IUVENTA / Mládež v akcii / O nás / Naše aktivity / Uznávanie neformálneho vzdelávania

Uznávanie neformálneho vzdelávania

YOUTHPASS

Dôležitou súčasťou programu Mládež v akcii je Youthpass. Dokument, ktorý uznáva neformálne vzdelávanie a zároveň nástroj, ktorý slúži na podporu uznania mládežníckej práce a stratégie celoživotného vzdelávania.

Youthpass je určený všetkým tým, ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci programu Mládež v akcii a chcú získať potvrdenie – certifikát o získaných kompetenciách počas trvania svojho projektu. V súčasnosti sa vydáva v rámci akcií:

Youthpass si vytvorí účastník projektu sám, za podpory organizátora – garanta projektu, ktorý zodpovedá za posúdenie získaných zručností a kompetencií. Do tohto procesu Národná agentúra nevstupuje.

Youthpass je oficiálne spustený od leta 2007. Vydáva sa aj so spätnou platnosťou od februára 2007. Pre potreby Youthpassu bola zriadená webová stránka www.youthpass.eu.

Na webovej stránke sa nachádza postup, ako certifikát vytvoriť.

Youthpass certifikát obsahuje kontaktné údaje, popis projektu a najmä popis získaných kompetencií, ktoré definujeme ako kombináciu vedomostí, zručností a postojov. Najdôležitejšou súčasťou Youthpassu je práve 8 kľúčových kompetencií, ktorými sú:

  • Komunikácia v materinskom jazyku;
  • Komunikácia v cudzom jazyku;
  • Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky;
  • Digitálna kompetencia;
  • Naučiť sa učiť;
  • Spoločenské a občianske kompetencia;
  • Iniciatívnosť a podnikavosť;
  • Kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

Ďalšie odkazy:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zodpovednú osobu za Youthpass.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas