IUVENTA / Mládež v akcii / Školenia / Regionálne školenia

Regionálne školenia

Regionálna školiaca stratégia

Regionálne školenia a iné podporné aktivity majú vo svojej kompetencii regionálni konzultanti sídliaci v každom regióne Slovenska. V súčasnosti Národná agentúra spolupracuje s desiatimi organizáciami, ktoré vyčlenili svojich pracovníkov na poskytovanie konzultácií, zabezpečovanie informačných dní a školiacich aktivít v rámci programu Mládež v akcii.

Zoznam a kontakty na regionálnych spolupracovníkov nájdete na internetovej stránke www.iuventa.sk v sekcii KontaktyNárodná agentúra Mládež v akcii//Regionálni konzultanti.

Pravidelne dvakrát ročne Národná agentúra programu Mládež v akcii v spolupráci s regionálnymi konzultantmi pripravuje výzvu pre školiteľský tím s ponukou školiacich aktivít v každom regióne, ktorých cieľom je:

  • propagácia programu Mládež v akcii a jeho jednotlivých akcií na regionálnej úrovni;
  • vytváranie priestoru na vznik nových partnerstiev;
  • podpora neformálneho vzdelávania v práci s mládežou;
  • oboznámenie sa s projektovým manažmentom a projektovým cyklom v programe Mládež v akcii;
  • podpora medzisektorovej spolupráce (miestna, regionálna a národná úroveň) v rámci projektov cez program Mládež v akcii.

Ponuku aktuálnych školení nájdete na internetovej stránke www.iuventa.sk v sekcii Aktuálne školenia, pri každej aktivite nájdete kontaktné údaje na zodpovednú osobu a regionálneho konzultanta, ktorý poskytne viac informácií.

V prípade ďalších otázok kontaktujte pracovníkov uvedených pri jednotlivých školení a vzdelávacích aktivít.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas