IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Akcie programu / Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

Akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba

Čo je EDS?

EDS je Európska dobrovoľnícka služba, ktorá umožňuje mladým ľuďom vycestovať von do zahraničia a realizovať tak projekt EDS v niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne v ostatných krajinách sveta. Téma projektu môže byť rôznorodá a dotýkať sa oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie...

Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi a umožniť im tak skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS môže pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný ako aj profesionálny rast.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom a ako?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov. Dobrovoľník musí mať trvalé bydlisko v Slovenskej republike, prípadne v iných programových alebo partnerských krajinách.

Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, vrátane mladých ľudí s postihnutím sa môžu zúčastniť EDS už vo veku od 16 rokov.

EDS môžu vykonávať po dobu od 2 do 12 mesiacov vo všetkých krajinách Európskej únie, krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), programových krajinách a ostatných krajinách sveta. V prípade dobrovoľníkov s nedostatkom príležitostí sa obdobie trvania aktivít projektu môže skrátiť a to v čase od 2 týždňov do 2mesiacov.

Dobrovoľníkovi je z grantu hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie a vreckové.

Ako si nájsť vysielajúcu a hostiteľskú organizáciu?

V prípade, že sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkom, musíte kontaktovať niektorú z vysielajúcich organizácii na území Slovenskej republiky. Takáto organizácia Vám pomôže s prípravou projektu, s Vašou celkovou prípravou pred odchodom na EDS a bude s Vami udržiavať kontakt a poskytovať podporu počas trvania EDS.

Vysielajúcu organizáciu nájdete v medzinárodnej databáze akreditovaných organizácií, tak ako aj Vašu budúcu hostiteľskú organizáciu v ktorej budete vykonávať svoje aktivity.

Hostiteľskú organizáciu si môžete nájsť sami, alebo s pomocou vysielajúcej organizácie.

Link na medzinárodnú databázu akreditovaných organizácií: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Ak ste si už vybrali hostiteľské miesto, zašlete do tejto organizácie svoj motivačný list a životopis. V momente, keď sa dohodnú všetky zúčastnené strany a vypracujú žiadosť, podajú ju do príslušnej Národnej agentúry k jednému z predkladacích termínov.

Ak sa Vaša žiadosť schváli, projekt sa môže začať. Pred odchodom na EDS sa však ešte musíte zúčastniť školenia pred odchodom na EDS (Pre-departure training), na ktorý Vás pozveme. Na takomto školení Vás čaká stretnutie s ďalšími dobrovoľníkmi, oboznámite sa s tým, čo Vás čaká a neminie počas EDS, oboznámite sa s metódami neformálneho vzdelávania, všetkými potrebnými vecami a určite sa dobre zabavíte.

Potom vás už čaká cesta a samotná dobrovoľnícka služba.

Kto môže požiadať o grant?

O grant, respektíve o finančnú podporu môže požiadať, ktorýkoľvek z partnerov – vysielajúca ako aj hostiteľská organizácia, prípadne koordinujúca a to do svojej príslušnej Národnej agentúry. Organizácie musia byť akreditované (pozri časť Akreditácia).

Podrobnejšie informácie o EDS a o tom ako vypracovať a realizovať projekt nájdete v anglickom jazyku na www.evsguide.eu.

Čo tesne pred vycestovaním?

Po definitívnom schválení projektu sa musí dobrovoľník zúčastniť už spomínaného pre-departure tréningu a najmä nezabudnúť sa poistiť.

Poistenie AXA

Každý EDS dobrovoľník musí byť poistení v poisťovni AXA prostredníctvom svojej vysielajúcej, prípadne hostiteľskej organizácie.

Viac o poistení AXA sa dozviete na stránke: http://www.europeanbenefits.com/index.php?lang=en&home=0, prípadne v Príručke pre dobrovoľníka (Európska dobrovoľnícka služba – Plán skupinového poistenia).

Podrobné informácie nájdeš v Sprievodcovi programom Mládež v akcii . Ak sa rozhodneš zapojiť do Akcie Európska dobrovoľnícka služba, neváhaj osloviť regionálneho konzultanta programu Mládež v akcii, ktorý vám poradí a môže dať cenné typy a nápady, alebo v prípade otázok kontaktujte Národnú agentúru Mládež v akcii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas