IUVENTA / Mládež v akcii / Po schválení projektu / Kedy a ako dostanem finančný príspevok ?

Kedy a ako dostanem finančný príspevok ?

Ako sa dostať k peniazom?

Váš projekt bol schválený. Čo nasleduje potom? Ako sa dostanete ku schválenému grantu?

Poďme krok po kroku:

1.    Národná agentúra má po schválení projektu tri mesiace na to, aby Vám zaslala Zmluvu o finančnom príspevku v dvoch kópiách s prílohami.

2.    Po obdržaní Zmluvy o finančnom príspevku (v dvoch kópiách) dokument preštudujete a skontrolujete, či sedia všetky údaje. Ak nesedia všetky údaje, tak informujte pracovníka Národnej agentúry, ktorý Vám zmluvu zaslal (je podpísaný v sprievodnom liste) o chybách.

3.    Ak je Zmluva o finančnom príspevku v poriadku, musia byť obidve kópie podpísané štatutárnym zástupcom a zaslané späť do Národnej agentúry. Národná agentúra je poslednou stranou, ktorá zmluvu podpisuje.

4.    Národná agentúra zašle na Váš účet finančný príspevok. V období, ktoré je v Zmluve o finančnom príspevku špecifikované ako obdobie oprávnenosti nákladov, môžete financie využívať s cieľom úspešnej realizácie projektu.

Výška finančného príspevku

V prípade schválenia Vašej žiadosti o finančný príspevok, schválená výška finančných prostriedkov nemusí zodpovedať Vami žiadanej sume. Financovanie môže byť znížené na základe uplatnenia pravidiel financovania jednotlivých akcií.

Výška finančného príspevku uvedená v zmluve o finančnom príspevku predstavuje maximum, ktoré nemôže byť za žiadnych okolností navýšené.

Schválená suma nesmie prevyšovať žiadanú sumu.

Spôsoby platby

Existujú dva spôsoby, akými Národná agentúra vykonáva platby úspešným žiadateľom o finančný príspevok.

Prvý spôsob

Väčšina projektov podporených v rámci programu Mládež v akcii je financovaných prostredníctvom jedného preddavku a doplatku.

Preddavok v tomto prípade činí 80% schváleného finančného príspevku.

Výška doplatku je stanovená na základe záverečnej správy, ktorá musí byť doručená do dvoch mesiacov po ukončení projektu.

Druhý spôsob

V niektorých prípadoch za účelom znížiť finančné riziko, Národná agentúra vykonáva platby prostredníctvom dvoch preddavkov.

Tento princíp sa uplatňuje, ak:

•    je projekt predložený neformálnou skupinou mladých ľudí a žiadaný finančný príspevok je vyšší ako 25 000 eur.

•    projekt Akcie 2 (EDS) trvá 6 až 24 mesiacov a vyžaduje finančný príspevok vyšší ako 50 000 eur, iba v prípade, ak dobrovoľník/ci neboli identifikovaný v žiadosti.

Prvý preddavok v tomto prípade činí 40% schváleného finančného príspevku.

Po minutí 70% prvého preddavku je organizácia/skupina, ktorá bola žiadateľom o finančný príspevok povinná zaslať Národnej agentúre Žiadosť o ďalšiu platbu predbežného financovania (Odkaz) s úplným finančným vyúčtovaním uhradených oprávnených nákladov. Po kladnom zhodnotení danej žiadosti Národná agentúra zašle na účet druhý preddavok vo výške 30% schváleného finančného príspevku.

Výška doplatku je stanovená na základe záverečnej správy, ktorá musí byť doručená do dvoch mesiacov po ukončení projektu.

Viac informácii nájdete v Sprievodcovi programom Mládež v akcii.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas