IUVENTA / Mládež v akcii / Začínate s projektom? / Program Mládež v akcii krok za krokom

Základné informácie

Pred podaním projektu

Rozhodli ste sa napísať projekt . Máte nápad, ale čo s ním? V rámci ktorej akcie ho podať, ako postupovať?


1. krok


Pri písaní projektu si v prvom rade musíte definovať projektový zámer a to, čo naozaj chcete robiť. Ak ste si však nie úplne istý, svoj zámer ako aj celý projekt môžete prekonzultovať s konzultačným tímom v Národnej agentúre, prípadne regionálnym konzultantom, v prípade Akcie 1.2 možnosť obrátiť sa na sieť vyškolených koučov.

2. krok


Stiahnite si elektronický formulár žiadosti o finančný príspevok.

3. krok

Stiahnite si kontrolný zoznam, ktorý vám pomôže pri písaní projektu a kontrole jeho formálnych kritérií.

4. krok

Vyplnená žiadosť sa zasiela elektronicky a poštou podľa pokynov v manuáli. UPOZORNENIE: Termíny predklania žiadostí platia pre obidve formy zasielania!

 

Po podaní projektu

1. krok

Národná agentúra obdrží váš projekt, zaregistruje ho a pridelí mu referenčné číslo, ktoré Vám obratom pošle. Od tohto momentu používajte referenčné číslo v akejkoľvek ďalšej komunikácii.

2. krok

Projekt v Národnej agentúre prebieha pripomienkovacím procesom. Národná agentúra kontroluje projekty po formálnej stránke a v prípade chybných či chýbajúcich údajov vám umožní opraviť alebo doplniť jednotlivé časti projektu v určenom termíne. Ide o opravu formálnej stránky projektu, nie obsahovej.

3. krok

Potom ako nám zašlete opravené strany vášho projektu sa projekt posúva do rúk Výberovej komisie na hodnotenie.

4. krok

Zasadnutie Výberovej komisie. Po tomto zasadnutí sa dozviete či bol Váš projekt schválený a či mu bola pridelená finančná podpora.

 

V prípade neschválenia projektu je najdôležitejšie nevzdať to a kontaktovať Národnú agentúru, ktorá vám rada pomôže s jeho dopracovaním.

Tu nájdete informácie o jednotlivých Akciách programu Mládež v akcii.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

Obrázok Európsky portál pre mládež eacea_logo_en ek eve otlas