častiach:

Prvá časť pozostáva z výberu uchádzačov na základe prihlášky a štruktúrovaného životopisu vo forme Europass (informácie o zasielaní prihlášky a životopisu sú uvedené nižšie).

V druhej časti pozveme úspešných uchádzačov na osobné stretnutie, ktoré bude zahŕňať aj prezentáciu uchádzačom zvolenej školiacej aktivity.

Pracovný vzťah medzi organizáciou IUVENTA, Národnou agentúrou Erasmus+ a školiteľom môže byť realizovaný formou Dohody o vykonaní práce alebo na základe Zmluvy (práca na živnosť). Predpokladaná spolupráca je minimálne do roku 2015.

Prihláška

Svoju prihlášku a životopis zašlite v dvoch formách – elektronicky a poštou, pričom podpísanú prihlášku a životopis pošlite na adresu:

 • IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže
  Národná agentúra Erasmus+
  Mgr. Alena Tomanová
  Búdková 2
  SK-811 04 Bratislava 1

a aj v elektronickej forme na e-mail alena.tomanova@iuventa.sk do nedele 2. marca 2014. Všetkých záujemcov bude Národná agentúra Erasmus+ informovať o výsledku prvého kola konkurzu najneskôr do piatku 7. marca 2014.

V prípade doplňujúcich informácií k tejto výzve kontaktujte kontaktnú osobu:

 • Mgr. Alena Tomanová (IUVENTA)
  tel.: (421-2) 59 29 63 20
  m.t.: (421-908) 67 88 14
  e-mail: alena.tomanova@iuventa.sk

ilustračné foto: mladezvakci.cz

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas