IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu

Akcie programu Mládež v akcii

PROGRAM MLÁDEŽ V AKCII

Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej únie a je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa.

Podporuje teda mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami, neformálne vzdelávanie, interkultúrny dialóg, participáciu a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Program taktiež podporuje rozvoj a výmenu skúseností, odborných znalostí a príkladov dobre praxe medzi osobami pracujúcimi s mládežou.

Akcia 1: Mládež pre Európu

Podakcia 1.1 – Mládežnícke výmeny

– je určená pre mladých ľudí, ktorí sa chcú stretnúť so skupinami mladých ľudí z iných krajín EÚ. Ide o spoluprácu medzi dvomi alebo viacerými skupinami mladých ľudí z rôznych krajín, pričom sa im ponúka možnosť počas 6 až 21 dní diskutovať o rôznych témach (ako napr.životné prostredie, umenie a kultúra, zdravie, voľný čas mládeže, rodová rovnosť...). Popri tom majú možnosť naučiť sa niečo nové o jednotlivých krajinách.

Príklad mládežníckej výmeny:
Multilaterálna mládežnícka výmena „Bring us together“ sa konala na Slovensku za účasti 20-tich účastníkov z Belgicka, Francúzka, Slovinska a Slovenska. Výmena bola zameraná na mládež s nedostatkom príležitostí : vyrastali , alebo žijú v odľahlých oblastiach krajiny a sú konfrontovaní s realitou, ktorú im takýto spôsob života prináša. Projekt svojimi diskusiami na témy: mládežnícka mobilita, jej možnosti a príležitosti, porovnávanie života v odľahlých oblastiach v jednotlivých krajinách... dopomohol k rozvoju osobnosti účastníkov a umožnil im priblížiť iné kultúry. Kládol dôraz na podporu tolerancie a prekonávanie predsudkov voči nepoznanému.

Podakcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy

– sú projekty, ktoré iniciujú, zostavujú a realizujú samotní mladí ľudia. Sú určené pre mladých ľudí, ktorí chcú aktívne zmeniť niečo vo svojej obci, meste, regióne a rozvíjať pritom svoju iniciatívnosť a tvorivosť.

Príklad mládežníckej iniciatívy:
Originálny nápad na projekt mládežníckej iniciatívy pod názvom „Nájdi vo mne človeka“ predložila neformálna skupina 20-tich mladých ľudí rómskeho pôvodu „Magnetky“. Skupina sa rozhodla pracovať na zlepšení vzťahov medzi rómskou a nerómskou komunitou. Vďaka ich iniciatíve vytvorili priestor na diskusiu medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou. Počas projektu zrealizovali niekoľko besied, dramatických scénok, tanečných a speváckych vystúpení na základných školách a v centrách voľného času. Aktivity projektu jednoducho nazvali „Povedz tancom, hrou a zábavou rasizmu nie!“ Celý projekt vyvrcholil kultúrnym podujatím a koncertom kapely Gypsy.cz na hlavnom námestí v Banskej Bystrici, ktorý zorganizovali.

Tým chceli ukázať aj širšej verejnosti, že:
„Nie sme len muzikanti alebo zlodeji a nežijeme len zo sociálnych dávok. Vieme oveľa viacej, máme svoje sny a plány. Študuje a chceme byť tiež raz lekármi, učiteľmi, policajtmi. Počúvame hip-hopovú hudbu, obliekame sa moderne, vieme perfektne tancovať, maľovať, písať básne... a nehanbíme sa za to, kým sme, a čím sú naši rodičia, ale naopak, dokážeme to povedať okolitému svetu.“
(výrok účastníka projektu)

Podakcia 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie

– podporuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Zameriava sa na podporu aktívnej účasti mladých ľudí na živote ich komunity.

Príklad projektu mládežníckej demokracie:
Zaujímavý projekt v rámci tejto akcie zrealizoval Študentský parlament mesta Košíc v spolupráci s partnerskými organizáciami Centrom voľného času- Regionálne centrum mládeže Košice, Študentskou radou mesta Miskolc a Pedagogickým inštitútom Miskolc z Maďarska. Zámerom projektu bolo zlepšenie vzťahov medzi študentmi slovenskej a maďarskej národnosti. Prostredníctvom projektu sa rozhodli zrealizovať na školách otvorenú diskusiu o rasizme a xenofóbii s odborníkmi v oblasti ľudských práv. Spoločne zorganizovali stretnutia s politikmi a diskutovali s nimi na tému slovensko-maďarských vzťahov. Organizátori pripravili školenie o demokracii, aktívnej participácii a európskom občianstve a zrealizovali stretnutia v prihraničnej oblasti, ktoré boli zamerané na vzájomnú spoluprácu a podporu aktivít pre mládež. Záverom pripravili koncepciu spolupráce medzi oboma parlamentmi a pokúsili sa vytvoriť spoločný parlament ako platformu pre budúcu spoluprácu medzi mládežou oboch krajín.

Takto hodnotí projekt jeho účastník:
„Keď sme sa o projekte rozprávali na začiatku, bolo to pre mňa niečo úplne neznáme. Vedel som len, že budeme spolupracovať s tými „Maďarmi“, na ktorých moji rodičia stále nádavajú. Ale vyzeralo to zaujímavo, tak som sa rozhodol zapojiť sa. Prvé spoločné stretnutie bolo veľmi zaujímavé, prezentovali sme našu prácu a plány, ktoré spoločne v rámci projektu chceme dosiahnuť. No najlepšie sme sa spoznali počas prvej výmeny, keď sme boli ôsmi Slováci a ôsmi Maďari zo študentských parlamentov v maďarskej dedinke Pere, neďaleko Miskolca. Bolo to super a uvedomil som si, že nerobím žiadny rozdiel medzi nami. Škoda len, že presvedčiť rodičov nie je také jednoduché.“

Akcia 2: Európska dobrovoľnícka služba

– je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú vykonávať dobrovoľnícke aktivity v krajinách Európskej únie alebo za jej hranicami, a to v organizáciách aktívnych v oblasti, ktorá samotného mladého človeka najviac zaujíma.

Prečo by mladý človek ísť preč jeho/jej krajina? Brazilčan na Slovensko. To je iný život. To neni zlé. Vlastne to môže byť tvoja najlepšia skúsenosť. EDS – Európska Dobrovoľnícka Služba je tvoja šanca. Môžeš sa učiť veľa vecí a pomáhať veľa ľudí. Tu, môžeš učiť a sa učiť. Keď si začínaš nový život, učíš sa veľa vecí o sebe, ako žiť a byť sám. Budeš vidieť, že existujú človeci po svete a oni sú ľudia ako ty. Poznáš novú kultúru, jazyky. Nebudeš ‚syn alebo dcéra‘, ‚brat alebo sestra‘. Budeš Ty. A keď vieš kto si naozaj budeš štastný. To je EDS pre mňa.“ (Ernani Augustus, Brazília)

Akcia 3: Mládež vo svete

V rámci tejto akcie je možné spolupracovať so:

Susediacimi partnerskými krajinami Európskej únie (Podakcia 3.1) alebo s inými krajinami sveta (Podakciu 3.2).

Príklad projektu:
Veľmi zaujímavý a zároveň náročný na organizáciu bol projekt, ktorý organizovalo OZ ACHO – Aktívne chvíle oddychu. Projekt vychádzal z potreby nájsť nový spôsob, akým možno namotivovať a zaktivizovať dnešnú mládež. Išlo o projekt školenia, ktorý bol hosťovaný na Slovensku. Jeho cieľom bolo naučiť mládežníckych pracovníkov a dobrovoľníkov ako využívať nové netradičné metódy práce s mládežou ako sú hudba, tanec, divadlo, výtvarné umenie. Projektu sa zúčastnilo 30 ľudí zo Slovenska, Portugalska, Talianska, Turecka, Grécka, Litvy, Macedónska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Izraela, Egyptu. Projekt bol zaujímavý a inovatívny najmä v tom, že prichádzalo k výmene skúseností v oblasti práce s mládežou v rámci rôznych kultúrnych ale i náboženských prostredí. Ako príklad možno uviesť aktivity, ktoré sa venovali špecifikám práce s arabskou mládežou alebo ako využívať interkultúrny dialóg pri práci so židovskou a palestínskou komunitou atď.

O spokojnosti účastníkov s projektom hovoria aj ich výroky:

  •  „Páčilo sa mi to že nebol iba jediný tréner, ale trénermi sme boli my všetci – skutočná výmena skúseností.“
  • „Páčilo sa mi niekoľko kultúrnych rozdielov, ktoré spravili všetko oveľa viac zaujímavým, tento tréning je jeden z tých, keď povedať ‚dovidenia‘ je skutočne ťažké.“
  • „Skupina mala obrovskú energiu, obrovské množstvo ‚vecí na výmenu‘, našla som tu veľa inšpirácie a zároveň relax – cítila som sa ako doma! Za to ďakujem!“

Akcia 4: Podporné systémy mládeže

Podakcia 4.3 – Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce s mládežou a mládežníckych organizácií

– je zameraná na podporu ľudí aktívnych v oblasti mládeže a mládežníckych organizácií, teda výmeny skúseností, odborných znalostí, praxe ako aj aktivít, ktoré vedú k dlhotrvajúcim projektom, partnerstvám a sieťam.

Príklad projektov vzdelávacích aktivít a vytvárania sietí:
Organizácia Fénix zrealizovala s podporou programu Mládež v akcii osemdňové školenie, ktoré bolo určené pre dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou. Na projekte sa aktívne zúčastnilo 20 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a najmä vzdelávať pracovníkov pre prácu so špecifickými skupinami detí a mládeže s rôznymi druhmi hendikepu (sociálne znevýhodnenie, týranie, drogové závislosti, telesné a mentálne postihnutie...).

Účastníčka z Čiech o projekte hovorí:
„Nebyla to jen „suchá nalejvárna“, ale byla vždy proložena praktickými cvičeními a hrami, které si účastníci mohou zahrát i s dětmi a mládeží. Pro mě jako vedoucí byla asi nejúžasnější přednáška o mentálně postižených, protože s nimi nemám žádnou zkušenost. A to, že si lektoři s sebou dovezli jednoho takto postiženého mládence, který byl s námi na Kaskádách celý den a ukazoval účastníkům jak se dokáže pro věci nadchnout a s jakým zápalem věci dělá, to je pro mě inspirace jak více zapojit děti s postiženími do celoroční činnosti našeho oddílu.“

Akcia 5: Podpora európskej spolupráce v oblasti mládeže

Podakcia 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku podporuje spoločnú spoluprácu, semináre a štruktúrovaný dialóg

Príklad projektu stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku:
Jeden z úspešných projektov realizovala Rada mládeže Slovenska. Išlo o medzinárodnú konferenciu, ktorá pojednávala o rôznych aspektoch dobrovoľníctva a zároveň sa venovala formovaniu mládežníckej politiky na európskej úrovni. Hlavným cieľom projektu bolo identifikovať a vymedziť úlohu členských krajín EÚ v procese vytvárania mládežníckej politiky v oblasti dobrovoľníctva. Konferencia priniesla otvorenú a živú medzisektorovú diskusiu o dobrovoľníctve a jeho dopadoch na osobnostný a profesijný rozvoj jednotlivca a zároveň aj o jeho socioekonomickom dopade na celú spoločnosť. Na konferencii sa zúčastnilo 34 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Rumunska. Prostredníctvom panelových diskusií si mohli vymieňať názory a rôzne perspektívy zástupcovia mládežníckych organizácií, mládežnícki lídri, experti, ako aj ľudia zodpovední za tvorbu politík.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas