IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Naše aktivity / Rozvoj mládežníckej politiky

Rozvoj mládežníckej politiky

Podpora rozvoja mládežníckej politiky

Úlohou Národnej agentúry je aj podpora rozvoja mládežníckej politiky s dôrazom na prepájanie noviniek z európskej úrovne na národnú, regionálnu a miestnu. Oblasť mládeže získava priebežne na svojej dôležitosti.

V rámci novej stratégie Európa 2020  je iniciatíva Mládež v pohybe jednou zo 7 hlavných iniciatív Európskej únie. Cieľom je zlepšiť výsledky a zvýšiť medzinárodnú atraktivitu vyšších vzdelávacích inštitúcií v Európe a celkovú kvalitu všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ, ktoré by spájali vysokú kvalitu a princíp rovnosti, prostredníctvom zvýšenia mobility študentov a účastníkov vzdelávania, a prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti zamestnávania mladých ľudí.

Európska komisia v roku 2009 zároveň prijala novú stratégiu nazvanú „Mládež – investície do mladých ľudí a zvyšovanie ich angažovanosti“. Pre naplnenie tejto stratégie sú prioritami vytvorenie viac príležitostí pre mládež v oblasti vzdelávania a zamestnanosti; zlepšiť prístup a plné zapojenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti a posilňovať solidaritu medzi mládežou a spoločnosťou. Tento dokument vznikol na základe širokej konzultácie s mladými ľuďmi, do ktorého sa zapojilo viac ako 20 tisíc Slovákov.

Aby sa ciele definované v európskych politikách dostali až k samotným mladým ľuďom Národná agentúra realizuje projekt Partnerstvo, prostredníctvom ktorého vzdelávame zástupcov samospráv tak, aby na miestnej úrovni vytvárali vlastný systematický spôsob, ako pristupovať k mládeži tak, aby ich prístup odrážal potreby mladých ľudí a zároveň ciele a priority stanovené na európskej úrovni.

Viac informácii o stratégii Európa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Viac informácii o stratégii Mládež – investície do mladých ľudí a zvyšovanie ich angažovanosti: http://ec.europa.eu/youth/news/news1458_en.htm


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas