IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Naše aktivity / Akreditácia EDS organizácií

Akreditácia EDS organizácií

NEPLATNÉ INFORMÁCIE!

Akreditácia organizácií

Čo je akreditácia EDS organizácií?

Akreditácia umožňuje organizáciám prístup k EDS a to aby mohli vysielať alebo hosťovať dobrovoľníkov.

Kto sa môže akreditovať?

Akreditovať sa môže každá organizácia z programovej krajiny alebo juhovýchodnej Európy so záujmom vyslať alebo hosťovať dobrovoľníka alebo koordinovať EDS projekt. Organizácia z inej krajiny než je programová krajina alebo z juhovýchodnej Európy sa môže zapojiť do EDS projektu bez akreditácie.

Ako sa môže organizácia akreditovať?

Organizácia, ktorá chce získať akreditáciu musí predložiť žiadosť „Vyjadrenie záujmu“ (Expression of Interest – EI), ktorá obsahuje hlavnú motiváciu a návrhy EDS aktivít (pozri webovú stránku európskej komisie  http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm ). Tento formulár musí byť podaný do príslušnej inštitúcie zodpovednej za akreditáciu (Národná agentúra). Tá istá organizácia môže požiadať o jednu alebo viacero typov akreditácie. Organizácia môže získať akreditáciu na:

  • hosťovanie,
  • vysielanie,
  • koordinovanie.

V prípade, že chce organizácia zastrešiť celý administratívny proces a podať projekt do Národnej alebo Výkonnej agentúry, musí sa automaticky akreditovať aj ako koordinujúca organizácia.

Kedy sa môže organizácia akreditovať?

EI je možné predložiť kedykoľvek (nie sú stanovené žiadne predkladacie termíny). Organizáciám sa však odporúča, aby si žiadosť o akreditáciu podali v primeranom časovom predstihu pred predkladacím termínom, ku ktorému chcú žiadosť predložiť (v zásade 6 týždňov pred predkladacím termínom). Žiadateľ sa tak vyhne neschváleniu z dôvodu, že v čase posudzovania projektu niektoré organizácie ešte neboli akreditované.

Kto udeľuje akreditáciu?

Akreditáciu udeľuje:

  • Výkonná agentúra: pre organizácie, ktoré sú a) aktívne na európskej úrovni v oblasti mládeže b) medzivládnou organizáciou alebo c) ziskovou organizáciou, ktorá organizuje podujatia v oblasti mládeže, športu alebo kultúry).
  • Národná agentúra v krajine, v ktorej organizácia sídli, toto platí pre všetky organizácie, ktoré sídlia v programových krajinách.
  • SALTO SEE výskumné centrum pre všetky ostatné organizácie pochádzajúce z juhovýchodnej Európy.

Poznámka: EI musí byť vyplnená v angličtine.

Čo ďalej?

V ideálnom prípade je EI po podaní prihlášky do 6 týždňov zaregistrovaná a zároveň prebehne aj akreditačný proces. Do organizácie sú vyslaní nezávislí akreditori, ktorí zhodnotia spôsobilosť organizácie zapojiť sa do programu Európskej dobrovoľníckej služby, alebo Vás skontaktujú telefonicky. V prípade schválenia, zodpovedné inštitúcie pridelia referenčné číslo EI a oznámia to organizácii. Toto číslo musí byť uvedené v každej prihláške a v každom projekte, do ktorého je organizácia zapojená.

Akreditácia je platná na obdobie stanovené v žiadosti EI, avšak maximálna doba platnosti je tri roky. Po uplynutí doby platnosti môže byť akreditácia obnovená podaním novej EI.

Podmienkou akreditácie je, že všetky organizácie budú uplatňovať princípy Charty EDS vo všetkých bodoch projektu.

Zodpovedné štruktúry môžu akreditáciu kedykoľvek odobrať, ak dôjde k nedodržaniu Charty EDS.

Ako si nájsť partnera?

Pre uľahčenie hľadania partnerov, popis projektu a profily všetkých akreditovaných organizácií sú uverejnené v databáze organizácii európskej dobrovoľníckej služby. Databázu nájdete na: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm.

Ďalšie možnosti nájdenia partnerov:

Poznámka:

  • Vypracovanú žiadosť posiela organizácia do Národnej agentúry poštou, jeden originál a taktiež v elektronickej podobe (najlepšie mailom osobe zodpovednej za akreditačný proces) + stanovy a doklad o pridelení IČO.

Upozornenie: pretože program Mládež v akcii končí a od januára 2014 bude Európska dobrovoľnícka služba súčasťou programu Erasmus +, Národná agentúra v súčasnosti neprijíma nové žiadosti o akreditáciu ani žiadosti a obnovenie akreditácie. Akreditácie na hosťovanie a vysielanie v rámci EDS budú pokračovať v januári 2014, sledujte prosím novinky našej web stránke.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas