IUVENTA / Mládež v akcii / Po schválení projektu / Zmluva o finančnom príspevku

Zmluva o finančnom príspevku

Zmluva o finančnom príspevku

V prípade schválenia projektu Výkonnou agentúrou alebo Národnou agentúrou bude zmluva medzi Výkonnou agentúrou/Národnou agentúrou a príjemcom vystavená v eurách a bude uvádzať rozpis podmienok a výšku financovania. Na základe rozhodnutia Výkonnej agentury bola zmluva o pridelení finančného príspevku z členských štátov EÚ nahradená rozhodnutím o pridelení finančného príspevku.

Rozhodnutie o pridelení finančného príspevku predstavuje jednostranný akt pridelenia finančného príspevku príjemcovi. Na rozdiel od zmluvy, príjemca nemusí podpísať rozhodnutie a môže začať realizovať projekt ihneď po prijatí rozhodnutia. V prípade projektov schvaľovaných Výkonnou agentúrou je stanovené, že žiadatelia by mali obdržať zmluvu na podpis v priebehu šiesteho mesiaca po predkladacom termíne. V prípade projektov schvaľovaných Národnou agentúrou je stanovené, že žiadatelia by mali obdržať zmluvu na podpis v priebehu tretieho mesiaca po predkladacom termíne. Zmluva musí byť podpísaná a obratom doručená Výkonnej alebo Národnej agentúre. Výkonná alebo Národná agentúra je poslednou stranou, ktorá podpisuje zmluvu.

Vzory zmlúv o finančnom príspevku používaných v rámci programu Mládež v akcii sú prístupné na webovej stranke komisie. V prípade viacerých projektov predložených tým istým žiadateľom v rámci jednej podakcie za jeden predkladací termín a schválených Výkonnou agenturou, bude za účelom zjednodušenia a zosúladenia procesu riadenia zmluvných vzťahov vytvorená jedna zmluva/rozhodnutie o pridelení finančného príspevku. V takýchto prípadoch sa bude finančná spôsobilosť žiadateľa posudzovať na základe celkovej sumy finančného príspevku.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas