IUVENTA / Mládež v akcii / Školenia / Školenia v rámci Akcie Európska dobrovoľnícka služba

Školenia v rámci Akcie Európska dobrovoľnícka služba

V prípade, že bol EDS projekt schválený organizácia musí vyslať dobrovoľníka na povinné školenie organizované Národnou agentúrou, ktoré cieľom je kvalitne pripraviť dobrovoľníkov na projekt a taktiež zabezpečiť čo najlepší priebeh už samotného projektu.

Organizácia alebo samotný dobrovoľník je povinný upovedomiť Národnú agentúru, že bol jeho projekt EDS schválený a následne po obdržaní pozvánky na školenie zo strany školiteľov , zúčastniť sa školenia EDS. Toto platí ako pre školenie pred odchodom na projekt EDS, tak aj pre školenia po príchode a uprostred projektu.

Organizácia prepláca dobrovoľníkovi cestu na školenie a späť. Ubytovanie a strava na školení, ako aj všetky aktivity s ním spojené hradí Národná agentúra.

In case of granted EVS project, organization has to send volunteer to mandatory training organized by National Agency. The aim of the training is to prepare volunteers for their project and provide the best flow of it.

Organization or volunteer himself is obligatory to notify National Agency, that the project was approved. After obtaining the invitation letter from trainers, volunteer must attend training. This is valid for pre-departure training as well as for on-arrival and mid-term training.

Organization is obliged to cover travel costs. Lodging and boarding during the training as well as all activities concerning the project are payed by National Agency.

Súčasťou projektu EDS je cyklus 4 povinných školení/stretnutí pre dobrovoľníkov. Všetky školenia/stretnutia sú interaktívne a využívajú princípy neformálneho vzdelávania. Ich hlavným cieľom je kvalitne pripraviť dobrovoľníkov aby priebeh ich projektov bol čo najbezproblémovejší a naučili sa na nich čo najviac.

Cycle of 4 mandatory trainings/meetings for volunteers is a part of EVS projects. All trainings/meetings are interactive and use principals of non-formal education. They aim to well prepare volunteers for their projects to avoid any unexpected complications and that they learn as much as possible.

Školenie pred nástupom na projekt EDS

Je 3 – 4-dňové školenie (podľa počtu účastníkov) kde sa stretnú dobrovoľníci odchádzajúci na rôzne projekty EDS. Koná sa spravidla aspoň mesiac pred odchodom dobrovoľníkov na ich projekty. Obsahom školenia je objasnenie ich práv a povinností, praktické informácie o zdravotnom poistení, príprava na život v inom kultúrnom prostredí prípadne čo všetko ešte musia pred odchodom zariadiť.

Pre-departure training

Is 3 – 4 days training (depending on number of participants) for volunteers before their departure for EVS projects. It takes place at least month before departure of volunteers. Training contains clarification of their rights and responsibilities, practical information about health insurance, preparation for life in different cultural environment or what they have still to do before their departure.

Školenie po príchode na projekt EDS

Je 4-dňové školenie kde sa stretávajú dobrovoľníci, ktorí prišli v rovnakom období na projekty EDS na Slovensku. Koná sa spravidla v rozmedzí niekoľkých dní až mesiacov po príchode na projekt (keďže prichádzajú v rôznych termínoch). Obsahom školenia je aj tu vyjasnenie práv a povinností už s konkrétnou väzbou na ich skúsenosť v projekte, hlbšie vnorenie sa do špecifík slovenskej kultúry, hodnotenie ich prvých dní a týždňov na projektoch, spoznanie zaujímavého miesta na Slovensku a zamyslenie sa nad tým, čo všetko by sa chceli na projekte EDS naučiť.

On-arrival training

Is 4 days training for volunteers who came on their projects in Slovakia during the same period. It takes place in range of few days after their arrival up to few months they are already at the project (as volunteers come at different dates). Trainings contains also clarification of the aims and objectives linked directly to their projects, deeper insight into Slovak culture, evaluation of their first days and weeks at the projects, getting to know interesting place in Slovakia or reflection what everything they can learn on their project.

Stretnutie v polovici projektov EDS

Je 3 – 4 dňové stretnutie, kde sa stretáva tá istá skupina dobrovoľníkov ako na školení po príchode na projekty EDS, približne v polovici ich projektov. Hlavnou náplňou tohto školenia je hodnotenie ich projektov nielen z pohľadu praktického a technického zabezpečenia, ale hlavne z pohľadu toho, čo sa na projektoch naučili a prípadne čo by sa ešte chceli a mohli. To v súvislosti s kľúčovými kompetenciami a Youthpassom.

Mid-term meeting

Is 3 – 4 days meeting of the same group of volunteers as they were on on-arrival. It takes place at the middle of their projects. Main content of this meeting is evaluation of their projects not only from practical and technical side, but mostly from the direction what they learned and what else they want to or could learn. This interlinked with key competences and Youthpass.

Hodnotiace stretnutie po skončení EDS

Je 2 – 3-dňové stretnutie, kde sa stretávajú dobrovoľníci, ktorí sa v určitom období vrátili zo svojich projektov EDS naspäť na Slovensko. Obsahom stretnutia je podelenie sa o svoje skúsenosti, o to, čo sa na projektoch naučili, zhodnotiť návrat do Slovenskej reality a zamyslieť sa nad tým, ako efektívne získané skúsenosti využiť ďalej, napríklad pre ďalších potenciálnych záujemcov EDS.

Final evaluation

Is 2 – 3 days meeting of volunteers which came back from the EVS projects to Slovakia during the same period of time. Meeting contains sharing of their experiences, what they learned, how was coming back to Slovak reality and thinking how to use gained experiences for further promotion of EVS for potential future volunteers.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas